Tangshang Naga - English


a
ä
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ö
p
q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
z

c


chiz /tɕhì/ (nom: chix ) v to see တွေ့သည်
chuqchuq /ətɕhūʔtɕhūʔ/ adv each တစ်ခုစီ Shärazvez räq naizdzäm mäx läkkiiz ächuqchuq kuq tawx. Teacher gave us each pen. ဆရာကကျွန်တော်တို့ကို ဘောပင်တစ်ချောင်းစီပေးတယ်။
Cyängphawq /tɕə̄ŋphɔ̄ʔ/ n Jinghpaw ( one tribe of Kachin people) ဂျိန်းဖော့ကချင်လူမျိုး
cyängz /tɕə̀ŋ/ n bed အိပ်ရာ
cyängz /tɕə̀ŋ/ post to, infinitive ရန် Ngiz kai cyängz nawx. I have to go (now). ကျွန်တော်သွားရတော့မယ်။
cyaq-äseng /tɕāʔəsēŋ/ n jewelery
cyawng /tɕɔ̄ŋ/ n 1plant အပင် 2trunk ပင်စည်
cyawng /tɕɔ̄ŋ/ n school ကျောင်း
cyawngmang /tɕɔ̄ŋmāŋ/ n student ကျောင်းသား
cyawng /tɕɔ̄ŋ/ n school ကျောင်း
cyawngmang /tɕɔ̄ŋmāŋ/ n student ကျောင်းသား
cyawng /tɕɔ̄ŋ/ (nom: cyawngx ) v to say ​ပြောသည်
cye /tɕē/ v to float မျောသည်
Cyexpanx /tɕépán/ n Japanese ဂျပန်လူမျိုး
cyezlap /tɕèlāp/ n paper စာရွက် (cf: läkyaq )
Cyezna /tɕènā/ n Chinese တရုတ်လူမျိုး (cf: Khe )