Dictionary Syuba - Nepali


माःताक [ᶫmatak] n दोष fault, guilt, blame (Sem. Domain: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी)
माःताक्‍पा [ᶫmatak‍pa] adj 1कुभलो, अपराधी harm, criminal (Sem. Domain: 8.1.3 - बहुवचन; 4.3.5.2 - विश्‍वासी, इमानदार) 2खराब bad (Sem. Domain: 4.3.4.1 - खराब गर्नु) 3पाप, पापी, अधर्मी sin, sinful (Sem. Domain: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु; 3.3.1.5 - जानी-जानीकन; 4.9.5.1 - भक्तिपूर्ण, भक्ति; 4.9.9 - अधार्मिक)
माथान [matʰan] n कटेरो shed, hut (Sem. Domain: 6.5.1.2 - घरहरूको प्रकार)
माःदाङ [ᶫmadaŋ] n झ्याल window (Sem. Domain: 6.6.3.2 - काठ; 6.2.5.4 - विरुवा उत्‍पादन गर्नु; 6.6.2.5 - काँचको काम गर्नु; 6.5.1.5 - बार, प्रखाल; 6.5.2.4 - ढोका)
मादोल [madol] n मादल tom-tom, pole that rests on between two posts of a vertical merry-go-round (=rotary swing), hub of a wheel, oval-shaped drum beaten with hands at either end (Sem. Domain: 6.3.5 - ऊन उत्‍पादन)
माद्‍यामान्‍चाल [mad‍jaman‍tsal] n मध्यमाञ्चल Central (Sem. Domain: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू)
माःनी [ᶫmani] n प्रर्थना prayer (Sem. Domain: 4.9.5.3 - आराधना गर्नु)
माःन्‍डाल [ᶫman‍ɖal] n मकै, जौ र तील मिलाएर छर्काउने विधि dispersal Method of corn, barley and sesamum mixed (Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि)
माःन्‍ड्‍वा [ᶫman‍ɖ‍wa] adj दोषी faulty, guilty (Sem. Domain: 2.5.4.5 - जन्‍म त्रुटि)
मान्‍तीरी [man‍tiri] n मन्त्री minister (Sem. Domain: 4.6.1.2 - सरकारी कार्यालयको; 6.6 - पेशाहरू)
मान्‍त्रालाए [man‍tralae] n मन्त्रालय ministry (Sem. Domain: 4.6.3 - सरकारी संस्‍था)
मान्‍दानी [man‍dani] n मधानी churning-stick
माप्‍च्‍याः [map‍ᶫtsʲa] n मयूर peacock (Sem. Domain: 1.6.1 - पशुहरूको प्रकारहरू; 1.6.1.2 - चरा; 6.3.1 - घरपालुवा जनावर)
मामी [mami] n धताउनु (सपनामा गरिने क्रियाकलाप) to cry insanely in deep sleep (Sem. Domain: 5.7.2 - सपना)
माःमु [ᶫmamu] n मःमः momo
मायाँ [majã] n कोठी mole, small spot or mark on the human skin
माःर [ᶫmar] n घ्यू ghee (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 6.8.4.6 - ज्‍याला, भाडा; 5.5.7 - चुलो; 5.2.3.2.2 - दुग्ध उत्‍पादनहरू; 2.6.1.2 - विहे; 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ)
माःर आलामु [ᶫmar alamu] n घ्यू केरा type of banana (Sem. Domain: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)
माःर ताम्रा [ᶫmar tamra] n घ्यू सिमी type of beans (Sem. Domain: 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना)
माःर दीप्री [ᶫmar ᶫdipri] n मैन बत्ति candle (Sem. Domain: 8.3.3.1.1 - प्रकाश स्रोत)
मार हाङ्‍हाङ [mar haŋ‍haŋ] n उजाड act of pulling up by the roots, uprooting, desolate place (Sem. Domain: 8.3.5.3.2 - अप्रचलित वा अपाच्य)
माःरीःक्‍पा [ᶫmaᶫrik‍pa] adj 1बेइमानी, खराब dishonesty, bad, evil (Sem. Domain: 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू; 3.2.5.3 - शङ्का; 3.5.1.4 - अरूहरूसित बोल्‍नु) 2कोक्ल्याँटो, अमिल्दो stupid, not friendly (Sem. Domain: 8.1.6.2 - टुक्रा; 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु; 4.3.1.1 - खराब, अनैतिक; 4.3.1.5.2 - नराम्रो रिसाहा; 4.3.6.3 - अस्‍तव्‍यस्‍त; 4.1.6.1 - अमैत्रिक; 3.4.1.1.6 - सन्‍तोष)
माःर्कु [ᶫmarku] n तेल oil (Sem. Domain: 5.4.5 - जिउमा तेलले मालिस गर्नु; 2.5 - निरोगी; 6.8.4.6 - ज्‍याला, भाडा; 1.2.2.4 - खनिज-पर्दाथ; 5.4.2 - सौन्दर्य-प्रसाधन (श्रृङ्गार सामाग्रीहरू); 5.5.7 - चुलो; 1.2.3 - ठोस, तरल, ग्‍याँस; 1.2.3.2 - तेल; 5.2.3.3.5 - खाने तेल; 6.5.1 - भवन; 2.6.1.2 - विहे; 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ; 5.4.3.1 - केश कोर्नु)
मार्ची [martsi] n खुर्सानी chili (Sem. Domain: 6.8.4.6 - ज्‍याला, भाडा; 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू; 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू; 6.2.5.3 - जङ्गली वनस्‍पतिहरू बटुल्‍नु; 5.2.3.3.3 - मसला; 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा; 2.6.1.2 - विहे)
माःर्तु [ᶫmartu] adj कुमति, कुभलो evil (Sem. Domain: 4.4 - सफलता, संकट)