Dictionary Syuba - Nepali


वाः [ᶫwa] adv तल down (Sem. Domain: 4.1.4.1 - सामाजिक वर्ग)
वाःक-वाःक [ᶫwak-ᶫwak] adv दान-दान (आगो) with a flare (Sem. Domain: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा)
वाकील [wakil] n वकील lawyer, advocate (Sem. Domain: 6.6 - पेशाहरू)
वाक्‍दीक्‍का [wak‍dik‍ka] adj वाक्क दिक्का boring (Sem. Domain: 3.4.2.1.3 - घृणा)
वाःक्‍स्‍या [ᶫwak‍sʲa] n काखी armpit (Sem. Domain: 2.1.5 - कपाल; 2.1.3.1 - पाखुरा)
वाःखाङ [ᶫwakʰaŋ] तल्‍लो तला ground floor (Sem. Domain: 6.5.2.3 - तला; 6.5.2.8 - तला; 5.9 - बस्‍नु, रहनु)
वाःग्‍याक [ᶫwag‍jak] adj मामुली ordinary, common, general (Sem. Domain: 8.3.5.3 - साझा)
वाङ [waŋ] n आशिष bless
वाःङ वाःङ [ᶫwaŋ ᶫwaŋ] adj टट्ट्याइ irritating
वाःम्‍जे [ᶫwam‍dze] v फकाउनु to persuade (Sem. Domain: 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु; 3.3.5.2 - अस्‍वीकार; 6.5.1.3 - व्‍यक्तिगत जमिनको सानो खण्‍ड, सम्‍पत्ति; 3.3.5 - प्रस्‍ताव; 6.8.9.5 - घुस; 3.3.3.3 - फकाउनु; 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख; 2.6.2.3 - अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध; 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु; 3.3.4.5 - स्‍वतन्‍त्रता; 2.5.6.4 - विवेक गुमाउनु)
वाःरा [ᶫwara] n 1बार barrier (Sem. Domain: 8.1.6.2 - टुक्रा; 6.5.1.4 - घरको बाहिर) 2करेसाबारी vegetables-growing ground immediately around a house (Sem. Domain: 6.5.1.5 - बार, प्रखाल)
वाःरा-सीःङ [ᶫwara-ᶫsiŋ] n घरबारी plot of land around a house (Sem. Domain: 6.2.9 - खेतीयोग्य जमिन; 6.2.1 - बढिरहेको बाली)
वाःरापाती [ᶫwarapati] adj ठिमाहा, मिश्रित जाती hybrid (Sem. Domain: 4.1.9.5 - अवैध बालक; 4.1.9.9 - जाति)
वार्चे [wartse] v उप्काउनु to cause to break open (Sem. Domain: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु)
वाःर्चे [ᶫwartse] v उप्कनु to break open
वाःला [ᶫwala] adv तल down (Sem. Domain: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल; 6.5.1.1 - घर; 2.4.3 - बलवान; 1.6.4.2 - पशुको खुवाइ)
वासी [wasi] n बिन्ती petition (Sem. Domain: 4.9.5.2 - प्रार्थना गर्नु; 3.3.2 - अनुरोध; 6.8.3.4 - बिन्‍ती गर्नु)
वोःइ वोःइ [ᶫwoi ᶫwoi] Onom भैँसीको आवाज sound made by buffalo (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु)