parurussasang ug̓ali ta tau ang abwat ta isip masking magpatug̓ay,Parurusan mu yang pinli para indi mabuntuk.Yawa ray balang magrurus tung mga ari mu mga mamula pa.synpaëbësparanëkpasunaid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *