Dictionary Syuba - Nepali


मोलो [molo] n मोहोलो muzzle
मोल्‍जे [mol‍dze] v घस्‍नु, मोल्नु to rub (Sem. Domain: 7.7.5 - दल्‍नु; 6.2.4.2 - वनस्‍पतिहरू उखेल्‍नु)
मोल्‍ज्‍या [mol‍dzʲa] n फाली blade of the plough (Sem. Domain: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू; 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु; 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार; 8.3.2.5 - हलोको रेखा, सीता)
मोःल्‍ज्‍याङ [ᶫmol‍dzʲaŋ] n मोल, दर cost, rate (Sem. Domain: 7.5.9 - राख्‍नु)
मोस्‍ने [mos‍ne] n मेट्ने eraser (Sem. Domain: 3.6.2 - विद्यालय)
म्‍याः [ᶫm‍ja] v छैन not (Sem. Domain: 3.3.2.2 - केही गर्नलाई अस्‍वीकार गर्नु; 9.4.6.1 - निषेध (हैन, छैन); 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित; 1.1.3 - मौसम)
म्‍याःउ म्‍याःउ [ᶫm‍jau ᶫm‍jau] Onom म्याउँ-म्याउँ, बिरालोको आवाज miaow, sound of a cat (Sem. Domain: 6.3.1.6 - बिरालो)
म्‍याःना [ᶫm‍jana] adv बिना without (Sem. Domain: 9.6.1.6 - विघटन)
म्‍याःपाइ [ᶫm‍japai] adv नभइ important (Sem. Domain: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व)
म्‍याःपाइ मेःओङेन्‍दी [ᶫm‍japai ᶫmeoŋen‍di] adj आधारभूत basic (Sem. Domain: 8.3.7.5.1 - आधारभूत)
म्‍याःपाइ लेःगा [ᶫm‍japai ᶫlega] adj गलत काम wrong work (Sem. Domain: 4.7.9.2 - अनुचित)
म्‍याःबा / म्‍याःपा [ᶫm‍jaba / ᶫm‍japa] छैन is not (Sem. Domain: 3.3.1.8 - अभिलाषा)
म्‍याःबाइ [ᶫm‍jabai] adv नभइ important (Sem. Domain: 8.3.7.5 - महत्‍वपूर्ण)