Tagbanwa Calamian - English


[
a
b
k
d
e
g
h
i
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
w
y

m


maakël-akëlnoisykërësën ta mga tau ang midyu tung bëlag malimëng, katulad ka tung lakun yang kamyan ang pagsampa tung kiskis maginla,Maakël-akël yang kërësën ang atiya makalalasay, indi masirtaan ta.That (near hearer) discussion elicits-boredom, we (incl) cannot be-sure-about-it.Maakël-akël da yang tëëb muya këmtël si.Indiita magpërëtëtan ta kërësën ay maakël-akël ay yang aruman tang duma mga balëng.We (incl) cannot understand-each-other in discussing-things because some of our (incl) companions arekërësën ta mga tau ang midyu tung bëlag malimëng, katulad ka tung lakun yang kamyan ang pagsampa tung kiskis maginlaConversation between people which seems to not be peaceable, like the waves of the northeastern-wind when they collide with rockface.syngitaw-g̓itaw1antmalimëngkalmadalinaw
maal1expensive; to highly value someone or somethingiliag nang ianing, numaan abwat da yang mga prisyu yang mga aralangënMaal da talaga yang prisyu yang bëyëd simanyan.The price of rice now is really expensive.Nag̓amaal mu yang kuarta, indi mu maalën yang putul mu.You are-able to value money, you do not value your sibling.antmaluw̓aybaratu1aranëk
maal2v.to highly value someone or somethingYang pagmaal yang mga ginikanan ta, asta ra ilëm magmaëpëtita indiita ëngëd mablës tung nira.As for the way our parents valued (us), we would never be able to pay them back right up until we become old.Piru dëmdëmën mi ra ilëm yang pagmaal yang mga ginikanan ta.But just remember the way our (incl) parents value us..Sasang pagpailala yang mamaëpët tung yatën yang gëgma nira maskin may mga kasawa ta ra, sigi yang panuldukan nira yang matitinlung sistima tung yatën bilang ana.syngëgmaantanday utang nang kanëëmanlipat
maalamadj.tame
maamisadjsweetmatamissynmakmëd
maantingsharp hearingsasang madasig ang paniman ta tau, ubin ayëp ang katulad tung kiru, baw̓uy,Maanting yang pamati yang kiru.The dog's ability to hear is sharp.Yang mulang naa maanting yang pamati na, tukaw pang nag̓apuaw tung mamaëpët.As-for this (near spesker) child, his hearing is sharp, he is-able-to-wake-up before the older-people.synmabtikmalti
maasmoremidiyu tung nag̓umintu yang laksu yang pangita nagtinlu, siguru maas pa kung padërëpan mu,Maas pang nagdakul yang mulang atia ang naglayas.Maas duminakul yang tindaan ni Jërry.syndulangantkulangminus
maatëlitchy
maawatto-be-time-consumingubrang may kaatrasaduan na ay durung paitukituk na, ig anday arumanuMaawat yang ubrang naang pag̓amëk.This (near hearer) work of weaving-a-sleeping-mat is time-consuming.Yag paawatay yang pagluluakën.It's necessary to-be-time-consuming in planting.synatrasadumatag̓ënmabuaymalabyatmaluw̓ayantmadasigmalakanmaabtik
maayëngoodklasi ta tau ang matandës purisu anday ëlëd mu kung paëklan mu ta kuarta kung panëgbëng,Mayën pa yang aruman ta yay may sëra.Mayën yang mulang atia pandul ta sëra.synsaragatipilyuantdëmënan1
mabakëd1adj, vstrong, servicableMabakëd yang balay ang naang pagkaubra.This (near spkr) house strongly made.Mayën ilëm mabakëd yang tinanguni mu tung malëlbat ang ubra.It's just good that your (sg) body is strong (in doing) heavy work.synbarinubatëltëlpatulbarulfr. var. ofbalur1antmalëmëkmaluw̓ay2sasang ubrang sirbisiadu ay puru lansang ig bëlag̓an asaw-asaw,Mabakëd yang ubrang naa.Anday bakëd na tung palët yang punting naa.This (near spkr) banana-plant has no strength against the wind.synëlët2maktëlantmaluw̓aymatupukmantinir
mabangiscombativeyang ayëp yay mabangis, piru yang tau anda rin,Yang aruman tang atiya durug bangis, yang gustu na tung mga aruman na suway.As-for that (near hearer) companion of ours (incl), he/she is very combative, what he/she wants from his/her companion (is to-be-in-conflict-with-them.Yang taung mabangis anda ëngëd ay tangay nang tau.A combative person has absolutely no person who is (his) friend.Pirming pagsagyap ta kasuay na.He/she is always looking for someone to-be-in-conflict-withYang ayëp yay mabangis, piru yang tau anda rin,As-for an animal, tey are the ones who are combative, but as-for people, they would not normally be that way.synirilmaisëg
mabanglufragrantmabangoma-
mabarang-barangwavy-imageYang pagtëlëng yang tau ya ray makiraw-kiraw ra tung kinit ang puirti,Mabarang-barang da yang pagtëlëng ta ay mag̓idaranita ra.Our (incl) looking (at something) has a wavy image because we are becoming older already.Indi ra mailalaw yang tau tung alawid ay mabarang-barang da yang pagtëlëngu. ëkël tung idad ang abwat.I cannot recognize a person who is far (from me) because my sight is wavy by-virtue-of my old age. Yang pagtëlëng yang tau ya ray makiraw-kiraw ra tung kinit ang puirti,As-for the vision of a person it's already a wavy-image from the intense heat.synmakira-kirawantmaturun
mabinlayënadj.shapped-like-a-bamboo-raftmabinlayën: May kuma ang gësyë pang tarapusun. Mag̓aning yang sambilug tung may kuma, "Yawa ra ilëm ay magtapus yang kuma mung manliri, tutal, napabinlay ra ka ilëm.There was a swidden with only a small part to be finished. One person said to the one whose swidden it was, "Only you will finish will-be-the-one to-finish clearing (your swidden, After all, it just happened to-be-shaped like a bamboo raft (with a small area)."
mabtikabtikmabtik yang ulag na,Mabtik ang tuw̓ulun yang mulang naa.Mabtik yang tinanguni ni Jormië ang mag̓ulag.antmaluw̓aymalabyat
mabuulprolific in laying eggsKapariu tung manu parakiklug, magkapariu ka yang payukan yang kiklug na dakëlëng lag̓i.Mabuul ang mangiklug yang manung atiyang dakulu.That (near hearer) large chicken is prolific-in-laying-eggs.Durug buul ëngëd ang mangiklug ya ra yang payukan. Yang kiklug na kakaw̓ut tung pira-pira pang gatus, subra pa.The (animal) who is especially very-prolific-in-laying-eggs is a turtle. Its eggs reach-the-amount-of how many hundreds, even more than that.synmabuwadantkutiyadulimitiadu
mabuwadanimals which quickly bear-offspring, like chickensMga ayëp ang makaling mag̓umintu, ya ra yang manu, baka, karabaw may yang duma pa ka.Makaling magdakël yang manu ta, ay yapag̓ari mabuwad ang mangiklug yang inayën ang atiya.Our (incl) chickens will quickly increase because that (near hearer) hen is fertile in-laying-eggs.Durug kabuwad ang mandakël yang mga bakang naa.These (near speaker) cows are very fecund in-making-their-offspring to-be-many (in number).synmabuulmulug̓ana1antmatalay
mabuyuadjbad smellmabaho
makakamuadjsmells oldYang pangaman yang mga mamaëpët tung mga mamula bastanti, mamagtayuk da yang burak yang tidyangaw ay makamu kaman ya ray nag̓ipabalyëg nira para indi ra kayamanën yang taung mangaluk yang mga ana nira.Paliw̓utan ming suksukan yang balay mi yang mga makakamung balag̓ën para alawid yang sigbing.Go around your houseMakakamu ra yang mga aw̓ël ang atia indi ra magbunakan makasusuka ra yang uw̓u na.antmabanglu
makaklëmadj.sourmaasim
makalëpadjsmells like urine
makamuadj.bad-smellMakamu ra yang bëyëd ang nabuway rang naistak tung lata.Rice which for a long time has-been-confined to a can smalls-bad.Makamu yang aw̓ël ang indi rag bunakan.Clothing which never gets-washed smells-bad.
makan1n.a variety of paddy rice (now extinct)Tilingayëg da yang paray tung taranëman, ang ya ray mag̓aningën yang mga mamaëpët ang ayëg da yang makan.paddy rice {Tagalog iyan o Inglis?Lutuk da siguru yang makan duun tung Borac.The makan-variety-of-rice is probably ripe now in Borac.Duru sing tau taa tung tilingayëg yang makan ang magsaragpun tung Borac.There will be many people who will-gather-together here (near speaker) again in Borac for the harvest of the makan-variety-of-rice.
makan2n.stage of growth just before ripening begins (on immature-mature scale, it is the third level before ripe. (archaic)bëlag̓an pa matambëk, bëlag̓an kang maniwang, kung indi, kasubngan pa ka ilëm yang tambëk naIndi mi ra kanay lamtukun yang langkang atia; ipalutuk ta ilëm; bëlag̓an pa ëw̓al, makan pa ka ilëm.Don't pick that jackfruit for a while; let's let it just ripen; it's not even semi-ripe yet, it's still merely (the stage before semiripe)Makan da pala yang langkang atiya, makali ra ka rin ang mag̓ëwal.Surprisingly that (near hearer) jackfruit is already half-ripe, it would soon becomearchaic nowsynmangudëw̓adkasubngan