Dictionary Syuba - Nepali


मार्त्वाङ [martwaŋ] adj नाङ्गो, खाली open (place) (Sem. Domain: 2.1.5 - कपाल)
माःर्ने
माःर्ने [ᶫmarne] n हर्पे, घ्यू दानी wooden vessel to hold ghee (Sem. Domain: 5.1.1 - फर्निचर (सज्जा सामग्रीहरू); 1.6.2.1 - चराको अङ्गहरू; 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो)
माःर्मु [ᶫmarmu] adj रातो red (Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 6.6.5 - कला; 1.5.1 - रूख; 6.2.5.2 - बाली नहुनु; 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू; 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु; 8.3.2.1 - चिल्‍लो; 6.6.5.1 - खिच्‍नु, रंगाउनु; 1.6.3.1 - अण्‍डा; 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा; 4.8.3.6.1 - सेना)
माःर्मेन [ᶫmarmen] n मृतकको नाममा दीप प्रज्वलन गर्नु candles lit in the name of a deceased
माःर्ला [ᶫmarla] adv उँधो, तल तिर down (Sem. Domain: 7.2.2.5 - तल सर्नु; 8.5.2.5 - तल; 6.6 - पेशाहरू)
माःर्लेन [ᶫmarlen] n उँधौली downward (type of festival)
माःलाक [ᶫmalak] n ढङ्ग manner, style (Sem. Domain: 2.5.6.6 - दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम; 2.4.4 - थाकेको)
माःलाक मीःलीक [ᶫmalak ᶫmilik] adv झिलिकमिलिक lightning
मालाम [malam] n मलम ointment, liniment (Sem. Domain: 2.5.7 - रोग उपचार)
माःसाबा तेःचे [ᶫmasaba ᶫtetse] n उपवास fasting (Sem. Domain: 5.2.2.9 - उपवास, नखानु)
माःसीम्‍बा [ᶫmasim‍ba] adj न मीठो not tasty (Sem. Domain: 5.2.2.4 - खाने तरीका)
मी [mi] आँखा eye (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 2.3 - ज्ञान, चेतना; 2.5.4.3 - बहिरो; 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु; 2.1.1.1 - आँखा; 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू; 2.3.1.1 - हेर्नु; 2.6.6.4 - शोक गर्नु; 1.6.2 - पशुको भागहरू)
मीः [ᶫmi] n मानिस, मान्छे man (Sem. Domain: 4.7.2 - कानूनहरू पारित गर्नु; 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे; 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 6.1.2.4.2 - अल्‍छी; 7.2.4.1.1 - बाहन; 2.1.7 - मासु; 6.6.7.1 - पानीको नालाको काम गर्ने; 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु; 6.6.5.2 - फोटोविज्ञान; 5.8 - घर व्‍यवस्‍थापन गर्नु; 4.1.2 - मानिसको प्रकार; 6.6.3 - काठको काम गर्नु; 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु; 7.2.4.7 - बाटो हराउनु; 2.3.1.1 - हेर्नु; 2.1.1 - शिर; 5.6.5 - बडार्नु, सोहोर्नु; 4.7.1 - कानून; 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु)
मी कार्मा [mi karma] n नानी pupil of the eye (Sem. Domain: 2.1.1.1 - आँखा)
मी क्‍याःप्‍चे [mi ᶫkʲap‍tse] v चोखे लाग्नु, आँखा लाग्नु to evil eye (Sem. Domain: 4.9.4.4 - श्राप)
मीइ लाःद पेःजे [mii ᶫlad ᶫpedze] आँखाको भाषा sing of eye (Sem. Domain: 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति)
मीइसेर [miiser] n आँखाको नानी pupil (Sem. Domain: 2.3.1.9 - कुनैचीज हेर्न प्रयोग गर्ने वस्तु)
मीके [mike] n कचेरा dirt, dried secretion round the eyes (Sem. Domain: 2.5.4.2 - आँखाको दृष्‍टि कमजोर; 2.5.2 - रोग)
मीक्‍युर्चे [mikʲurtse] v आँखा तर्काउनु to eye drop down (Sem. Domain: 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति)
मीःक्‍सेर [ᶫmik‍ser] n कैदी, ज्यान मारा prisoner (Sem. Domain: 4.7.7.3 - कैद हाल्‍नु)
मीःखा [ᶫmikʰa] n मङ्गल ग्रह Mars (Sem. Domain: 1.1.1.3 - ग्रह)
मीःङे [ᶫmiŋe] interj होइन no (Sem. Domain: 3.2.5.4.1 - असहमत; 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु; 9.4.4.1 - निश्‍चय, पक्‍का; 3.2.2.4 - अनुमान गर्नु; 3.2.2.2 - जाँच गर्नु)
मीःङेले [ᶫmiŋele] prt होइनत isn't it
मीङ्‍याप्‍चे [miŋ‍jap‍tse] v देख भाल गर्नु to take care (Sem. Domain: 4.7.6.2 - निन्‍दा गर्नु, दोषी भेट्टाउनु)
मीचीक्‍पा [mitsik‍pa] n दलित crushed, downtrodden (Sem. Domain: 4.1.9.9 - जाति; 2.6.1 - विवाह)