श्रेय र कृतज्ञता

 

शब्‍दकोश निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिहरू:

क्र. सं. नाम ठेगाना
प्रदिप कुमार तामाङ स्‍युबा दुरागाउ
पासाङबुटी तामाङ स्‍युबा फेदी
नोरसाङ तामाङ स्‍युबा फेदी
पासाङ तामाङ स्‍युबा फेदी
पासाङमाया लामा स्‍युबा फेदी
बिर बहादुर तामाङ स्‍युबा फेदी
विवी तामाङ स्‍युबा निगाले
इसाक तामाङ स्‍युबा निगाले
दाछिरिङ तामाङ स्‍युबा निगाले
१० छिनोर्पु तामाङ स्‍युबा निगाले
११ सोम तामाङ स्‍युबा ढुङ्गाडे
१२ फुर्बा तामाङ स्‍युबा ढुङ्गाडे
१३ दिप ब. तामाङ स्‍युबा ढुङ्गाडे
१४ निङमर तामाङ स्‍युबा ढुङ्गाडे
१५ आरती तामाङ स्‍युबा ढुङ्गाडे
१६ लार्केल तामाङ स्‍युबा ढुङ्गाडे
१७ बुद्दसिंह लामा स्‍युबा खोस्‍मेरे
१८ पासाङ लामा स्‍युबा खोस्‍मेरे
१९ कर्म तामाङ स्‍युबा खोस्‍मेरे
२० तेम्बा तामाङ स्‍युबा खोस्‍मेरे
२१ बुद्वि ब. तामाङ स्‍युबा बनौती
२२ मिन ब. तामाङ स्‍युबा बनौती
२३ तेज ब. तामाङ स्‍युबा बनौती
२४ प्रेम ब. तामाङ स्‍युबा बनौती
२५ सोममाया तामाङ स्‍युबा नामाडी
२६ लाक्पा ह्योल्मो नामाडी
२७ पासाङ नोर्पु ह्योल्मो नामाडी, पासावर
२८ साङबु तामाङ स्‍युबा फेदी
२९ राजकुमारी तामाङ सुर्के
३० एलिना तामाङ सुर्के
३१ आइत तामाङ स्‍युबा सुर्के
३२ चेङा तामाङ स्‍युबा सुर्के
३३ माया तामाङ सुर्के
३४ सुस्मिना हेल्मु स्‍युबा बनौती
३५ लापासाङ (हेलमु) इलाम
३६ निङमर लामु तामाङ स्‍युबा फेदी
३७ निङस्‍यार तामाङ स्‍युबा फेदी
३८ सांगे तामाङ स्‍युबा निगाले
३९ दाक्याल्‍बु तामाङ स्‍युबा जगमाने
४० सोनाम दोङ्‍बा इलाम
४१ रीन्‍जी लामा स्‍युबा ललितपुर
४२ नोर्पु लामा स्‍युबा ललितपुर
४३ सोनाम कागते स्‍युबा ललितपुर
४४ पासाङ तामाङ स्‍युबा नामाडी
४५ डोल्‍मा तामाङ स्‍युबा दुरागाउ
४६ निमा साङबु तामाङ स्‍युबा ढाडे