Dictionary Syuba - Nepali


हाँ [] interj हँ yes (Sem. Domain: 9.6.3.7 - हिचकिचाहट हुँदा आउने शब्दहरू)
हादी [hadi] n छाल wave (Sem. Domain: 1.3.2.4 - छाल)
हादोक्‍च्‍यार [hadok‍tsʲar] n छाल wave (Sem. Domain: 1.3.2.6 - ज्‍वारभाटा)
हाप्‍स्‍याल तेङ्‍जे [hap‍sʲal teŋ‍dze] v हप्काउनु to rebuke (Sem. Domain: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु)
हामेःकोजे [haᶫmekodze] v अस्पष्ट बोलि unclear speech (Sem. Domain: 3.2.3 - जान्नु)
हाम्‍बाचे [ham‍batse] adj लुछाइ state of taking by force (Sem. Domain: 4.3.4.6 - हस्‍तक्षेप गर्नु)
हाराक [harak] adv सर्किने बाफ spicy smell (Sem. Domain: 2.6.1.5 - भावुक प्रेम)
हार्चे [hartse] v तर्सिनु to be scared (Sem. Domain: 3.4.2.2.2 - आत्तिएको)
हालेःजे [haᶫledze] v आत्तिनु to be nervous (Sem. Domain: 3.4.2.4 - डराउनु; 4.3.7.2 - ज्‍यादै उत्‍साही, उन्‍मत्त)
हाल्‍जे [hal‍dze] v फैलिनु, मौलिनु, हौसिनु to deploy (Sem. Domain: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द))
हाल्‍तीजे [hal‍tidze] v हाल्नु to insert (Sem. Domain: 7.2.3.1 - टाढा चल्‍नु)
हास्‍याल तुःङ्‍जे [hasʲal ᶫtuŋ‍dze] v खिल्‍ली उडाउनु to insult
हीन्‍दु माहासागार [hin‍du mahasagar] n हिन्दु महासागर Hindu Mahasagar (mountain) (Sem. Domain: 9.7.2.8 - तालहरू र सागरहरूको नामहरू)
हीरा मोती [hira moti] n हीरा मोती diamond pearl (Sem. Domain: 8.3.3.4 - चम्‍किलो)
हीर्काटो [hirkaʈo] n चर्खा गुमाउन प्रयोग गरिने काठको सानो टुक्रा handle of spinning wheel (Sem. Domain: 6.3.5 - ऊन उत्‍पादन)
हीर्चे [hirtse] v घुम्नु to travel,to spin (Sem. Domain: 2.4.5 - विश्राम; 1.2.3.3 - ग्‍याँस; 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु; 7.2.4.3 - आकाश भएर यात्रा गर्नु; 1.1.1.3 - ग्रह; 6.7.1.1 - घोच्‍ने समान; 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू; 1.3.4 - पानीमा हुनु; 6.5.1.2 - घरहरूको प्रकार; 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु; 2.3.1.1 - हेर्नु; 2.5.6.4 - विवेक गुमाउनु)
हुँइक [hũik] n गति movement (Sem. Domain: 8.4.8 - वेग)
हुटेल [huʈel] n भोजनालय hotel (Sem. Domain: 6.5.1 - भवन)
हुप [hup] n भरोसा trust (Sem. Domain: 3.2.5.1.1 - भरोसा; 4.3.5.3 - विश्‍वासनीय)
हुर्छे [hurtsʰe] adv रमाहटको बेला बोलिने शब्द cheerfully (Sem. Domain: 8.4.8.1 - छिटो)
हे [he] n आलु potato (Sem. Domain: 6.2.1.2.2 - सिमल तरुल उमार्नु; 5.2.3.1.5 - जराहरूबाट खाना; 5.4.6 - धर्म विधि सम्‍बन्‍धि चिनो लगाउने काम; 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू; 6.2.1.2 - जरा (जमिनमुनि लगाइने तरकारीहरू) उमार्नु; 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)
हेङार्मु [heŋarmu] n सखरखण्ड sweet potato (Sem. Domain: 5.2.3.1.5 - जराहरूबाट खाना; 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)
हेदा [heda] adj छिल्याइ, छुल्याहा, उछड bully (Sem. Domain: 2.6.2.3 - अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध)
हेन [hen] n देसान epidemic imported from another country (Sem. Domain: 1.3.1.3 - नदी)
हेन्‍डी [hen‍ɖi] n भुत, दुष्ट, भुत प्रेत ghost (Sem. Domain: 2.6.6.8 - मृत्‍यु पछिको जीवन; 4.9.4.2 - भूतको प्रभुत्‍व; 2.5.6.6 - दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम; 4.9.9 - अधार्मिक; 4.9.2 - अलौकिक)

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >