Tagbanwa Calamian - English


[
a
b
k
d
e
g
h
i
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
w
y

b


baak' bark or skin of bamboo used for tying 'Ulit ta kawayan, ubin ulit ta buluk yay binaakan ang pinanipis ay ubraën ang linu may baay.balat ng kawayan o kaya balat ng buho na kinayasan at pinanipis kasi gawin na bilao at basket.Ipalëblëb mu kanay yang baak asan tung wai, muya magkëpës.Ibabad mo muna ang balat sa tubig baka magliit.Baakan mu ra yang binëlak-bëlak mung kawayan muya malangu, sayud dang baakan ay maglanit da.Make-strips of the skin of the bamboo you have-split-open, otherwise it might-dry-out, and then it would not be suitable to make-strips (out of it) for it would already beBëlak-bëlakën mu, sëray-sërayën tapus, ulikaw̓ënu tiya manipis da
baal*1v.cinch togetherMatapus mu ta pagsawëd-sawëd, ibaal mu yang bugtung ug̓ud ëlët da.Ibaal mu ra kanay yang kalat tung sakangan mu ang pagkatapus isawëd-sawëd mu tung awa mu ang para india maug̓ut. Alimbawa kung palug̓akan mu yang kalat ang nag̓apgësan mu, magsulwad da ang asta muklut da tung kalima mu. Anday duma, mabugsuwa ra.Wrap the rattan-rope around your (sg) your (thigh) and then tie it around your waist so that you won't slip-off-it. For example, if you allow the rope you are holding-onto to-slacken, it will come-undone until it slips thrugh your hands. There will be nothing else to-happen, you will fall.Atii kanay tung timpu yang mga mamaëpët, kumu anday taruwal nirang arabubwat, yang suut nira panay baal. Yang ilyag nang iyaning simanyan tung mga uras ang naa, ya ray ag̓aaningën ang takwil.A long time ago during the time of the older-men, since they did not have any long pants, what they all wore was what is now called a G-string (takwil).
baal*2v.to fermenttiningPabaalën ta ra kanay yang tëw̓ang naa ang para magyari rang langgaw.Let's ferment this (near spkr) tuba so that it will become vinegar.
baas1v.to be in a crouching position ready to pounce or strike.Yay ubra ta uti, maskin papaanën pa, magbaas ka ëngëd ta ambë ay sablëkën tung karni,Baasan mu asan yang baw̓uy tung turuw̓ug̓an, basi pa matimpuwan mu.Stalk the pig (wild) at the watering-hole, hopefully you (sg) will-be-able-to-get-it-at-the-opportune-time.Pagbaas yang uti ta ambë.The cat is stalking a rat .synsikupsipsippaniidpamaladtidtiidtiktik3siplatsuwitikmalung
baas2v.bring to a normal conditionkundisyonIndi pa nag̓abaasanu yang pabusis yang Dumarakul.I have not yet brought to a normal-condition (my) singing of the Dumarakul-epic.Indi pa nag̓abaasan yang tarëm yang gëëd ang naa.I have not yet been able to bring the sharpness of this bolo to a normal condition.Liwag̓en pa yang gitarang baklung inalang. Indi pa ag̓abaasan yang tunul na, bëlag pang butayag. {QLA: liwag̓ën = ?A newly purchased gitara is still problematic. It's sound still is not normal, it's still notIndi pa nag̓abaasanu yang makinang naa. Kung alimbawa kali-kaliyënung gamitën, muya marangga yang mga kasangkapana tung adalëm.Hindi pa nakondisyon ko ang makinang ito. Kung halimbawa dali-daling gamitin, baka masira ang mga piyesa sa ilalim.
baaw*n vFood for early morning or rice which was-kept-until-the-next-daypamangan tung timpranu, ubin anën ang pinangayag̓an,pagkain sa umaga, o kaya kanin na lamig (a umaga).Baawën ta ra ilëm yang bëyëd ang atiya, duruwa ra ilëm ang pulak anda ray bëyëd.Let us (incl) just cook that (near hearer) rice (husked rice) for breakfast.There are only two cans (of it) (after which) there will be no more.Sanlag̓ën mi tung mantika yang anën ang atiang baaw.Fry with cooking-oil that (near hearer) rice (cooked) for the first meal.syniramal
baayn.basketPira pa ngabaayan ang naëklan mi?How many baskets were you (pl) able-to-obtain?
baka1cow May lugar pa ang indi pa nag̓aakuparan, ubin tung ayëp ang pariu tung baka yang kamtangan na.[TA Unu pay gustu nang ianing? ]meron lugar pa na hindi pa napuntahan, o kaya sa hayop na tulad sa baka ang kalagyan niya.Bakanti pa yang lugar ang naa, anda pay tau na ang pagtinir.Malawak pa ang lugar na ito, wala pang tao niya ang nakatira.Katitinlu yang mga bakang gëg̓ësyë takaa.How very nice are the smaller-cows here (near spkr but not in sight).
baka2v.to whiten clothing
baka-w̓akacrawl on hands and kneesSasang bag̓ay ang pag̓asakan yang tau ang atia, ang midiyu tung subra yang lëbat purisu ya rag tëtëlkë.gapangPagbaka-waka ti manung Bon ang pagsakan yang san sakung kasuy.Older brother Bon is burdened down as he carries one sack of cashew-nuts.Yang mulang gësyë pagkanwang dang pagbaka-w̠aka.The little child crawls walking on hands and knees.Yang aruman tang atiyang pagsakan ta simintu, ya ra ilëm pagbaka-w̓aka tung tanëk ang pagkaap, ay durug lëbat yang nag̓asakana.As-for that (near hrr) companion of ours (incl) who is-carrying (a bag) of cement on-his-shoulder, he is just crawling-on-his-hands-and-knees, for what he is-carry-on-his-shoulder is so heavy.synkanwang
bakad' to dig up with a pick or sharpened-steek-barSang klasing ubra ang yang tanëk yay pag̓aintraan nira ta ali.isang uri ng trabaho na ang lupa yan sinisimulan nila ng hukayin.Bakarën mi yang tanëk ang pagluakan yang kamuti para maisiDig-up the ground which will-be-planted with sweet-potatoes in-order-that it may-become-productive. Katinlu yang tanëk ang naa ang binakad, malëmëk durung isi na taa yang balaling.This (near spkr) soil which was-dug-up is so-good, it being soft, there will-be-many tubers of cassava here (near spkr).synaliupingkat*tadyaltangkad2
bakalexchangenaa bëlag dawat kung indi sagulian ka bali may kapakli na ka,ito hindi hingi kung hindi palitan din bale meron kapalit niya din.Ungkuy bakalanu ra yang manu mung naa ta aruman nang manu ka.Friend, I will-exchange this (near spkr) chicken of yours with its fellow-chicken.Bakalanu ra ta baklu yang muturung atiya.I will replace that (near hearer) motorized-boat with a new (one).synsagulibaluli2bailualang
bakantiadj.unused, unoccupied, vacantmga bag̓ay ang anday ray gamitan puidi rang subliyan, katulad tung mutur, mga buruatan ubin duma pa.mga bagay na wala nang gumagamit puedeng ng hiramin gaya ng motor, mga paglutuan o kaya iba pa.Pablësay kanay yang mutur mu midyu bakanti numaan.Please let me borrow your motorized boat, it seems to not be in use now.Bakanti ra yang kaldiru, yamu si ay magbuat.walang gumagamit na ng kaldero kayo naman ang magsaing.The pot is vacant now, you (pl) now will cook. Duun tung mutur mu, may midyu bakanti pa yang Ungkuy, pasaayay ka, midyu bakanti yang mutur mu, duru pag dakul yang lutaw na.Friend please allow me to ride, it seems that your motorized-boat, still has-enough-room, its draft is still very large.synbuyadumalugarantpunukkargaduakupadu*
bakasv.' to be joint--owners of something 'Ya ray sasang ubra yang pamag̓inëm, kung indi ra mangaw̓ut yang kuarta nira tung sam butilya,Yan ang isang trabaho ng manginginom, kung hindi na kasya ang pera nila sa isang botelya.Barakas-bakasiita ra ilëm tung sambutilya anda ray kuarta ta.Let us (incl) just share-equally one bottle (of a beverage), (because) we (incl) do not have any more money.Nagbakas da ilëm tung san sakung bëyëd yang magbayaw ang atiya.Those those (near hearer) (two) brothers-in-law just shared-equally (the cost of) one sack of hulled-rice.Ya ray sasang ubra yang pamag̓inëm, kung indi ra mangaw̓ut yang kuarta nira tung sam butilya,Sharing-equally is what the drinkers do if their money does not come up to (the cost) of one bottle
bakas-bakasv.to-continue-sharing-equallyBarakas-bakasiita ra ilëm tung sambutilya anda ray kuarta ta.Let us (incl) just share-equally one bottle (of an intoxicating beverage), (because) we (incl) do not have any more money.
