Search results for "पु"

ङुर्पु [ŋurpu] n घुर्दा निस्कने आवाजको नाम snoring (Sem. Domain: 5.7.2 - सपना)

ङुर्पु तेन्‍जे [ŋurpu ten‍dze] v घुर्नु, राती निद्रामा आवाज निकाल्नु to snore (Sem. Domain: 3.4.2.4.2 - घबराउनु)

चाइनापुर [tsainapur] n चैनपुर Chainpur (name of a place) (Sem. Domain: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू)

चार्पुके [tsarpuke] n खस्रो बोली coarse bid (Sem. Domain: 4.3.1.2.1 - स्‍तरदेखि मुनि)

चुम्‍बे [tsum‍be] n अविवाहित पुरुष bachelor (Sem. Domain: 4.9.5.9 - उपवास)

च्‍यागाताःक्‍पु [tsʲagaᶫtak‍pu] n हेरविचार care
(Sem. Domain: 3.3.1.5 - जानी-जानीकन)

च्‍याङ्‍कार्पु [tsʲaŋ‍karpu] adj 1चलाख clever
(Sem. Domain: 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु; 4.4.3.4 - साबधानी)
2सतर्कता vigilance
(Sem. Domain: 3.1.2 - मनको स्‍थिति)

छाक्‍पु [tsʰak‍pu] n जार illicit lover (Sem. Domain: 4.8.2.9 - शत्रु)

छे [tsʰe] n 1लिपी script
(Sem. Domain: 3.5.7.1 - लेख्‍नु)
2पुस्तक book
(Sem. Domain: 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ)
3लामाको पुस्तक books of Buddhist Lamas (Sem. Domain: 4.9.5.9 - उपवास) 4छाँट

ज्‍वाःक्‍रा [ᶫdz‍wak‍ra] adv पुरा, सिङ्गो complete, whole (Sem. Domain: 9.6.1.3 - सम्वन्ध; 4.1.5 - एकता)

टाक्पु के [ʈakpu ke] n मधुर स्वर harmoniously (Sem. Domain: 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख)

डेपु [ᶫɖepu] adj 1दलाल agent
(Sem. Domain: 6.8.4.4 - किनबेचको सम्‍झौता)
2चिप्ले flatterer (a person who lavishes praise, often insincerely, a sycophant) (Sem. Domain: 9.4.4.5 - अनिश्‍चित) 3चिप्लो slippery
(Sem. Domain: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु; 1.2.3.2 - तेल; 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ)

डेपुक्‍युःर्चे [ᶫɖepuᶫkʲurtse] v चिप्लो घस्‍नु to coax (Sem. Domain: 3.5.1.7.2 - चिप्‍लो घस्‍नु)

तीक्‍पु [tik‍pu] adj टाठो बाठो clever

तुःक्‍पु [ᶫtuk‍pu] n दुःख, दु:ख sorrow
(Sem. Domain: 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु; 6.9.2 - परिश्रम; 3.3 - चाहनु)

तुःक्‍पु ङ्‍युङ्‍जे [ᶫtuk‍pu nʲuŋ‍dze] v दुःख पाउनु to get trouble (Sem. Domain: 3.4.2.1 - दु:खी; 3.4.2.5 - अलमलिनु)

तुःक्‍पु पेःजे [ᶫtuk‍pu ᶫpedze] v दु:ख गर्नु to suffer (Sem. Domain: 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने)

तुःसील [ᶫtusil] n कृया पुत्री mourning time when person doesn't eat meat and not talking for 13 days

थुक्‍पु [tʰuk‍pu] adj बाक्लो dense ex. उनीगीइ गार्क्याङ थुक्पु दु। उनिउँको पछ्यौरा बाक्लो छ। (Sem. Domain: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु; 1.2.2.2 - चट्टान; 2.1.5 - कपाल; 8.3.6.4 - बाक्‍लो; 5.3.9 - पहिरनका शैली, ढाँचा; 5.3 - लुगाफाटा; 8.2.3 - बाक्‍लो; 2.1.4 - छाला; 6.6.1.1 - लुगा; 2.6.1.5 - भावुक प्रेम)

थे [tʰe] n पुलिस, सिपाही, प्रहरी police (Sem. Domain: 6.9.1 - व्‍यवस्‍था; 4.7.7.3 - कैद हाल्‍नु; 4.6.6.1 - प्रहरी, सुरक्षा कर्मी; 4.6.1.2 - सरकारी कार्यालयको; 6.6 - पेशाहरू; 6.5.1 - भवन)

थेपु [tʰepu] adj इमानदार honest
(Sem. Domain: 3.5.1.3.1 - सत्‍य बोल्‍नु)

दाङ्‍जे [ᶫdaŋ‍dze] v पुग्नु, अघाउनु, भरिपुर्ण to feed to the full, to be satisfied (Sem. Domain: 3.3.2.2 - केही गर्नलाई अस्‍वीकार गर्नु; 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु; 6.1.4 - कार्य सन्‍तुष्‍टि; 5.2.2.6 - सन्‍तुष्‍ट हुनु, अघाउनु; 4.4.1 - सफलता; 8.3.7.3 - पूर्ण; 8.1.7.3 - आवश्‍यक; 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु)