Tagbanwa Calamian - English


[
a
b
k
d
e
g
h
i
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
w
y

y


yakaits the samemay kakaërëp ang sistima ta tau ang kutuw̓ul, alus ilëm luw̓us da ilëm ang itugyan na tung aruman na yang tanan ang ubra, tanya indi ra, ya ra ilëm ag̓apanulduk-tulduk yang ubra tung aruman na,Ubraën mu naa, may nani yaka.Yakang pisan ti ama na yang mulang atia.
yakëdn.hock, back of knee Ya ra yang ampir tung buku yang tuud ta.Masisiit yang mga ulat ang tung yakëru.The tendons on the back part of my knee hurt.Yang yakëd yang mula maglakgarën.The child's back-part of (his) knee is-afflicted-with-fungus.Ya ra yang ampir tung buku yang tuud ta.That is in-the-direction-of-the-back-of our (incl) knee.
yakën' me, mine ' [ alternate of yeen, emphatic possessive set ]Yang bitala na bëlag yatën ay anya unu.Yakën yang lapis ang atia.Indi mu tandëg̓ën yang tung pinggan ang atia yakën.synyëën
yaku' I ' [ alternate of yuu, emphatic set ]Sasang pagpailala ang tanya ilëm ay mag̓intindi tung tanan ang atia, anday duma.Yaku yay nag̓askë tung ubrang naa, bëlag yawa.Yaku magliitaw ra andamal ang mulik tung banwa yamën.synyuuantyawa
yakud-yakud jumping up and down for-joy. Pagpaëlëd yang bakës tung mga mamula, purisu agtandutandu tung sanga yang ayu.Pagyakud-yakud da pala yang mulang atia kung ipakdëng mu.Agyakud-yakud yang mula ang nag̓aita tung ni nanay na.Yang mulang atiyang gësyë ang nag̓ipakdëng ni nanay na, pagyakud-yakud ang nag̓akayaman yang mga putul na.As-for that (near nearer) child who is being-caused-to-stand, he/she is-jumping-up-and-down-for-joy as his/her siblings are-playing-with him/her.Adults could also jump up and down for joy.
yadwa1n.immaterial part of the human personalitykaluluwaPinaëlëraw yang yadwa yang taung atiang napatay.I was caused to be-afraid by the soul of that (previously mentioned) person who died.synkalagsangëndënganispirituThe yadwa is inside the personhood of the person, meaning to say the part of the person which can't be-seen and which activates the body of the person. Before it departs, the person is already dead. It does not accompany the body when its buried in the ground. The sangen is simultaneous with the person, say the old people, for the person, it is said, if he no longer has a sangen, he is already dead.
yadwa2quantthe second oneikalawaYadwang kasawa na ra ilëm.He/She is just his/her second spouse.
yadwang kaldawday-after-tomorrowya ray pangguuy tung kaldaw ang magdasun tung andamal,Indiaw masaay andamal, tanaw ra tung yadwang kaldaw.I am not able to go (lit.,board-the-boat-to-go) tomorrow, taanaw =? it will be on the-day-after-tomorrowTung yadwang kaldaw magpasuutaw ra ka. [Function of: ra ka On the day after tomorrow then I will-also-cause-someome-to-gather-the-edible-birds-nests.
yag̓un.sauce made from dissolved anchoviesyag̓u: Mangkëla ta dilis ang ipabtang mu tung grapun, kasinan ta duru, pagkatapus takëpan yang grapun ug̓ud indi ra langëtën ta palangat. Atiya kung nabuay ra, puwidi mu rang sëraën.Get some anchovies, put them in a jar, salt it very-much , then screw on the lid in-order-that it will not draw flies. Then when it's already a long-time, it's possible for you to use-it as-a-viand.
yantëk-yantëkadj, v to be bounced or jerked aroundMag̓alungku-lungku ra yang pag̓ëkël na tung mula ya ra ag̓ilukbu-lukbuay na.Yantëk-yantëk ang pisan yang pagkapit mu tung ari mu.The way you (sg) are holding your (sg) younger-siblinng-on-your-hip is absolutely jarring,Magsalasiit da yang tinanguni yang aruman mu ta payantëk-yantëk ang subra tung nuyu.The body of your companion will-become-painful by-means-of -letting-himself be-jerked-around by you.antbanël
yanyanv.inner body part drops lowerMay sasang kasangkapan yang tinanguni ta tung adalëm ang nagdisprinsia ang kapariu tung payanaan yang mga baw̓ay, u tung mga lalii ya ka nag̓ataktak yang butuk tang mga lalii yang kaw̓utun na mandakul da kung kaisan kung indi mabulungan.Yang kasawa ni Barduk ya pa angkat tung partida ay nayanyanan din ang nataktak yang payanaan na.The wife of Barduk, let the partida push-up-on-her-belly because her birth-sack had-dropped lower.Tung masyadung sakan yang malëlbat ya ra nga yanyanay yang butuk yang aruman ta, ang asta ya ra nga kanayay ta buslug.Because of too much carrying heavy things on his shoulder, the scrotum of our (incl) companion dropped (from it's original position) until it became the cause of a herniasynlarga
yapyapv.to-signal by waving clothingyay tanda ang may gustu nang ianing, pagkuntrasinyas ngani ang pagyapyap.Yapyapan mu ta aw̓ël ang kulit yang mutur ang atii, pagundaita.Signal that (visible in the distance) motorized-boat by waving white clothing., let's get-towed.Pagyapyapaw nungayna, indiaw ra naita mi, purisu indiamu nainëm yang kaping gësyë.A little while ago I was waving a white piece of cothing to-get-your-attention, (but) you (pl) did not see me, so you were not able drink a little coffee.synlambaypaypay1
yaribecomesasang kiklug ta ayëp, yay pagkatinir ta kabui,Yang këldat taki ta palangat, yay pagyaring kulud.Yang mutur ang naa mabuay ang mayari ay kulang yang gamit na.
yatëk-yatëkbe-bounced-aroundNayatëk-yatëk yang tiyanu tung laksu yang dyip ang tudu-tudu, purisu suminiit.My stomach goy bounced-around riding in the jeep which was-going-fast, so it hurt.Indi mu yatëk-yatëkën yang ari mu, baklu ilëm ang nag mayën.synyunggayëgyëg
yatuk-yatukv.jerk back and forthmasalasiit yang tinanguniu ang nayatuk-yatuk tung pagsaayu tung jëëp,Yatuk-yatuk ang pisan yang tinanguni yang aruman mi ang nag̓alaat-laat mi.Indi mu pagyatuk-yatukun yang ari mu, baklu ilëm ang nagmaayën, muya mabanël.synëgnat-ëgnat
yawa2nd p sg
yaw̓ëk-yaw̓ëk slim Sasang tau ang maniwang yang tinanguni na.Yaw̓ëk-yaw̓ëkën ang pisan yang tinanguni yang mulang atiya.The body of that (near hrr) child is extremely slim.Kayaw̓ëk-yaw̓ëkën ilëm piru durug këtël ang magsakan.(He) is just so thin, but he is very strong in carry8ing (things) on his shouder.durug abwat yang mulang atiya, ang yaw̓ëk-yaw̓ekën yang tinangununi nasynbalasikwanën 1maniwangantmabënëspandakbilug 1
yëkyëkv.reduce volume by shaking containerYëkyëkën mung isantëk-santëk tiyang saku para makarga na pa tiyang gësyë.Shake that (near hearer) sack by hitting the ground so that that (near hrr) little-amount can still be-put-inBëlag yëkyëk yang panlug̓ud mu, ugkal.Your (sg) inserting (it-into-a-container) is not shaken down, (but) loosely packedsyndasëkantugkal2lug̓ak
yëën1st p.sg. possessive pronoun
yëgtëadjfeel deeplyYang kantang naa, makayëyëgtëng pamatiyan. MakasësëgbëkThis (near speaker) song makes me fill-up-with-deep-emotion when I listen to it.Makayëyëgtë ang pamatiyan yang mga busis yang mga lamlam tung talun.When I listen to the voices of the birds in the forest, it causes deep-emotion.
yëgyëgearthquakeyang burak maplës ang magkarapatak tung yëgyëg,Nagkarapatak yang burak yang mangga ang pinagyëgyëg yang bakës.The manggo fruit fell all over the ground when the monkey shook (the branch).Yëgyëg yang balay yamën tung këtël.Our (excl) house shook from the power of the storm.
yëg̓ë-yëg̓ëv.to-shakeYëg̓ë-yëg̓ëën mu yang putul mu tung palda na ug̓ud mapuwaw. Abwat da yang kaldaw.Shake your (sg) sibling on his shoulder so that he wiil-wake-up. The sun is already high (in the sky).Duduy takwalën mu yang lumbuy, duru ra yang lutuk na. Yëg̓ë-yëg̓ëën mu yang sanga na ug̓ud magkarataktak da, pagkatapus pisikën da.Lad, climb-up the lumbuy-tree, it has a lot of fruit. Shake its branch in-order-that (the fruit) will-drop (on the ground), then pick them-up.synyungga
yëngët-yëngëtv.to-long-for-somethingAg̓aaning yang maëpët ang agpungawën, agyëngët-yëngëtanaw rang mulik duun tung mga anaw, agpungawënaw ta duru.An old-person who feels lonely says, "I am longing to go home there (far) to my children, I am very much feeling-lonely (for them)syningëtngët2
yënggëk-yënggëklossen something that is stuck by working it back and forthyag yënggëk-yënggëkay yang sasang bag̓ay ang yag tatagsëk, para malëmëk ang law̓utun,Yënggëk-yënggëkën mi ra kanay ang palëmëkën, baklu ra law̓utay mi.Pinagyënggëk-yënggëk yang palët yang kasuy ang naa, purisu mapatay ra.synyungga-yunggayunga-yunga
yëpëd-yëpëdadjleftoversYëpëd-yëpëd da ka ilëm ta anën yang ipinakda nira tung yëën, anda ra kay sëra na.(It was) only leftover rice were-set-aside by-them for me, there being no side dish.Ibuug mu ra ilëm tung kiru tia tutal yëpëd-yëpëd na ra ka ilëm, anda ra kay mamangan tia.Just feed (it) to the dog, after all, it's merely leftovers, no one else will eat it (that).

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >