Tagbanwa Calamian - English


[
a
b
k
d
e
g
h
i
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
w
y

u


ubligasyunobligationsang turnu ang dapat talungaën na,May ubligasyunu ang magpasanag tung numyung mga anaw.Yang aruman ta andang pisan tung isip na yang ubligasyun na. psagpnsdili.synturnu
ubraworkubrang anday paënay,Durung ubra tung Borac.Tigbak yang tinanguni ta tung ubra.
ukabv.' to become detached from 'Sasang bag̓ay ang luminayug tung këtël yang palët.Ukab yang katëp yang balay yamën tung këtël yang palët.The nipa-palm-shingles are-detached from our (excl) house due-to the power of the wind.Durug siit yang ukuw̓u ang nag̓aukab.My fingernail which got-detached is very painful.
ukad' food that expands in volume while being cooked 'Sang klasi ta pamangan yang dawa yay mauli ang lugaw̓ën.Durug ukad yang bëyëd ang naang NFA.This (near spkr) NFA rice expands very much.Tung lugaw anda ra kay magdëëg tung daw̓a durug ukad.Regarding making-soft-food, there is nothing better than millet (because) it-expands very much.synmaltalëtaulbualsaant[kanad]
ukas11' to remove a cover ; to emerge from period of mourning 'sasang bag̓ay ang idinapa tung mga ëkëlëkël katulad tung trapal ubin nag̓ilëblëb yag kuatay,Ukasan mu ra yang bëgyas ta taklëb na para ngay-ngayan da.Remove from the rattan-container its cover so-that (ts contents) will-beUkasën mu ra yang trapal ang atia tutal malandung da.2to emerge from a period of mourning for the death of a loved one3remove coveringkuatën da yang tipara, ubin yang dapa tung anën,Ukasën mu ra yang tipara mu, mulikiita ra.Remove your (sg) goggles, let's go home now.Naukasan da ta taklëb na yang anën.The cooked-rice had its lid removed.synkuwat2kakasabrianttaklëbdapa
ukas2v.the final ceremony signaling the termination of the mourning period.ya ray katapusan yang pagluksa na tung sasang minatay,Andamal mangukas da yang taung atiya.Tomorrow that (aforementioned) person will-obseve-the-end-of (his/her) mourning-period,Tinupa kaya ay mamatbat tung ukas ang atiya?Who could be the chanter at that (aforementioned) observance-of-the-end-of-the-mourning-period?syntapuskumplituantluksa
ukayfr. var.akuy*v.mix elements togetheryay pag̓urubraën tung simintu para indi magbantëd,Ukayën mu yang paray ang ipinakaldaw.Move around the umhusked-rice which has-been-exposed to the sun.Indi ra ukayën yang binuat naplan da.Do not stir (the rice) which-has-been-cooked when it has already been- depleted of water.
ukay-ukayv.to-continuously-stir-something
ukbann. native orange tree and its fruit Sang klasi ta ayu ang tënëkan yang kapungul na, mamiis ka yang burak na.dalandanAnday luakung ukban.I don't have any orange trees.Durung burak yang ukban ang naa.This (near spkr) orange-tree has much fruit.
uki' to be agreed upon 'Pag yang kërësën inukian da ya ra ilëm tia tapus.Tapus da yang pinagkërësënan yamën inukian da ka ilëm ni Kapitan.Uki ungkuy, andamal indiya malipat tung kësën ta.synsigiantindi
uklubv.drinkUkluw̓un mu ra tiyang kapi mu muya malamig da.Drink that (near hearer) coffee of yours. it might get-cold.Indi mu ra tiya igmën, naukluw̓an da yang mula. Muya nabutwanan da ta laway yang mula. (pamiru)Do not drink that (near hearer), it was drunk-from already by the child It might-happen thast the child's saliva was-left on it. (speaker is pamiru=feels revulsion.)syninëm
uklusget-to-the-end-of something, e.g., fishing lineTung pag̓urubraën katulad tung panagkës may asan ang alanganin ang ubra purisu maplës ang magsulw̓ad.Nauklus da yang pinli ang linag̓ët mu, anday kuwinta yang ubra mu.The string/rope which you tied-up went-slack already, your work has no value.Nauklus da yang ian tung udyung kawawa pa indi naëklan.uklus: May sang taung nagbila, siniw̓akan da ta iyan ang dakulu. Durug këtël yang ulag na, ya kay sigi-siging parurus na yang tamsi ang asta nauklus dang anda ray naëpëd tung purunan na.There-was a certain person who went-fishing-with-hook-and-line, his hook-was-taken by a big fish. Its movement was very powerful,. at-the-same-time, he (the fisherman) was continuously allowing the monofilament-fish-line to-pay-out until it came-to-the-end-of-it with there being nothing on his spool.synbalutpuklut
uksibar' observe 'Sasang ubrang anday mabuat ta asan kung indi magpaniidita ilëm ay anda kay malay ta.Uksibaran ta yang kayam yang mga mamula kung timpay mandëëg tung baskëtball.Yang ubra yang mga aruman mu yay uksibaran mu para maskëan mu.synpamalad
ukubfingernailDuru rag karabubwat yang mga ukub mu, maninga ra ukub ta mangaluk.Your fingernails are very long, you could say that they were the fingernaiks of a viscera-sucker.Durug siit yang ukub yang kalimaw magnanakan.The fingernail of my hand is very painful, it will-produce-pus.synëkëb
ukukn.' cockroach 'mga dayapdap ang gëg̓ësyë tung balay,ipisDurung ukuk tung balay ang naa.There are many cockroaches in this (near speaker) house.Sinuut yang ukuk ang gësyë yang talingaw.My ear was entered by a small cockroach
ukum' to hold water in one's mouth 'Indi na ra ininëm yang wai, ya ra ilëm ngaukumay na tung nganga na.Ukumun mu ra tiang kapi mu muya mailas.Yang mulang naa damang ang manginëm, ukumuna yang kapi na pagkatapus ibula na.
ukupar' occupy 'Sasang tau ang alus yang tanan ang ubra pëgsan na.Ukuparanu ra ilëm yang balayaran yang mga anaw tung iskuilaan nira.Pagpaakupar da ilëm tung yatën yang pamangan nira.synsuwitugaëmpëg̓ës2
ukuy' to stir gently with ladle 'Sasang gamit tung kusina ang may kayëtëng na ang yay pëgsan kung may magbuat da ang kapariutung karu, u kutsara ya ka.Mag̓abarik da yang ukuy yang karung naa.Yang ukuy yang karung naa, kawayan ang linag̓isan ta matinlu.
udakcompletely consume yawa ray mangutip.Udakën mu ra tiyang anën ang gësyë may sëra na pa.Finish-eating that small amount of rice, there-is stiil some viand too.Udak da anday balita na.It's already consumed, there-is nothing to-talk-about.antëkda
udungwhat they [the people] call a young boyya ray guuy nira tung mulang lalii,Udung ugpuay ang mamugtung tung luwang, anday arumanu.Boy, please-accompany me to cut rattan in the valley, I do not have any companion.Udung, ariya ra pangay?Boy,, where are you (sg) going?synuduyduduy
uduyladdiesasang pangguuy tung mulang lalii yang abwat da ta idad tung anya,Uduy aypa ti tatay mu?Lad, where is your father?Ay yawa uduy pag̓arala pa?As-for you (sg) art you still studyimh?
udyungthe spear part of a speargunalamring tilipunu yay nag̓ipaisi tung tumatik tung ian,Tinawan da ta iyan ang dakulu yang udyung yang tumatiku.The spear of my speargun was-carried-away by a big fish.Nagbayuku-w̓ayuku yang udyung ang ipinanaku tung payukan.The udyung has a sharpened point but no barb
ugbayvb.There-is also one-kind of traveling-by-boat in-which it-goes cove-by-coveMay sang klasing kang pagsalaayën ang ya ilëm agpanlëëk-lëëk tung kiskis para manëën ilëm.Yang aruman ta ya ra ilëm ag̓ugbay tung kiskis, indi mag̓ëlëd ang mabangga.As-for our (incl) companion he is just goes-along-the-shore where there are rocks, he is not afraid of running ino them.Indiaw maugbay panlakun yang kiskis.I cannot go-along-the-shore, the waves are breaking against the rocky-shore.synbinitbag̓iwi*antlaud
ugkal2adj' loose, ajar ' [ alt. pron of agkul ]sasang gamit ang kapariu tung taruwal dakulung pisan tung yëën yang awa na.Ugkal ang pisan tung awaaw yang awa yang taruwal ang naa.Ugkaliita tung mutur ni Kuba, kadakul.We (incl) have-room in the motorized-boat of Kuba, it's so big.
ugpucompanionbëlag sambilug yang tau ang atia kung indi may aruman na.Ugpuwan mu yang ari mu ang magbantay tung kuma.Join your younger sibling in guarding the swidden.Ugpuw̓ën mu ra ilëm ang pamtang yang pulang mais may yang kulit.Just put-together the red corn and the white.synarumanlakëtintra2dënganantlakëtsampuraduman