Tagbanwa Calamian - English


[
a
b
k
d
e
g
h
i
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
w
y

i


ikas' to remove a cover or block so that object is free [ ears, mask ]Sasang tau ang mabtik yang pamati na, maplës ilëm ang masaat tung talinga na yang bitala.Maikas yang pamati yang maëpët ang naa, ag̓ad maëpët da piru nag̓agngël na pa yang bitalang gëg̓ësyë.Nangikas yang talingaw ang sinatan ta bulung yang Nars.synmalti
ikawselfish sasang ug̓aling kiput ang alus ilëm indi mu mabuian, ay ëkël tung sistima nang durug ikaw.Abëë! durug ikaw yang tau ang atiya, dayaw̓u ka.Whew! that (near hrr) person is very selfish, (...).Indiyamu pag̓ikaw-ikaw, muya mablësanamu yang mga aruman mi, malain ka tung numyu.Stop being-selfish, it may-happen your (pl) companions may-pay-you-back, it will also be bad for you (pl).synaktulanantmaayën
ikawanadj.selfish
ikbawn vhollerËkël tung kasadyaan nira purisu durung pagkëkëndalën nira ang pag̓awayag.Durung irikbaw yang pamagtëlëng tung pamagkarayam yang baskëtball.The ones looking at the-ones playi ng basketball do a lot of cheering.Durung ikbaw nirang pag̓akis tung magkasawang pamagtalëk ay paninluwan.There is a lot of cheering (of the people) (meant for) the married-couple dancing-together, because they are enjoying it.synakiskëndalawayag
ikisn.vto carve an X on a tree to signify that it has been claimed by someoneIkisan mu yang ayung naang nala ang para ipabulus yang kaskuënCarve an x on this (near spkr) nala tree so that it can-be-sized for a boat-hull
ikit' to place extremely close together 'Sasang ubra ang talagang mabakëd, pariu tung bugsuk u kural.Ikit dang masyadu yang pagkural ang naa, indi kayang gëwaën ta baw̓uy.Irigkitën ta yang tagkës na para mabakëd, indi maunu pa.Irigkitën mung pisan yang pultri ta ug̓ud indi maklëran ta mga bayawak, indi ka mangaluwa yang mga manu.Really make-tight (the binding) of our (incl) chicken-pen in-order-that it cannot be entered by monitor-lizards, (and) the chickens cannot get-out.antmalaag
iklab' belch 'Bial da tia basta maning da nganing tia tama ra indi mu ra papanën.Naiklab pa yang namangan atia, nasubraan na ra.Yang iklab pagpailala ang bial da yang tau ang atia.
iklëtvhold-breath
iklibv.to-drink a little bit of liquorsasang tau ang naiklib ta gësyëng irinëmën,Atiya si yang tau ang atiya midyu naiklib si, madalas da ngani ang mangësën-kësën.There again is that person, it-seems that he has taken a nip again, he is very quick to-converse with others. (The alchool loosended his tongue.)Kada kaldaw pirming nag̓aiklib ta gësyë yang tau ang atiya.Every day that (near hrr) person drinks a little-bit-of-liquor.syntikmitimtimprubal
iksir' to enforce an ordinance 'Impurtanti kung unu pay nabtang tung urdinasa tung bariu dapat ilëm ang indita ra magpasëdyët.Pag̓aiksiriita yang mga irintindiën ta tung bariu, purisu dapat talungaën ta para mapalus da tung kulu ta.Pag̓iksir ti Kapitan tung mga sakëp ang mamag̓ubra ka ta pira pang kaldaw.synërët-ërët2
ikuy' tail 'Bëlag tinanguni na kung indi kampus na, ya ra yang pinanggëtëyan na ikuy na.Naitaw ta ikuy ta iraw tung dalan, siguru dakulu ra ay mag̓abisit da yang ikuy na.Yang ikuy yang ian ang atia ikiaw mu ra ilëm ipagsëraaw andamal ang timpranu.synkayëtëngukuytutuy1kampustumbung
ikwadeflatedsasang bag̓ay ang anda ray bëtang nang palët katulad tung bula ubin yang tiyan ta makbik da basta anda ra kay bëtang nang anën,Ikwa ra yang tiyanung nag̓asuw̓uk.My stomach which feels-hunger is already shrunk.Indi ra lumayug yang bula ay ikwa ra.The ball will not fly because it's already deflated.Kung indi ëyëpën yang aw̓ut, indi mag̓uman yang ikwa na.[Kudul]If the inner skin of bamboo is not blown-up, it's state of being-deflated will not change (implying that it can't be played-with, like a balloon). synkëpës1pikwapikwakëpës2antlëtaëlët2biyal
idadageimpisa tung pangana tung yëën asta simanyan inay indi ra matandanu yang idadu,Nag̓abërëngaw ta duru, dëngan tung pagkatauw̓u ya ra tani yang idaru indiaw nag̓aita ta bising ang paglayug, numan ilëm.Yang idad yang tau ang atia indiaw magkamali mga 60 anyus da.synbulantakun
idiaffectionate term for a young girl used by older personneneIdi, iparawat mu kanay atiang gëëru.Girly, please hand me that (near hearer) bolo of-mine.
idyan.cunning or deceptive actiontung tanan ang ayëp yang bakës yay durug idya,Kung maidya ti bakës mas maidya ti bakuku.If Monkey is deceptive, Tortoise is more deceptive.Durug idya yang baw̓uy ang atia indi ra magpanaw tung kunul na, muya nag̓asingut na yang laang.That pig (wild) is very cunning, he won't follow his pig-trail; maybe he has smelled the snare.Purisu yang idya unu tung mangaluk ang para makaling mabuntukan yang linawa na, ya taa.So the way to deceive a witch so that he will quickly die (idiom, he-will-experience-the-sundering of his breath), is this.synmanyurimidiu
igkat' tide begins to recede from high water mark 'yang tëëb duruwang klasi yang sistima na ang kaisan magsëpëk, pagkatapus mapla,Papaigkat da yang tëëb, buay-w̓uay pëla ra.The ocean is already lessening-in-depth, in-a-little-while, it will already be low tide.Napaigkat da ta dakulu yang tëëb, mangalungunamu ra.The ocean has already dropped a-lot, go-gather-shellfish now.Magsaayita ra magpatindak ay papaigkat da yang tëëb, tung dumang bitala, papabuin da.Let's get-on-a-boat, going across (to the opposite side) beacuse its already started to-go-down, in other words ir's already lessening (in depth).synitabbuwin1antpangkëksëpëk
igkit' to place close together with no space between, e. g. fence Ya ka tung kural dapat talagang igkit-igkit para indi gëwaën yang baw̓uy.Igkit ang pisan yang kural ang naa, anday masëlsëlan ta kalima.(The uprights of ) this (near spkr) fence are extremely close-together, no hand can-be-squeezed-between-them.Mag̓irigkitamu ra ilëm asan ang magkarung anda ray lugar ang duma ang masalëtan mi.You (pl) just sit close-to-each-other; there is no space for others to-squeeze-in.irigkit (yay magkabag̓ay ang pagtugda tung paray ang atiyang tipak, tutal indi panlipik,)Being-close-together that is proper way to-plant (lit., using a dibble-stick to punch small holes in the ground) that (near hearer) tipak (variety) of rice, after-all, it does not ???synikitsënsënsigpëntërëpadanëdsëdantmalaag
iglawsign, omen [may connote sudden, unexpected]sasang bag̓ay ang taa ilëm tung binit agbëbtang ang pagkatapus bigla ra ilëm ang naplëk tung pagtëlëng yang tau. Ya ra ag̓aningay nira ang makabëw̓ërëng.Paiglaw ra tiya. Ayra kaya yang tau asan ang yag këkdëng ang naitaw? Bigla ra ilëm ang naparëng.That (near hrr) was an omen. Where in the world is that (person) who I saw standing. Suddenly he disappeared.Paiglaw ang dakulu yang tau unung atiyang napatay, nabuwi ra rin. Bilang nadayunan dang napatay.It's a big omen as-for that (near hrr) person said to have died, he came to life (rin). (He would have lived otherwise.) [Something intervened so that he could not return to life.)Paiglaw yang kanug ay pagbitala ta law̓ii. Pagpailala rang may taung nag̓atalungaan ta malain.The eagle gives an omen because it calls out at night rather than the daytime. It shows that there is a person who is facing something-bad.paiglaw. Makabëw̓ërëng. Nungapun, may nagpaita tung yëën ang maninga ulung ta tauang gulping naplëk. Agaaning ka yang aruman mu, Ungkuy, paiglaw ra tiya siguru.ꞌIt evokes-wonder. Yesterday there was someone who showed-himself to me, you would-say it was the shadow of a person which suddenly was-lost. Your companion says, "Friend, that (near hrr) was probably giving you an omen."synmilagrupruibaFor an eagle to call at night does not happen normally. So when it does, it's an omen.
