Dictionary Syuba - Nepali


मुःस्‍या [ᶫmusʲa] n पेवापात private property (Sem. Domain: 3.3.1.2 - चुन्‍नु)
मेः [ᶫme] n आगो fire (Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु; 6.6.2.9.1 - पड्‌किनु; 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू)
मेःकीआम [ᶫmekiam] n उल्का flame, fire (Sem. Domain: 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी)
मेःकोः [ᶫmeᶫko] interj भैँ गो refuse (polite) (Sem. Domain: 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु)
मेःक्‍सेन [ᶫmek‍sen] n अगुल्टो (आगोको बिउ) firebrand
मेःङ्‍गाल [ᶫmeŋ‍gal] n अगुल्टो burning slog of wood (Sem. Domain: 5.5.2 - आगो जोगाउनु)
मेचाङा [metsaŋa] n दिसा stool, excretion
मेःदाङ [ᶫmedaŋ] n सिटो small dry branch (as of a tree)
मेःदाङा [ᶫmedaŋa] n सल्‍लो conifer, pine (Sem. Domain: 1.5.1 - रूख)
मेःदोक [ᶫmedok] n चन्दा, दान donation, charity (Sem. Domain: 6.8.3.2 - दानी, उदार; 3.3.5 - प्रस्‍ताव; 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु)
मेःदोक ताःक्पु [ᶫmedok ᶫtakpu] n दान दाता donor (Sem. Domain: 6.8.3.2 - दानी, उदार)
मेन [men] n औषधी medicine (Sem. Domain: 6.6.5.2 - फोटोविज्ञान; 6.3.8 - पशु चिकित्‍साविज्ञान; 2.5.7.2 - औषधी; 2.6.6.1 - मार्नु; 2.5.7.1 - चिकित्‍सक, परिचारिका; 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा; 5.4.4 - दाँतलाई ध्‍यान राख्‍नु; 6.6.3.3 - कागजको काम गर्नु; 6.4.5.3 - माछा मार्ने समान)
मेन छोङ्‍बा [men tsʰoŋ‍ba] n औषधी व्यापारी medicine dealer (Sem. Domain: 2.5.7.1 - चिकित्‍सक, परिचारिका)
मेना [mena] n मसला spice (Sem. Domain: 5.2.3.3.3 - मसला; 2.6.1.2 - विहे)
मेःनाःजे [ᶫmeᶫnadze] adj निरोगी not ill (Sem. Domain: 2.5 - निरोगी)
मेःन्‍ज्‍या [ᶫmen‍dzʲa] n कचौरा, बटुक bowl (Sem. Domain: 5.2.2.8 - खाने भाँडा; 5.6 - सफा गर्नु; 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु; 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू; 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो)
मेन्‍ज्‍यु [men‍dzʲu] n उपचार treatment (Sem. Domain: 6.3.8 - पशु चिकित्‍साविज्ञान)
मेःन्‍दा [ᶫmen‍da] clf जना person
मेःन्‍दो [ᶫmen‍do] n फुल flower (Sem. Domain: 1.5.1 - रूख; 1.3.1.3 - नदी; 5.4.2 - सौन्दर्य-प्रसाधन (श्रृङ्गार सामाग्रीहरू); 5.2.3.1.3 - सागसब्‍जीबाट खाना; 1.2.3.2 - तेल; 8.3.1.6.2 - बाहिरतिर उठेको वा उन्नतोदर; 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू; 6.6.1.3 - बुन्‍नु; 6.2.1.6 - फूल उमार्नु; 5.3.4 - बिशेष अवसरको निम्‍ति लुगा; 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू; 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि)
मेःबाक [ᶫmebak] n बन्दुक gun, rifle (Sem. Domain: 4.6.6.1 - प्रहरी, सुरक्षा कर्मी; 8.4.6.5.5 - आधुनिक; 4.8.3.7 - हतियार, हान्‍नु; 2.6.6.1 - मार्नु)
मेःबुङ [ᶫmebuŋ] n 1आगोको ज्वाला, आगोको भट्टी flame (Sem. Domain: 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु; 8.3.3.1.2 - उज्‍यालो; 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा; 6.4.5.3 - माछा मार्ने समान; 5.5 - आगो) 2ठुलो आगो large fire
मेःबुङ छावा [ᶫmebuŋ tsʰawa] adv चर्को ज्वरो high fever
मेमु [memu] n मुरली flute (Sem. Domain: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू)
मेःमे [ᶫmeme] n बाजे, हजुरबुबा grandfather (Sem. Domain: 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै; 2.6.4.4 - वयस्क)
मेःयोङे [ᶫmejoŋe] interj हुँदैन not (Sem. Domain: 9.4.6.1 - निषेध (हैन, छैन); 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु)