Search results for "पु"

साङ्‍साङ्‍साङ [saŋ‍saŋ‍saŋ] adj 1एकदमै सफा very clean, extremely clean 2पुरा खाली totally empty

साःम्‍बा [ᶫsam‍ba] n पुल, साँघु bridge
(Sem. Domain: 6.6.3.2 - काठ; 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ; 6.5.2.8 - तला; 3.5.4.1 - कथा, पौराणीक कथा)

सेःन्‍डाङ [ᶫsen‍ɖaŋ] adj जुठो पुरो remaains of a meal (Sem. Domain: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु)

सेबु रीःक्‍पु [sebu ᶫrik‍pu] adj जान्‍ने सुन्‍ने, बुद्धिजीवी experienced, intelligent person, intellectual (Sem. Domain: 3.2.3.1 - चिनेको, नचिनेको; 4.3.1.3 - पाकोरुपले कार्य गर्नु; 4.6.6.3 - प्रतिनिधि)

सेम थेपु [sem tʰepu] adj मन पर्दो favoured
(Sem. Domain: 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु)

सेम रीःक्पु [sem ᶫrikpu] n मनकारी, योग्य चित्त intimate

सेर्पु [serpu] adj फुस्रो dry light yellow (Sem. Domain: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू)

सेर्पुनाःजा [serpuᶫnadza] adj पहेँलो रोग (पीलिया) jaundice (Sem. Domain: 2.5.2 - रोग)

खाङ्‍ग्रो [kʰaŋ‍gro] n पुरानो भत्केको थोत्रो घर old worn down house (Sem. Domain: 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु; 6.5.1.2 - घरहरूको प्रकार)

ङीचु मादाङ्‍क्योक [ŋitsu madaŋ‍kʲok] adj अनिदो, निन्द्रा नपुगेको sleepless (Sem. Domain: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता)

फोरोङा [pʰoroŋa] n विदुर, श्रीमती बितेको पुरुष widower (Sem. Domain: 2.6.1 - विवाह)