អក្សរ​កាត់

 

កិ.

កិ.វិ.

គុ.

ឈ.

ន.

ន.រ.

និ.

ប.

ព.ត.ស.

វិ.

សព្វ.

សំខ្យា.

អា.និ.

ឧ.

កិរិយាសព្ទ

កិរិយាវិសេសនៈ ឫ​ គុណកិរិយា

គុណនាម Adjectives

ឈ្នាប់

នាម Nouns

នាម​រនាប់

និបាតសព្ទ

បរិវារសព្ទ

ពាក្យ​​តម្រាប់​សូវ

វិសេសនៈ

សព្វនាម Pronouns

សំខ្យាសព្ទ

អាយតនិបាត

ឧទានសព្ទ