kalat2kalatder. oflat1Vdestroy; damageder.pakalatenwill cause ruin to come to s.o.id.kalatan ya ginawahate; dislikedneg.ex.phrwala' pagkalatwas not destroyedwala' pakalatadid not ruin /damage s.th.