Dictionary Syuba - Nepali


राः [ᶫra] n बाख्रा goat (Sem. Domain: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना; 6.3.1 - घरपालुवा जनावर; 6.3.1.3 - बाख्रा)
रा / राः [ra / ᶫra] prt -नै only, particle to express definiteness, emphasis
राँके [rãke] n साराङ्गे, राँके type of diseases of maize
राःक्‍तोक [ᶫrak‍tok] n घर्ती, भुजेल जाती Bhujel, Gharti (caste) (Sem. Domain: 9.7.1.3 - कुल नामहरू)
राःक्‍पा [ᶫrak‍pa] n नाम्लो band (made from jute thread) used to place round one's forehead when carrying loads on the back (Sem. Domain: 6.6.3.1 - काठ काट्‌नु; 6.7.5 - फित्ता)
राःक्‍पा बु [ᶫrak‍pa ᶫbu] n नाम्ले रोग type of diseases of cow or buffalo (Sem. Domain: 6.3.8.1 - पशु रोगहरू)
राःक्साङ [ᶫraksaŋ] n टब, आरी type of pot
राःगाम [ᶫragam] n झगडा, लडाइ, झगडा, हमला fight, quarrel, attack (Sem. Domain: 4.2.6.2 - खेलहरू; 4.2.6.4 - जुवा; 4.8.2 - लडाइँ गर्नु; 4.8.3.6.2 - जलसेना; 4.8.2.3 - हमला; 4.8.4.8 - शान्‍ति बनाउनु; 4.8.2.1 - असल कुराको लागी लड्‌नु)
राँगेपाटे [rãgepaʈe] adj राघेपाटे, टाटेपाटे mosaic (Sem. Domain: 8.3.3.3.5 - पशु रङ्ग, चिनो लाउनु)
राःङ [ᶫraŋ] pro 1तपाई you (Sem. Domain: 2.6.4.5 - बृद्ध मान्‍छे) 2आफू self (Sem. Domain: 8.1.1.1.1 - एक; 9.6.3.8 - आदरार्थीहरू; 6.8.3 - दौलत बाँड्‌नु; 2.6.1 - विवाह)
राःङ-राःङ [ᶫraŋ-ᶫraŋ] adj आँ-आफ्नै clamor-own (Sem. Domain: 8.5.1.5 - सम्‍पर्क; 7.8 - टुक्राहरूमा बिभाजन गर्नु)
राःङ-राःङगी ताम [ᶫraŋ-ᶫraŋgi tam] adv व्यक्तिगतकुरा personal matters (Sem. Domain: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु)
राःङ्‍गी [ᶫraŋ‍gi] pro 1आफैले, आफ्नै self (Sem. Domain: 8.1.1.1.1 - एक; 6.8.1.1 - प्रभुत्‍व जमाउनु) 2आफ्नो own (Sem. Domain: 3.5.1.1 - स्‍वर)
राःङ्‍गीदी [ᶫraŋ‍gidi] pro साकै, आफ्नै own (Sem. Domain: 4.1.9.1 - जन्‍म सम्‍बन्‍धित)
राःङ्नाःङ [ᶫraŋᶫnaŋ] आफन्त relative (Sem. Domain: 2.6.2.3 - अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध)
राःङ्‍रा [ᶫraŋ‍ra] pro आफै himself (Sem. Domain: 6.8.1.5 - सम्‍पत्ति; 3.3.1.4 - अभिप्राय; 4.1.6.2 - आफै छुट्टिएको समूह)
राःङ्‍सा [ᶫraŋ‍sa] adj 1अर्को, अर्का, अरू next, other (Sem. Domain: 8.4.5.1.1 - श्रृंखला; 8.4.6.6.1 - फेरि; 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु; 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु; 4.4.4.1 - दया हुनु; 6.6.7.3 - पानी नियन्‍त्रण गर्नु; 4.7.9.2 - अनुचित; 3.5.1.1.8 - साधरण हिसाबले बोल्‍नु; 7.5.2.4 - हटाउनु; 8.4.5.1.3 - अर्को; 4.1.6.2 - आफै छुट्टिएको समूह; 6.2.3 - खेत रोप्‍नु; 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या) 2पराइ other (Sem. Domain: 4.1.9.7 - असम्‍बन्‍धित)
राःङ्‍सा-राःङ्‍सा [ᶫraŋ‍sa-ᶫraŋ‍sa] adj अर्का-अर्को another-another (Sem. Domain: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु)
राःङ्‍सा-राःङ्‍सारा [ᶫraŋ‍sa-ᶫraŋ‍sara] adv अर्को-अरकै another-another (Sem. Domain: 8.3.1.8.1 - एकैनासे)
राःङ्‍साला क्‍युर्चे [ᶫraŋ‍sala kʲurtse] v पक्षपात गर्नु to take sides (Sem. Domain: 4.7.9.1 - निष्‍पक्ष)
राःङ्‍सीङ छे [ᶫraŋ‍siŋ tsʰe] n प्राकृतिक धर्म animistic religion (Sem. Domain: 4.9.7.7 - सबै वस्‍तु (जस्‍तै: रुख, ढुङ्गा आदि)-मा आत्‍मा हुन्‍छ भन्‍ने विश्‍वास (प्रकृतिपूजक))
राःज्‍युँ [ᶫradzʲũ] n बरियो (नाम्लोको डोरी) band rope (made from jute thread) used to place round one's forehead when carrying loads on the back (Sem. Domain: 6.7.5 - फित्ता)
राःदाल [ᶫradal] n भाङ्ग्रो (लुगा) sackcloth (Sem. Domain: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु)
रान्‍डा [ran‍ɖa] n रन्दा planer (Sem. Domain: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण)
राःप्‍चे [ᶫrap‍tse] n आँठे, मोरो word of abuse