Tagbanwa Calamian - English


[
a
b
k
d
e
g
h
i
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
w
y

[


[parurusallowsasang ug̓ali ta tau ang abwat ta isip masking magpatug̓ay,Parurusan mu yang pinli para indi mabuntuk.Let the rope lengthen so that it may not be-sundered.Yawa ray balang magrurus tung mga ari mu mga mamula pa.You are the one responsible to ?????synpaëbësparanëkpasunaidantpigar