bakasiun' vacation time 'Tung Dëcëmbrë may bakasiun yang mga mamula ang duruwang Linggo, bali paënay nira.Sa Disyembre meron bakasyon ang mga bata ng dalawang Linggo, bale pahinga nila.Tung bulan yang Marso yay ultimung bakasiun da ka ëngëd yang mga mamula.Sa buwan ng Marso ang huling bakasyon na rin talaga ng mga bata.Andamal magsaayami ra ang magbakasiun duun tung mga anaaw.Bukas sasakay kami na ang magbakasyon duon sa mga anak ko.synmanluw̓aw 1
bakasyunn vvacationTung Dëcëmbrë may bakasiun yang mga mamula ang duruwang Linggo, bali paënay nira.Tung Dësyëmbrë may bakasiun yang mga mamula ang duruwang Linggo, bali paënay nira.In December the children have a vacation (from school) for two weeks, it being their rest.Mamakasyunaw tung ni Manung ta tulung kaldaw.I am going to take a vacation of three days with Older-brother.Ya ray uras ang pagtapus yang mga mamulang pamag̓aral, bali paënay nira,That is the time when the children stop (temporally) their studying, meaning it is (the time) for them to rest (from school).
bakay*v.to walk-along-the-beachlakad-lakad sa dalampasiganNagbakayaw ang liit taa ang asta duun tung kampus yang kënay ang naa.I walked-along-the-beach coming from here (near speaker) up to there (far, invisible) to the end of this sand.Yang mga turista pamagbakay-w̓akay tung binit yang kënay ang magkaw̓utun yang tëëb.[RA: pamagbakay-w̠akay tag̠aman tang ikumpalar tung pamagbakay.]The tourists walk-together on the beach alongside the sand which is being-reached by the ocean.
bakayannbeachbaybayinAsan da tung bakayan yang mga aruman ta ang namagliit tung Coron.There (at a distance but visible to both speaker and hearer) on the beach already are our (incl) companions who have come from Coron.Pamagkërësën tung bakayan yang mga lalii.The men are conversing-with-each-other on the beach.Yang bakayan yang ëlaan yang takas may yang daraw̓an ang purus kënay.The beach is (located) in the area between the dry-land and where the ocean-reaches-the land which is totally sand.Some times (it) is seldom reached by the ocean and so people can walk on it because sometimes it’s always dry, not being-reached by the ocean.
bakbakv.' to tare or rip apart 'punitBakbak da yang sakangan yang taruwalu.The crotch of my trousers is already torn.Binakbak yang kiru yang bakës.The dog tore-apart the monkey.Indiya pamëkmëk, tutal kasalanan na. Ay kung yuu, siguradung bakbakanu tiya.Do not let-yourself-stay-silent, after-all, it was his sin. Because if I were the one (to respond), I would tear into him for-sure.synlasikrasrasrayray
bakbakanstringy flesh of edible rootsindi mapangan saw̓anutan, kakbën kang lag̓i,Bakbakan pala yang kakbën ang panganën.Iluak da ilëm tiang bakbakan.synkakbën
bakëd' strong 'Pag yang ubra matandës indi basta matumba, kung indi talagang magsirbisiu ta mabuay.Kapag ang trabaho maayos, hindi basta tumumba, kundi talagang magagamit na matagalan.Durug bakëd talaga yang pagkaubra yang balay ang naa, maskin mga adili na kadarakul.Ang tatag talaga ng pagkagawa ng bahay na ito, kahit mga haligi niya malalaki.Pabakërang pagkërëng asan tung dulung muya mabugsua. Magpakatatag kang tumayo diyan sa unahan baka mahulog ka.synmaparëkantmalëmëkmalmu2maluw̓ay
bakësn.monkeySang klasi ta ayëp ang durug takaw.Isang uri ng hayup na matakaw.Durung bakës ang namakta yang balaling nira, purisu sinamad.There were many monkeys who gorged themselves on their (Ant is people who own the cassava, so they were-destroyed.Yang mula naisiak ang pinakpan din yang bakës ang dakulu.The kid screamed when the big monkey almost jumped on top of him.
bakëyn vfor a kapari tuber to have-been skinned and dried in the heat of the sun bilad (sa araw)Atiyang dumang atiyang kapari karipan mi yang ulit na, tapus ipakaldaw mi tung kinit ang para bakëyën. As-for some of those (near hearer) kapari tubers, remove the skin, then put them out in the heat of the sun so that they may become in the bakëy state.5.2.1Food preparation
bakiawadjJust the pitiwan-bees which have-gathered-together on a branch with no home.Mga tau ra ilëm ta pitiwan ang nagpurun tung sanga ang anday balay na.Yang pitiwan ang atiya bakiaw ra, mga tau na ra ilëm ang nagpurun tung sanga ang yag bitay-w̓itay.As-for those (near hearer) pitiwan-bees, they are already not related to a hive, it's just the bees themselves which have gathered-together on a branch in-a-suspended-state.Yang bakiaw ang atia durug dakul, subra san dëpa.