Tagbanwa Calamian - English


[
a
b
k
d
e
g
h
i
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
w
y

n


naathissasang pagpailala na ang naa putulu, ubin naa balayu,Naa yay balayu.Naa ka yang pag̓asagyap mung bila.synay raay paanda2antatiiuway
nabilug̓anbilugnasirtan tung lëbat,Nabilug̓anaw yang lëbat nungay na tung sinakan tang tabla.Nabilug̓an da yang nanakaw.synsirta
nablakbëlakindi ra magamit,Nablak da yang kuntinër ang nabugsu tung batu.Mamlaka tiang bëtëng manginëmita tiang wai na.synbëlak*pidasuputa2
nablagbëlagyang tau maskin bilug da yang kërësën piru may asan ka ëngëd ang pagpalawid ta kinaisipan,Nablag da tung mga aruman na yang butu yang manung naang sambilug.Pirming pagpablag yang aruman ta ta planu.antbilug 1
nablësanbalësmga ayëp ang ërëp ta tau ang katulad ka tung bakës, kapurisu kaministiran yag idyaay para mapatay ka,Nablësan da ka yang bakës patay ang na laang tung dikël na.Nablësan yang putul ta yang bëyëd ta.synpikitisëëk4sirtatimpu
nakaathis near-speaker, out of sight sasang bitala ang pagpaintindi ang yang pag̓asagyap mu bëlag̓an alawid tung nuyu, alëngët ka ilëm,Yang taung naa siging sagyap yang gëëd na, piru nakaa ka ilëm tung tëpad na.This (near speaker) person (is) continuously looking-for his bolo-knife, but it is just here (near speaker out-of-sight) at his side.Nakaa tung duwali yang balay yang istipin mu.Your thongs (are) here out-of-sight on the other side of the house.synay raay pa
nakanayankanayyang inëm may yang duma pang bisyu kung subra ra nag̓akalitan ka ta lain ubin laru,Tung subrang inëm nakanayan da ta TB na ti Lobo.Because of excessive drinking, Lobo came to have tuberculosisNakanayan da ta suruw̓ay yang miting ang atiya.That (near hearer) meeting came-to-have a argument.
nakbiltiw̓ilyay sasang nag̓ainabu tung mga bag̓ay ang bilug din,Yang bulan nakbilan da.Nakbilan yang binit yang mangkuk ang naa.synpisangsipiktiw̓il2pingas1pingak
nadisgrasiyav.to have an accident
naglayag̓anadjshaped like a sailNaglayag̓an da yang pag̓ubra mu yang paypay. Dapat tayuwën mu rang lag̓i duun, ay yang kurti yang paypay dapat kwadradu ang pariyu ka tung sawali may amëk.The way you made the bamboo-matting was sail-shaped. You must fix it right away there, because the shape of the mat must be-square like sawali and a sleeping-mat.
namlëkpëlëknamlëk da ta pamangan yang tau ang paglaru,Yang tau ang paglaru pag namlëk ta pamangan malbat yang sintiën na.Namlëkaw ta anën yang aluwang naa mapërës.
namnamto-taste-foodyang timpla yang sëra yay indi masintiu kung maumpa yang sabur na, ay indi nag̓atamtamanu,Namnaman mu ta mupiya yang sabur yang sëra ang linutuk yang ana mu.Taste well the flavor of the viand which your child cooked.Kung namnamënu midyu tung mapakit yang burak ang naa.If I taste (it) it-seems that this fruit will be-bitter.syntamtam
namun.mosquitolamok
namuyut-buyuthang suspended
nanakpusyang bësëg durung nanak na,Pag̓imu ta nanak na yang bësëg ang naa durug siit.Lumëmpak da yang bësëg mu durung nanak na.synsag̓u
nanadbe-accustomed tobinit yang batu may yang tanëk yay kiskis kung kaisan yang guuy nira,Nanarën mu asan tung kiskis na.Nanad ang pisan yang panaw yang aruman ta tung sag̓iw̓in piru anday napanawan nang lastru ta baw̓uy.syntalëgnad
nanalungkuyanv.separateDakëlëita, tung pag̓impisada, dërënganaming nanliit. Ug̓aring may sam bilug ang aruman yamën ang nanalungkuyan dang nagpanaw ang indiita ra binalyëd-balyëd na.We (incl) are many. At first we (incl) we (incl) all left at the same time. However, there was one of our (excl) companions who separated (himself) without ever looking back at us (incl). [not necessarily bad, he may have had a good motive for going on ahead of the group.nanalungkuyan: Nanadili rang nagpanaw, binutwanan na ra ilëm yang mga arumana ay maluw̓ay ang mamagpanaw.He went -off on his own, leaving behind his companions because they were slow in walking.
nanayn.mothernanay
nanu11n vbest-fishing-placesDating birilaan, sasang lugar ta mga kanuping u maraya-mayaan, tung timpung lawii mas pa kung mabulan durung pamagnanu.Sang klasing pangguy tung pagbila tung lawii. Yay bida yang mamaëpët yamën.It's a way to refer to fishing at night. That was a way of life (followed by our (excl) elders.Magbilaita amu ang magpakatëb tung mga naranuan.Let's go fishing (by hook and line) by locating the best-fishing-placesnanuwan, Yang maya-maya indi pagpanaw pirming pagtinir duun tung mga naranuwan na.The red-snapper does not move-around, it always stays there (far) in its gathering-placesA cërtain placë in thë ocëan which has only onë largë rock whërë fish can rëst undërnëath its shadow. Oncë discovërëd, it is këpt sëcrët so that thë discovërër can bë assurëd of always catching fish thërë. Thësë arë locatëd far from thë submërgëd rëëfs (talu). A favoritë timë to fish thërë is during thë full moon which doës not intërfërë likë it would do for fish who livë nëar thë surfacë.Long-time fishing (hook and line) place where there are kanuping and red-snappers at nighttme and even better at full moon when many would be-fishing-together at those places.2sasang talu ang dati rang birilaan ta mga lawii yang mga mamaëpët atii kanay ay nag̓atandan nira yang baralayan ta mga kanuping ubin masinggi,Magnanuita muyang lawii.Bilaan ta yang nanu yang masingging nakaa tung Dimalarung.
nanu2v.to calculatenaa sasang papanaw tung ubra ang midyu kaministiran talaga yag patëng-patëngay ta mupia kung yang gastus sarangan nang mapatapus yang ubra, u muya indi.Tung pagnanuu duru pang kulang na yang balay ang naa.In my calculation, this house still has a lot of things lacking.Nanuwën mu ta mupya kung idayun ta yang planu tang magpabuwat ta balay ta.Caculate (things) very well to-see if we (incl) will continue our (incl) plan to get our (incl) house built.synbilug 1saktuasintadukarkulupainu-inuwënantpatëng-patëng1santiar
nangnang1to curse someone by saying, "May you die."sasang bitalang yang aruman nang tau ya ra ag̓ituluyay na tung lain, katulad tung bitalang mag̓aning mapataya pa rin,Masyadung manangnang yang baw̓ay ang atiya tung mga ana na.That (aforementioned) woman curses her children too much.Paranangnang yang baw̓ay ang atia.That (aforementioned) woman is always cursing others.nangnang (sasang bitalang yang aruman nang tau ya ra ag̓ituluyay na tung lain, katulad tung bitalang mag̓aning mapataya pa rin,)It's a word wherein one's fellow-man is consigned to an evil situation like the word said (to another) "I wish you (sg) would die!" Ya taa yang dumang mga bitalang giradu: pagtuluy tung malain, pagnangnang, pandimat.Here are some tabooed words which can be said: To-consign someone to death, to wish evil to come upon them by saying things like this: Pagtuluy tung malain: "Minataya pa rin ang siniw̓ak ta iyan ang dakuluMay you die by being-bitten by a big fish OR May you be-bitten by a snake and die. syntuluyThe way in which the curse is worded is important. The form is a verb in the past tense +pa + din/rin irrealis kunangnangënadj.known to be one who curses others
narsn.nursenars
nasirtaanv.able-to-be-successful
nasnas1n.hard inner core of a treeyay sasang maning pa tung buklug yang ayu ay ya ray pinakamatëgas na, katulad tung duli.Yang adili na nasnas ta kipil.Its housepost is the inner core of the ipil treeDurug bakëd yang adiling naa nasnas ta dulu.synbanakalantbangkulit
nasnas2become thinnerpagkainabu tung mga mulang kulang tung sustansia yang tinanguni nira purisu amatamat ang paniw̓ang,Yang mulang naa ya ra ilëm agpagnasnas ang pagnasnas.This (near spkr) child is becoming weaker and weaker.Pagnasnas da yang tinanguniu tung ubrang duru.My body is now becoming weak because of a lot of work.pagkainabu tung mga mulang kulang tung sustansia yang tinanguni nira purisu amatamat ang paniw̓ang(This) happens to children who lack good-nutrition of their bodies so they gradually become thin.synnatnat

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >