Tagbanwa Calamian - English


[
a
b
k
d
e
g
h
i
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
w
y

g


gaaknv--shaped indentation in outer edge of reefSang klasi ta gaang ang ya ra nga singlëb ang napasag̓uuk da duun tung adalëm, atia kadagmitan balayan da ta sikitën, ubin ian ang darakulu yay pagpasirungan nira,Yang gaak ang atiyang tung Kasin, indiamu magsipara asan, tiya balay ta sikitën.That (near hearer) V-shaped-indentation at Salt, do not use your goggles there (near hearer) , that (near hearer) the house of a sikitën-fish.Yang ampir tung Tëngëy yang ligpi na mga gaak ang adaralëm.synlig̓iantpëla 11
gaangn.vThe place where the deep-water meets the shallow-area, starting from the fringing-reef gradually falling into the depths where (nothing) can-be-seen.yay sasang pagbag̓asan yang tiw̓i may yang pëlaan, manliit tung bag̓unbun amat ilëm ang papabugsu tung adalëm ang asta duun da tung indi ra maita.Yang gaang ya ray kakunayungan yang tiw̓i.The gaang is part of the deep-water.Yag pamanggaang ilëm ang pamagpalaksu yang mutur nira na Jomar.The motorized-boats of Jomar’s group are just proceeding in the shallow areas adjacent to the deep-water as they move-along.Taa ka tung gaang mamanak, purisu may ian ka nirang gësyë.Here in the shallow-area-adjacent-to-deep-water they will-spearfish, and-so they will have a small-quantity of fish.Atii ilëm agpagbila yang mga mamula tung gaang.The children are fishing (with hook and line) there (far but visible to both speaker and hearer) in the gaang area.Yang gaang tiblëk, magdasun tung Kasin ang pangay tung CoronThis is an area in the ocean that runs parallel to the fringing-reef extending from 25 to 50 feet in width and is deep enough for motorized boats. The bottom is visible. One can only get a few fish by spearfishing in this area. What is the significance of motorized boats running in this area of the ocean as opposed to running in the deep water?synligpi
gaasn.keroseneGësyë ra ilëm yang gaas ta.We (incl) only have a little-bit of kerosene (left).
gakgakn.' crow 'Sang klasing lamlam ang lag̓ëm yang kulay na.uwakYang gakgak pagbaktang pagbangbang yang burak yang kapayas ang lutuk.The crow is-gorging-himself making a hole in the ripe fruit of the papaya-tree.Durug takaw yang gakgak ang atia, tinawana yang daing ang ipinakaldaw.That (near hearer) crow is a big thief, he carried-off the dried-fish which had-been-put in the sun.
gakmët' piece of cloth tied around baby's waist Gamit ta mga baw̓ay ang pamagmatung simpan dang lag̓i nira kung mapangana bilang ipamutus tung mula.Yang aw̓ël ang atia ang tinabasanung tiniik bunakan mi kanay gakmët yang mulang gësyë.Duru rang gakmët mung mangana.synsaldatlampin
gakutto-securely-tie-a-door-tightanday tau na purisu ginakutan yang purta,Kung pagliitamu tung balay gakutan mi yang purta ta mga alamri, muya takwalën ta kiru.When you (pl) leaved the house, securely-tie the door shut with pieces of wire, it migh-happen that a dog would-climb-in.Nagakutan da yang kiru tung kaklëran yang balay, indi ra malapus.The dog was securely-tied-up inside the house, it will not be-able-to-get-out.Yang gamitan yang gakut pangsiradu tung purta ang indi maabriyan.The use of a gakut is to close the door so that it cannot be openedDuduy, bakluamu magliit tung balay, mangkëlamu ta diput ang tabla, ipabalaw̓ag mi tung purta ang këdkëran para indi maabriyan ta tau.Sonny, before you (pl) leave the house, you (pl) get a short piece of lumber, cause it to-be-crosswise to the door, tieing it with rope so that it cannot be-entered by a person.synsiradukulung
gag̓alungunn.cock's comb Gërëtën yang gag̠alungun ang iplëk ang para simpan dang ibulang yang manu mu.Cut-off the cock's comb (and) throw it away in-order-that your cock will-be-prepared to-be-in-a-cockfight.
galangrespectyay sasang pinakamatinlung sistima ta tau ang maskëng manggalang,Kasawaw, kung ya ra galang ay maitaw yang aw̓ëlung kulit, maglalaksuaw, maglalaraw.Anda ray galang yang mga mamulang naa tung mga mamaëpët.syntaurtaudbitiran
galanggangadjto-yell-from-painbusis ta mula ang pagngalanga ang indi ra ka maintindian kung naunu pa,Durung galanggang yang mulang atiya nungayna.There was much yelling-from-pain by that (near hrr) child a-whie-ago.Yang mula galanggang ang pinagkëg̓ët yang katiti.As-for the child, he/she is-yelling having-been-stung by the wasp.synpëëtantngalanga 1
galëmn.dark cloudsyang galëm tanya unum ang lag̓ëm ang kargadu ta kuran may palët na kang maktël ang yay mag̓aguyan ang kalut na,Kagalëm yang langit, muya kumuran. Aamën mi ra yang paray ang pinakaldaw.[aam : paray? Collocatës?]How dark is the sky, (it) might rain. Pick up the rice (unhusked) that was heated by the sun.Paggalëm da yang abag̓at makali rang kumuran. [QTA: yang palët yay paggalëm?]synmatugdalëmpaminaluypanganudunumpanindëg
galëngnoisenaërëp ay indi namag̓usuy tung ipinaubra na,Indi mu ëklan yang kiru yamën ang gësyë, magalëng ti tatay.Do not take our (excl) little dog, father will sound off about it.Indiamu asan magalëng, mapuaw yang mulang gësyë.Don't be noisy over there, the small child may wake-up.Atia, yay magkagalëng tung kumbira nira ay yang lalii, indi na ra ipinakdul yang tinukdulan tung bulan-bulan.That (failure of the groom to give monthly gifts to his fiancee) will-elicit-angry-speech at their wedding.
galëtadj, vabundant harvestmay mga timpu kang puirting nag̓ipamurak yang mga ayu.Galët yang burak yang pumangga.The manggo fruit is abundant.Galët ka yang limun yamën yang burak na.synliw̓un2puyawantmalaag
galg̓alv.to interfere with what another person is doing.Yang mga mamulang naa, ya ray paggalg̠al tung ubrawThese (near spkr) children, they interfere with my work.Galg̓alamu ra ilëm tung ubraw ang mga mamulamu, purisu indi matapusu agkali.You (pl) are just interfering with my work, you children you. So I cannot finish my work quickly.Pag̓ubraw ta bëltay yang barutu, indi matapus agkali ay yang anaw yay paggalg̓al ang pagpaw̓ëra-w̓ëra ang pagpabuwat yang ëwëg na.I am making a paddle for a dugout, it cannot be-finished quickly because my child is-interupting, making-a-fuss, causing his top to-be-made.synistrubu
galing-galingv.to-persuadeNumanyan may aruman tang mëlë-mëlë yang isip nang manangëd tung yatën. Purisu, galin-galingën mu yang isip na ang para manangëd tung yatënNow we (incl) have a companion
galingana machine-that-separates the hull from the rice-grainAggalingën na yang kulu mu.He is deceiving you (lit., he is milling your head).Yang paray galingën andamal natëtëngëd anda ray bëyëd ta. The rice (unhulled) will be-milled tomorrow because we (incl) do not have any more hulled-rice.
galmukv.' grunting of pigs 'Yang baw̓uy pag nasinti ta tau nag̓aklag, purisu nag̓agalmuk ka ang nunuut da ta pakurbut na.Paggalmuk yang baw̓uy takaa tung binit yang kuma.The (wild) pig is grunting over here (invisible) at the edge of the swidden.Panupataw rin nasinti tung yëën yang baw̓uy ya ra ngagalmuk ang napakatad.I was hunting-with-a-flashlight-for a wild-pig . the (wild) pig happened to-sense-my-presence, it immediately grunted and ran-off.synngarëbngëb1
galungto-remove the cock's comb from a roostersasang mag̓ubraën tung manung kawitan kuatën yang gag̓alungun na,Galungan mu kanay yang gag̓alungun yang manuu.Please cut-off the cock's comb of my chicken/rooster.Indi mu galungan yang këlad yang punting gëg̓ësyë, mapatay.Do not trim the leaves of the small banana-plant, it may-die.synsaplunglampungutuksapsap1
galwak1cry out in painpagbakla ta tau, kung ayra yang tau para may magtuw̓al,Tinupa kaya tiing pag̓intara kakbu, maninga nalipat da.Paggalwak da yang mula tung balay, muya napuwaw ra yang magkarungan nang mula. {QLA: Tinu pay paggalwak? Yang mula tung balay ubin yang magkarungan nang mula?[Situation: The mother is away from the house so she ordered one of her older children to watch the baby. So she says to herself: The child at the house (the one watching the baby) is calling (me), it might be that the baby he/she is watching has awakened.synkëndalkakbuguuy
galwak2 to scream Sasang tau ang pagsinti ta siit ang duru.Durung galwak yang mulang atiyang kaw̓atwënLots of screaming of that (near hrr) child who got-stung by a stonefish.Paggalwak yang panganang atiya.That (near hrr) woman-giving-birth is-screaming.antmasiit
galyusgrab the armsyang kawala yang taung papagpasampiritën ibalyëd tung buku na,Kung may taung pag̓umul, tukawen ming lubwën, galyusun mi dayun yang mga kaw̓ala nang ipabtang tung buku na. Pagkatapus ibëgsak mi tung tanëk ang bëgkësën ta pinli ang para indi ra mapag̓umul. If there is a person who is in a rage, go-ahead and wrestle(him), then proceed to-grab his arms putting them behind his back. Then throw him to the ground,,tying him up with rope in-order-that he cannot rage anymore.Galyusun mu yang kawala yang buung atiya, pagkatapus ipabtang mu tung buku na ang para anday mapgësan na.Grab the arms of that drunk, then put them behind his back so that there is nothing he can grasp.synpëg̓ës2antpalpasbulyaw
gamalto grab a handful dakulung pisik tung anën para makaling mabiyal,Kali-kaliën mu rang gamalën tiyang anën mu, magpanaw̓ita ra.Hurry-up (and) get-a-handfull of that (near hearer) cooked-rice of- yours, (then) let's go.Kadarakul yang gamal yang aruman ta tung anën, maninga magkalaw̓an.How large is the handfull of cooked-rice our (incl) companion (scoops up), you (sg) would-say it's-being-grabbed-away from others)Anday gamal, anday kalawan (in a mëëting). Yag̓urdinan yang pagpapaan tung mga mamangan.No grabbing, no snatching-away. (People) are-ordered (not to do this).Yang pagpisik yang aruman tang atiya tung anën, bëlag dang rigular, kung indi ya ra gamalay na.As-for the way that (near hrr) companion of ours (incl) picks-up cooke rice, it's not done in the regular way,but he has-to-grab-it-with-his hands.synpisikpidyut
gamas1secondary-forest-growth kurumaan ang mangud pa yang mga ayu na,Yang kuma yamën numaan gamas.Our (excl) swidden now is secondery-growth.Purus da ilëm gamas yang kinuma yang mga tau.It's completely and only second-growth-forest where people made their swiddens.Tinugdaanu ta paray pagkatapus binutwananu ang pinatubu yang mga ayu. Pagkatapus atiing darakul-dakul da yang mga ayu, balikanu sing kumaën.(The place) I had-dibble-sticked with rice (unhulled), then I abandoned (it) allowing the trees to grow (back). Afterwards when the trees are already growing-bigger, I will return again and make a swidden.In slash-and-burn agriculture, after harvest, the swidden is left fallow. Gradually trees come up from the stumps of the felled trees, and after about 4 or 5 years, another swidden can be made in the same spot. The yield can be about the same as from the first swidden, but sometimes depending on other factors, it may be less. The way in which the Tagbanwa look at it, it's a worthwhile project because when you burn it, you will not need to birn the left over brush like you had to do the first time you made a swidden.synsalipsipmangudantgëw̓a2
gamas2v.to put an edge around a woven thing so that it won't fall apartGamasën ta bugtung yang linu ang para indi matastas yang binit na.Attach rattan around the edge of the winnowing-tray in order that the edges will not come undone.
gamën1to-be-enthralled-withsistima ta isip ang matëdëk ang magintindi yang bitala nag̓alwak ang lag̓i tung isip na, katulad ka tung gëëd ang matarëm kung matuduw̓an tang sibat nag̓adayun tung tanëk yang isi na,Nagamën da yang isipu tung baw̓ay ang atii.Indi mu tuduwan ang panibat yang gëëru, matarëm tiya, muya magamën yang isi na tung batu.Do not use my bolo-knife to strike excessively, it's sharp, it might-happen that its blade might-be -?? to the rock {QNagamën yang isipu tung Manila ay durung balay, durung saraayan, durung kasadyaan.My mind became-enthralled with Manila because there are many houses, many vehicles, much happiness.Indiyamu ëngëd magpagamën yang mga isip mi tung sistimang pangkaliw̓utan.Do not ever let your thoughts become-enthralled with he world's way of doing things.syntëdëk2bilug 1lansang
gamën2v.strike something not intended because the instrument was deflected from its intended objectAtiing pagpukisu yang ayu, ya ra nga lagtip, purisu yang gëëru nagamën da tung batung indi naitaw, bingaw ra.When I was cutting-down the tree, it cut-clean-through, so my bolo happened to go-for a rock I did not see, it became Guminamën da yang udyung yang tumatiku tung batangThe spear of my speargun happend to sink into a log (and not the fish he was aiming at).synbënda