igman.vnoon-mealpamangan tung kërëng kaldaw,Igma ra siguru, mulikita ra.Probably it's already (time for) the noon-meal, let's go-home (to eat it).Paigman mi ra yang pamag̓ubra.Let the ones who are working have their noon-meal.
ignëksudden movement of the body when the person is startledyang tau basta indi mabantay paklag̓an mu mag̓ëldan,Yuu ra ngaignëk ang pinaklag̓an yang mulang naa, tag̓isipu duma rang tau.I jumped when this (near spkr) child startled me, I mistakenly-thought is was another person.Naignëk ang naklag tung yëën ti Maya, inlëran, kalaum na tulisanaw ra.Maya got-startled by me, becoming afraid, her mistaken-thought was that I was a murderer.synkëlag1
igpënbe-togethernag̓urugpu ra ilëm,Irigpënën mi ra ilëm ang pagbuat yang anën yamën may yang anën mi. [Kudul]Indi mi ipaigpën tiyang bëyëd ang limbëk ipaag̓ës mi tung almasin.Do not let that (near hrr) rice which has-been-pounded to-be-mixed-with (other rice), separate (it) from the store-bought-rice.Indi nira papagberelag̓ën yang mga tau, papag̓irigpënen da ilëm yang mga lalii, mga baw̓ay, may mga mamaula.They should not separate the people, just let them get-together, the men, the women, and the children.synag̓ësantsampuratimëssagpun
igpitstrictsang kalasing panuw̓ul ta gubirnu mapërës,Maigpit yang urdinansa yang gubirnu atiing tukaw, sinakëp pati yang Banwa yamën.The ordinance of the government long-ago was strict, even our (excl) placed was included.Maigpit tung gamit na yang tau ang atiya, indiita mablës.That (near hrr) person is strict with his tools, We (incl) cannot borrow (anything from him.synulagkalyëk1mapërësantsuwiltu
ig̓u1v.for something to fit into something elsemga bag̓ay ang katulad tung mga aw̓ël gëtëk, katulad ka kung kaisan tung dakulung bag̓ay indi ka mag̓ig̓u tung gësyëng paragtangan,Indi mag̓ig̓u ta sang gantang ang bëyëd yang kaldirung atiya, gësyë.One ganta of rice (husked) will not fit in that (near hearer) small cooking-pot,Indi mag̓ig̓u tung yëën yang taruw̓al ang naa, gëtëk.These (near spkr) trousers do not fit me, (they are too) tight.Naig̓uung binatu yang baw̓uy ang paglaksu.I was-able-to-hit the pig (wild) with a rock as it was running.Ig̓uwën mung pamatidur tung kulu na yang sikdët.Hit the head of the hawk with your (sg) slingshot.syntëw̓ëgsaktuustu 1tama1matuud1
ig̓u2v.to agree togetherNagpinaig̓uay tanira ta lambung.They agreed with each other to swap shirts.Nag̓irig̓uwan da tanirang sampamilya ang yang ana nirang baw̓ay, ilyag dang ipakasawa.The family agreed-with-each-other that their daughter will-be-caused-to-be-married.
ig̓u3v.to-hit-a-targetNaig̓uung binatu yang baw̓uy ang paglaksu.I was-able-to-hit the pig (wild) with a rock as it was running.Naig̓u na yang malunaw ang tinumatik yang aruman ta.Our (incl) was-able-to-hit the malunaw-fish with a speargun. synpëtët