Dictionary Syuba - Nepali


सुगा [suga] n सुगा parrot (Sem. Domain: 6.3.6 - घरेलु पंक्षी बढाउनु)
सुङ [suŋ] pro कोही any, someone (Sem. Domain: 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा)
सुङा [suŋa] n बुटी, जन्तर locket (made by lama) (Sem. Domain: 1.2.2.5 - गरगहना)
सुङ्‍मा [suŋ‍ma] n पूजा पाठको मन्त्र spell (Sem. Domain: 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ)
सुचेले [sutsele] conn खै कोनि who knows (Sem. Domain: 9.4.4.5 - अनिश्‍चित)
सुतुर्मुर्ग [suturmurg] n सुतुरमुर्ग ostrich (Sem. Domain: 1.6.1.2 - चरा)
सुप [sup] n दुलो, प्वाल hole (Sem. Domain: 1.6.5 - पशुको घरहरू; 7.8.5 - प्वाल बनाउने, खोल्ने; 8.3.1.6.3 - खुकुलो; 5.3.6 - लुगाको भागहरू; 1.3.2 - पानीको गति; 6.6.3 - काठको काम गर्नु; 2.1.1 - शिर)
सुम [sum] num तीन three (Sem. Domain: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू; 6.5.1.2 - घरहरूको प्रकार; 2.6.3.7 - बहुजन्‍म)
सुमेरु माहासागार [sumeru mahasagar] n सुमेरु महासागर Sumeru (mountain?) (Sem. Domain: 9.7.2.8 - तालहरू र सागरहरूको नामहरू)
सुम्‍च्‍यु [sum‍tsʲu] num तीस thirty (Sem. Domain: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू)
सुम्‍देन [sum‍den] n सगुन portentदेवी देउता वा कुनै पनि सगुन राख्दा राखिने परिकार
सुम्‍बा [sum‍ba] को हो (सवाल) who is it (Sem. Domain: 3.5.1.4.1 - बोलाउनु)
सुम्‍बा सु [sum‍ba su] adv को हो को who is it (Sem. Domain: 3.4.2.1.5 - एकान्‍त)
सुयाङ [sujaŋ] conn कसैले anybody (Sem. Domain: 4.7.9.3 - योग्‍य हुनु; 3.3.4 - अनुमति माग्‍नु)
सुर [sur] n 1सुर corner (Sem. Domain: 6.2.2.1 - खेत सफा गर्नु; 6.5.2.4 - ढोका) 2मृतकलाई चढाइने भोजन food offer for the dead
सुःर [ᶫsur] n छेउ beside (Sem. Domain: 8.2.6.2 - नजीक; 8.6.2 - शिखर; 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु; 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि; 8.6.3 - छेउ; 8.5.1.5.1 - निकटतम; 8.6.1 - सामु; 7.3.2.3 - छेउ लाउनु)
सुःरसुम्‍बा [ᶫsursum‍ba] n फापर buckwheat (Sem. Domain: 6.2.5.1 - अगौटे (पहिलो) फलहरू; 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट)
सुरो [suro] adj आँटिलो daring (Sem. Domain: 3.4.2.4 - डराउनु)
सुःर्क्‍योक [ᶫsurkʲok] adj कोल्टो bend in a road side (Sem. Domain: 8.3.1.4.2 - झुकाउ, भिरालो)
सुर्चे [surtse] v घोच्नु, घुसार्नु, उन्‍नु to poke (Sem. Domain: 6.3.4 - कसाइ, काटमार गर्नु; 6.7.1.1 - घोच्‍ने समान; 5.4.3.2 - केश बाट्‌नु; 6.4.5.2 - बल्‍छीले माछा मार्नु)
सुर्ती [surti] n सुर्ती dry tobacco leaf (Sem. Domain: 5.2.4 - सुर्ती)
सुःर्ला [ᶫsurla] adj छेउमा, नजिक near (Sem. Domain: 3.4.2.4 - डराउनु; 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु; 8.5.1.2 - छेउ)
सुःर्सीः [ᶫsurᶫsi] adv चारकुने square (Sem. Domain: 8.3.1.7 - वर्ग क्षेत्र)
सुलाङ [sulaŋ] pro कसैलाई to anyone (Sem. Domain: 4.8.3.1 - हराउनु)
सुःसेःर [ᶫsuᶫser] n दुखाइको पीडा toothache pain (Sem. Domain: 4.4.2.6 - दु:ख बेहोर्नु)