Dictionary Syuba - Nepali


सीःङ्‍खादाक [ᶫsiŋ‍kʰadak] n सर्वनाश, सत्यनाश complete destruction or ruin. (Sem. Domain: 4.4.2.4 - भीषण दुर्घटना, विपत्ति)
सीःङ्‍जे [ᶫsiŋ‍dze] v रित्तिनु, सिद्याउनु, सक्नु to finish (Sem. Domain: 5.2.2.2 - भोजन; 2.6 - जीवन; 4.3.4.6.1 - बिग्रनु; 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु; 1.3.2.1 - बग्‍नु; 8.4.6.1.3 - अन्‍त्य; 2.3.1 - देख्‍नु; 6.1.2.2.4 - प्रयोग भएको; 3.2.6.1 - बिर्सनु; 8.6.7 - अन्‍त्य; 4.3.4.1 - खराब गर्नु)
सीङ्‍‌ज्‍या [siŋ‍‌dzʲa] n काठ wood (Sem. Domain: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू)
सीङ्‍ज्‍या [siŋ‍dzʲa] n काठपात wood (in general) (Sem. Domain: 6.6.3.1 - काठ काट्‌नु; 5.1.1 - फर्निचर (सज्जा सामग्रीहरू); 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण; 6.2.5.4 - विरुवा उत्‍पादन गर्नु; 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू; 6.6.3 - काठको काम गर्नु)
सीःङ्‍दा [ᶫsiŋ‍da] n 1झगडा quarrel (Sem. Domain: 4.4.2 - संकट; 3.5.1.6.2 - झगडा) 2आन्दोलन movement (Sem. Domain: 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु)
सीङ्‍बे [siŋ‍be] n लोखर्के quarrel
सीङ्‍रोक [siŋ‍rok] n खोयो remaining part of a cron-cov after its grains are extracted from it (Sem. Domain: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू)
सीःङ्‍सा-खाङ्‍सा [ᶫsiŋ‍sa-kʰaŋ‍sa] n घर-बारी plot of land around a house
सीःछोर्चे [ᶫsitsʰortse] v थाहा पाउनु to find out, to get to know (Sem. Domain: 2.5.4.3 - बहिरो)
सीजे [sidze] v 1फुकाउनु to release, to untie (Sem. Domain: 5.3.7 - लुगा लगाउनु; 7.3.6 - खुल्‍ला, खोल्‍नु) 2मर्नु to die (Sem. Domain: 3.5.1.7.2 - चिप्‍लो घस्‍नु; 6.7.9 - यन्‍त्र; 2.6.1.5 - भावुक प्रेम)
सीःजे [ᶫsidze] v खुस्किनु to loosen (Sem. Domain: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु)
सीःज्‍योर्चे [ᶫsidzʲortse] v थाहा पाउनु, चाल पाउनु to find out, to get to know (Sem. Domain: 3.2.3 - जान्नु)
सीत [sit] n शीत dew (Sem. Domain: 1.3.2.5 - शान्त, उछ्रिङ्खल)
सीःताङ [ᶫsitaŋ] n रिस anger (Sem. Domain: 4.1.7.1 - सम्‍बन्‍ध अन्‍त्‍य गर्नु; 3.4.2.1 - दु:खी; 4.8.2.8 - हिंसा; 4.3.1.5.2 - नराम्रो रिसाहा; 3.2.4.1 - गलत अर्थ लाउनु; 3.4.1.1.6 - सन्‍तोष)
सीःताङ्‍गेरे [ᶫsitaŋ‍gere] adj रिसाहा apt to anger (Sem. Domain: 3.4.2.3 - रीस)
सीताल [sital] adj शीतल cool (Sem. Domain: 5.9 - बस्‍नु, रहनु)
सीथाक [sitʰak] adj मरि मेट्नु sacrifice oneself (Sem. Domain: 4.2.1.6 - सहभागी हुनु)
सीःनीङ [ᶫsiniŋ] adv परार two years ago
सीःनुप [ᶫsinup] adv अस्तिको दिन before two days
सीःन्‍दा [ᶫsin‍da] n मुद्दा lawsuit (Sem. Domain: 4.7.4 - कानूनको अदालत)
सीःप्‍चे [ᶫsip‍tse] v धुलिनु to be powdered
सीःप्‍ता [ᶫsip‍ta] n भुमे (देवता) Bhume (god)
सीप्‍ताङ्‍जे [sip‍taŋ‍dze] adj स्वाट्ट पिउनु crumpled drink (Sem. Domain: 8.6.7 - अन्‍त्य)
सीप्‍तुर [sip‍tur] n औँठी ring (Sem. Domain: 1.2.2.5 - गरगहना; 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु; 5.3.2 - महिलाहरूको लुगाफाटा; 5.4.1 - गहना; 5.3.1 - पुरूषहरूको लुगाफाटा)
सीःप्‍रोक [ᶫsip‍rok] n शिउर, कुखुराको भालेको शिर rooster's head (Sem. Domain: 7.1.5 - निहुरिनु; 6.3.6.1 - कुखुरा; 1.6.2.1 - चराको अङ्गहरू)