[parurusallowsasang ug̓ali ta tau ang abwat ta isip masking magpatug̓ay,Parurusan mu yang pinli para indi mabuntuk.Let the rope lengthen so that it may not be-sundered.Yawa ray balang magrurus tung mga ari mu mga mamula pa.You are the one responsible to ?????synpaëbësparanëkpasunaidantpigar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *