Dictionary Syuba - Nepali


सा [sa] n 1माघ tenth month in the Hindu calendar (January-February) 2ठाउँ, स्थान, जमिन, भुइँ place, land, ground (Sem. Domain: 1.2.2.1 - माटो, मैला; 6.5.2 - भवनका भागहरू; 7.2.4.8 - नक्‍सा; 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु; 9.7.3 - चीजको नाउँ; 1.7 - प्रकृति, वातावरण; 1.2.1.7 - भुइँचालो; 1.2 - संसार; 1.2.1 - जमिन; 5.7 - सुत्‍नु; 6.5.1 - भवन; 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु)
साइतीजे [saitidze] v सहनु to bear (Sem. Domain: 4.4.2 - संकट; 4.4.2.6 - दु:ख बेहोर्नु)
साःखाङ [ᶫsakʰaŋ] adv भुइँ तला ground floor
साःगाम [ᶫsagam] n गाँस mouthful
सागार [sagar] n सेतो माटो, कमेरो white clay (Sem. Domain: 1.2.2.4 - खनिज-पर्दाथ; 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू; 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू)
साःगुरे [ᶫsagure] adv खन्चुवा nature of eating too much (Sem. Domain: 2.4.5 - विश्राम; 4.3.6.1 - संयमको कमी)
साःगेरे / साःगुरे [ᶫsagere / ᶫsagure] adj खन्चुवा nature of eating too much (Sem. Domain: 5.2.2.4 - खाने तरीका)
साङ [saŋ] n धुप incense (Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 4.4.5.1 - भाग्‍यमानी; 2.6.4.7 - संस्‍कार)
साःङ [ᶫsaŋ] n खड्कुँलो (तामाबाट निर्मित सामान) large cooking copper-vessel with rings (to be used as handles) on two sides at the rim. (Sem. Domain: 1.2.2.3 - धातु; 5.1 - घरायसी समानहरू)
साःङीःमा [ᶫsaᶫŋima] n आइतबार Sunday (Sem. Domain: 8.4.1.3.1 - हप्‍ताका दिनहरू)
साङ्‍गे [saŋ‍ge] n साङ्‍गे Sange (name of a person) (Sem. Domain: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू)
साःङ्‍गे [ᶫsaŋ‍ge] n ईश्वर god, deity , god (Sem. Domain: 4.9.1 - परमेश्‍वर)
साःङ्‍च्‍याक [ᶫsaŋ‍tsʲak] n तामाको धाउ copper sword (Sem. Domain: 6.6.2.2 - खार्नु, गलाउनु)
साङ्‍जे [saŋ‍dze] v उघ्रिनु to be fair (of the weather) (Sem. Domain: 4.9.7.5 - बुद्ध धर्म)
साङ्‍ज्‍याङ [saŋ‍dzʲaŋ] n न्वारान performed on the third day of its birth
साङ्‍ताङ्‍जे [saŋ‍taŋ‍dze] v न्वारान गर्नु to performed on the third day of its birth (Sem. Domain: 2.6.3.9 - जन्‍म समारोह; 9.7.1 - व्‍यक्तिगत नामहरू)
साङ्‍दुङ [saŋ‍duŋ] n लामाले बजाउने तुरही जस्तै समान type of trumpet (Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि)
साङ्‍बी [saŋ‍bi] adv आघुँ coming year
साङ्‍बु [saŋ‍bu] adj 1पारदर्शी transparent (Sem. Domain: 2.3.1.6 - पारदर्शी) 2उज्यालो, सङ्लो, सफा, छर्लङ्ग clear (Sem. Domain: 8.3.3.1.2 - उज्‍यालो; 5.6.1 - सफा, फोहोर; 4.9 - धर्म; 1.3.2.5 - शान्त, उछ्रिङ्खल; 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग)
साःङ्‍बुङ [ᶫsaŋ‍buŋ] n गाग्रो, गाग्री pitcher (Sem. Domain: 6.6.7.2 - पानी लैजाने काम; 1.2.2.3 - धातु; 6.6.7 - पानीको काम गर्नु; 5.1 - घरायसी समानहरू; 6.8.9.1 - चोर्नु; 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू; 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो; 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु)
साङ्‍माली [saŋ‍mali] n जुनकीरी glow-worm, fire-fly, butterfly
साङ्‍ल्‍हामु [saŋ‍ɬamu] n साङलामु sanglamu (Sem. Domain: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू)
साङ्‍साङ्‍साङ [saŋ‍saŋ‍saŋ] adj 1एकदमै सफा very clean, extremely clean 2पुरा खाली totally empty
साङ्‍सुङ [saŋ‍suŋ] n सफासुग्घर neat and clean, clear (Sem. Domain: 1.3.2.5 - शान्त, उछ्रिङ्खल)
साङ्‍सुर [saŋ‍sur ] n धुपध्वाँर smoke of incense