Dictionary Syuba - Nepali


या-या [ja-ja] interj लिउ-लिउ take-take (Sem. Domain: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू)
याँ-याँ [jã-jã] Onom च्याँच्याँ, बच्‍चा रोएको अवाज sound of child crying (Sem. Domain: 2.6.4.1 - शिशु)
याःङ [ᶫjaŋ] conn तर but (Sem. Domain: 9.4.4 - मानसिक ज्ञान जनाउने भावहरू; 4.4.5.2 - अभाग्‍यवश)
याङ्‍गु [jaŋ‍gu] n दुमो small part drawn from something given to somebody so that one wouldn't lose one's good luck. (Sem. Domain: 6.8.6 - पैसा)
याङ्‍छाङ्‍बु [jaŋ‍tsʰaŋ‍bu] adj नम्रता, इमानदार humbleness, honest (Sem. Domain: 3.5.6.4 - हाँस्‍नु; 4.3.5.2 - विश्‍वासी, इमानदार)
याङ्‍छ्‍याक्‍पु [jaŋ‍tsʰ‍ʲak‍pu] adj ज्ञानी, भलाद्मी gentleman (Sem. Domain: 4.3.7 - भद्र; 4.5.4.1 - आज्ञा पालन गर्नु)
याङ्जी [jaŋdzi] n याङजी Yangji (name of a person) (Sem. Domain: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू)
याःङ्‍दी [ᶫjaŋ‍di] adj हलुका light (Sem. Domain: 8.2.9.2 - तौलमा हलुका; 2.5.1 - बिरामी)
याःच्‍ची [ᶫjat‍tsi] adj माथि up
याजे [jadze] v चिलाउनु to itch (Sem. Domain: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू)
याःजे [ᶫjadze] v सप्रनु, मौलिनु, सुध्रिनु to flourish (Sem. Domain: 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि)
याःताःक्‍चे [ᶫjaᶫtak‍tse] n चाला habits (Sem. Domain: 7.1 - चाल, भाव)
यातायात [jatajat] n यातायात transportation (Sem. Domain: 7.3.8 - यातायात)
याःथाक [ᶫjatʰak] adj भलो welfare (Sem. Domain: 4.3.5.2 - विश्‍वासी, इमानदार)
याःथाक्‍चे [ᶫjatʰak‍tse] n राम्रो मात्ति good habit (Sem. Domain: 7.1 - चाल, भाव)
याःथाक्‍पा [ᶫjatʰak‍pa] भलो गर्ने do worthy (of person) (Sem. Domain: 4.3.7.2 - ज्‍यादै उत्‍साही, उन्‍मत्त)
यादुक [jaduk] n खिया rust (Sem. Domain: 1.2.2.3 - धातु; 8.3.7.8.1 - खिया; 3.5.1.6.2 - झगडा)
याःप [ᶫjap] n बाबा, बुबा father (Sem. Domain: 4.1.9.1.2 - बाबु, आमा; 9.7.1 - व्‍यक्तिगत नामहरू; 9.7.1.6 - बोलाउने नाम; 2.6.1.4 - पारपाचुके)
याःप-युःम [ᶫjap-ᶫjum] n बा-आमा Father-Mother (Sem. Domain: 4.1.9.4 - टुहुरो)
याःपेःजे [ᶫjaᶫpedze] v राम्रो गर्नु to do good (Sem. Domain: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु)
याःपेःदी [ᶫjaᶫpedi] adv राम्ररी well, in good or proper manner or degree (Sem. Domain: 7.2.6.4 - मुक्त गर्नु; 8.1.5.8 - दुरुस्‍त; 4.8.4.2 - अनुरोध गर्नु; 2.6.6.5 - मुर्दा गाड्‌नु; 4.4.2.2 - खतरा; 3.5.1.1.7 - राम्रो बोल्‍नु)
याप्‍चे [jap‍tse] v पल्किनु to come again and again to get something (being lured with a previous taste.)
याःप्‍राङ / याःर्पाङ [ᶫjap‍raŋ / ᶫjarpaŋ] n पाहा type of big frog (Sem. Domain: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू; 1.6.1.4 - जलथल दुवैमा बस्‍ने प्राणी, उभयचर; 6.6.7.4 - समुद्रमा काम गर्नु; 1.6.1.1.7 - समुद्री स्‍तनपायी वा स्तनधारी)
याबी [jabi] adj पानी चरेको आलु, पिँडालु, मुला आदि rotten
याःबु [ᶫjabu] adj राम्रो, स्पष्ट, प्रभावकारी fine, good, beautiful, pretty, handsome (Sem. Domain: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना; 6.2.2.3 - खेत मल्नु; 5.4.2 - सौन्दर्य-प्रसाधन (श्रृङ्गार सामाग्रीहरू); 6.2.2.1 - खेत सफा गर्नु; 5.3.9 - पहिरनका शैली, ढाँचा; 5.6 - सफा गर्नु; 6.2.1 - बढिरहेको बाली; 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु; 6.2.2 - जमिनको तयारी; 5.6.2 - नुहाउनु; 5.1.1.4 - दराज)