ទំពួន​ - ខ្មែរកក កិ. ស្ងួត (ឃ្លោក​ដាក់​ទឹក) ទុញ កេះ ពូ អូ ឡាំ ម៉ីរ អា ណោះ ហង គៀត អា កក ទិ ប៉្យើះ។ គេ​ខាន​មក​ចំការ​យូ​ណាស់​ហើយ​​ហេតុ​នោះ​​បាន​ជា​ទឹក​អស់​ពី​ឃ្លោក។
កក់ ន. វត្ថុ​មួយ​ប្រភេទ​ធ្វើ​អំពី​ឫស្សី​មាន​កង្ហារ​សម្រាប់​ដាក់​នៅ​ចំការ ឬម៉ូដផ្ទះជនជាតិដើមភាគតិចលើហោជាងផ្ទះ។ អាញ់ ប៉្រគ័ កក់ ពឹង អន់តិគ័ ម៉ីរ ភឿ ជែ អន់ សៃម ម៉ុត សា ពៀ។ ខ្ញុំ​ធ្វើ​កង្ហារ​ឫស្សី​កណ្ដាល​ចំការ​ដើម្បី​កំ​ឲ្យ​សត្វ​ចូល​ស៊ី​ស្រូវ។
កគ័ ន. ឆ្នាំង អាញ់ អ្យក់ កគ័ ប៉ាយ ពរ។ ខ្ញុំ​យក​ឆ្នាំង​ដាំ​បាយ។ cf.កគ័ កង
កគ់ កិ. កក ប៉ុង រ៉ក់ អា កគ់ ប៉ាញ័ កគ័។ ខ្លាញ់​គោ​នេះ​កក​ពេញ​ឆ្នាំង​ហើយ។
កគ័ កង ន. កំសៀវ
កគ័ កាអ៊ល ន. ឆ្នាំង​ដី
កគ័ តាណល័ ន. កំសៀវ
កគ័ សាង ន. ឆ្នាំ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​សូន​ពី​ដី អាញ់ អ្យក់ កគ័ សាង ចាំងហី ពរ។ ʔaɲ ʔjɒk kɒ̤ʔ saːŋ caŋhəi pɔːr ខ្ញុំ​យក​ឆ្នាំង​ដី​មក​ជំហុយ​បាយ។
កង័ កិ. គង់​នៅ,មិន​បាត់​បង់ ដាគ់ កង័ ដេល រ៉ាស អីស ណោះ។ ទ្រព​សម្បត្តិ​របស់​ឯង​មិន​បាត់​បង់​ទៅ​ណា​ទេ។
កង់ គុ. អាវ (ដំឡូង) ពូម អា កង់ កេះ ខង ពិន គម ពៀរ ប៉ៃង ម៉ាំង កេះ។ ដំឡូង​នេះ​អាវ​ហើយ ពី​ព្រោះ​យើង​ទុក​វា​ពីរ​បី​​យប់​ហើយ។
កង់ ន. កង់ អាញ់ ជិះ កង់ ឡាំ ហៀន។ ខ្ញុំ​ជិះ​កង់​ទៅ​រៀន។
កង័ៗ គុ. ដំណើរ​របស់​មនុស្ស​ចាស់​កោង​ខ្នង វគ័ កាំង ចាក ឡាំ ម៉ីរ កង័ៗ។ តា​កាំង​កោង​ខ្នង​ដើរ​ទៅ​ចំការ​ត្រុនៗ។ (doub. កង័ៗ គចៗ)
កងអាន ន. នគរបាល,ប៉ូលិស មួត កងអាន ផះ អ្វៃ ញ៉ាម ទ្រង។ ប៉ូលិស​កំពុង​យាម​ផ្លូវ។
កត់ កិ. ចង អាញ់ អ្យក់ ព្រៀយ កត់ តី។ ខ្ញុំ​យក​អំបោះ​ចង​ដៃ។
កត់ ចគ់ កិ. ចង​រឹត,ចាប់​ចង មួត កងអាន រ៉ុប កត់ ចគ់ ប៉ាណូស។ ប៉ូលីស​បាន​ចាប់​ចង​មនុស្ស។
កប់ កិ. ចាំ​បាញ់​សត្វ
កប ឡាកប កិ. សត្វ​ស្លាប​ដើរ​ងក់​ក្បាល អន់តើប ចាក ណាំង សាណា កប ឡាកប។ លលក​ដើរ​ងក់​ក្បាល​រក​ចំណី។
ករ់ កិ. ប្រមូល,ធ្វើ​ឲ្យ​ស្អាត​គ្មាន​កំទេច មើគ អាញ់ ករ់ ម៉ីរ ប៉្រាល់ កេង។ ម៉ែ​ខ្ញុំ​ប្រមូល​សំរាម​ក្នុង​ចំការ​លឿន​ណាស់។
ករ់ សាករ់ ប. និយាយ​ឡុលៗ ញ៉ា ត្រគ់ អីស កាប ករ់ សាករ់ នីអៀ? ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ឯង​និយាយ​ឡុលៗ​ដូច្នេះ?
កល់ ន. 1ក្បាល 2គម្រប អាញ់ អ្យក់ កល់ កគ័ អន់ ​កា មើគ អាញ់ កាត្រើគ កគ័។ ខ្ញុំ​យក​គំរប​ឆ្នាំង​ឲ្យ​ម៉ែ​របស់​ខ្ញុំ​គ្រប​ឆ្នាំង។ cf.កល់ យ៉ាំង
កល់ កវ ស្រាគ់ ន. ចុង​ស្លាប​ស្នា វគ័ ឡា អ្លុ ប៉្រគ័ កល់ កវ ស្រាគ់ ឡាយ៉ាម័ កេង។ តា​ឡា​ចេះ​ធ្វើ​ចុង​ស្លាប​ស្នា​ស្អាត​ណាស់។
កល់ ការ៉ត់ ន. ផែនការ ពឹ អាញ់ កាណុង ម៉ោញ សាណាំៗ អ៊ែ ទី ប៉្រគ័ កល់ ការ៉ត់ តាច់ កាណាគ័ ឡាក់ ខាក់។ ឪពុក​ខ្ញុំ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ​គាត់​បាន​ធ្វើ​ផែន​ការ​ចំណាយ​ច្បាស់​លាស់។
កល់ ទឹងគង ន. កន្ត្រក​ដាក់​សត្វ អាញ់ អ្យក់ សៃម ត្រគ់ គែប ចៃគ ពឹង កល់ ទឹងគង។ ខ្ញុំ​យក​សត្វ​ត្រូវ​អង្គប់​ដាក់​ក្នុង​កន្ត្រក់​ដាក់​សត្វ។
កល់ ទៀក ន. ប្រភព​ទឹក ពឹ អាញ់ សីរ ឡុង ត្រគ់ ពឹង កល់ ទៀក ប៉្រគ័ អន់ ទៀក ឡាច់ អៀង ខាក់។ ឪពុក​របស់​ខ្ញុំ​ជីក​អណ្ដូង​ប៉ះ​ចំ​ប្រភព​ទឹក ធ្វើ​ឲ្យ​ទឹក​ចេញ​ច្រើន​ណាស់។
កល់ ប៉ាតុល ន. ដំបូក ប៉ាគ់ ម៉ីរ អាញ់ ទី កល់ ប៉ាតុល តីស កេង។ នៅ​ចំការ​របស់​ខ្ញុំ​មាន​ដំបូក​ធំ​ណាស់។