Search results for "पु"

पुःयार [ᶫpujar] n धर्मपुत्र adopted son
(Sem. Domain: 2.6.4.2.1 - बालक पालन-पोषण)

पुर्काङ्‍बु [purkaŋ‍bu] n खुम्ले कीरा type of ant (big size) (Sem. Domain: 1.6.1.9 - साना जनावरहरू)

पुर्बान्‍चालकीदी [purban‍tsalkidi] n पूर्वाञ्चलको eastern (Sem. Domain: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू)

पुःर्माङ [ᶫpurmaŋ] n किराती kiranti (Sem. Domain: 9.7.1.4 - जातीय नामहरू; 9.7.1.5 - भाषाका नामहरू)

पुःसुङ [ᶫpusuŋ] n नाति grandson
(Sem. Domain: 4.1.9.1.5 - नाति, नातिनी)

पुःसुङ्‍मु [ᶫpusuŋ‍mu] n नातिनी granddaughter
(Sem. Domain: 4.1.9.1.5 - नाति, नातिनी)

पेज्‍या [pedzʲa] n पुस्तक, किताब, लामाको पुस्तक, लामाले पढ्ने पुस्तक book
(Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 3.1.2.2 - सूचना; 4.9.5.9 - उपवास; 3.5.7.2 - लिखित वस्‍तु; 4.9.1 - परमेश्‍वर; 3.5.1.2.2 - व्‍याख्‍या; 4.9.3.1 - धार्मिक (पवित्र) लेखहरू; 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ)

बोज्‍पुर [ᶫbodz‍pur] n भोजपुर Bhojpur district (Sem. Domain: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू)

ब्‍याक्‍लाक बुक्‍लुग [ᶫb‍jak‍lak ᶫbuk‍lug] adv पक्लक्क पुर्लुक्क mass death

माःङ्‍क्‍योक [ᶫmaŋ‍kʲok] adv पुगी सरि possessed

माछापुच्‍छारे [matsʰaput‍tsʰare] n माछापुच्छ्रे Machhapuchhare (name of a mountain) (Sem. Domain: 9.7.2.7 - हिमालका नामहरू)

मेःदोक ताःक्पु [ᶫmedok ᶫtakpu] n दान दाता donor (Sem. Domain: 6.8.3.2 - दानी, उदार)

मोलाम पेज्‍या [molam pedzʲa] n आशिष पुस्तक type of lama's book (Sem. Domain: 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ)

याङ्‍छ्‍याक्‍पु [jaŋ‍tsʰ‍ʲak‍pu] adj ज्ञानी, भलाद्मी gentleman
(Sem. Domain: 4.3.7 - भद्र; 4.5.4.1 - आज्ञा पालन गर्नु)

रीःक्‍पु [ᶫrik‍pu] adj 1ज्ञानी knowing
(Sem. Domain: 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु)
2जानिकार, जान्‍ने सुन्‍ने experienced
(Sem. Domain: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु; 3.2.1.3 - बुद्धिमानी)

रुःक्‍पु [ᶫruk‍pu] n सङ्गठन organisation
(Sem. Domain: 6.9.1 - व्‍यवस्‍था)

लाःक्‍पु [ᶫlak‍pu] adj बढि more

लाग्‍याम छाग्‍याम [lag‍jam tsʰag‍jam] adv सातोपुत्लो consciousness (presence of mind)

लीक्‍पा [lik‍pa] n लिङ्ग (पुरुष) penis (Sem. Domain: 2.2 - शरीरको कार्यहरू)

लुःक्‍पु [ᶫluk‍pu] n गुरूङ Gurung (caste) (Sem. Domain: 4.1.9.9 - जाति; 9.7.1.3 - कुल नामहरू)

लेचे [letse] v पुग्नु to reach, to arrive
(Sem. Domain: 7.2.3 - केही वस्‍तुतिर चल्‍नु)

लेःन सीउ [ᶫlen siu] उत्तर पुस्तिका exercise book (Sem. Domain: 3.6.8 - परिक्षामा उत्तर)

लेप्‍चे [lep‍tse] v पुग्नु to reach, to arrive
(Sem. Domain: 7.2.4 - यात्रा; 6.1.2.3.5 - पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु; 8.1.5.6 - झण्‍डै; 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु; 1.1.1 - सूर्य; 7.2.5.1 - पहिले जानु)

ल्‍हाक्‍पु [ɬak‍pu] adj बढी more
(Sem. Domain: 6.8.4.3 - मोल राख्‍नु; 1.6.6 - पशु समूह)