Tangshang Naga - English


a
ä
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ö
p
q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
z

d


dung /dūŋ/ (nom: dungx ) v 1to feed, chicken ကြက်ကြွေးသည် 2to grow, chicken ကြက်မွေးမြူသည်
dungx /dúŋ/ n cooked rice ထမင်း
dzaix /ðái/ n death သေဆုံးခြင်း
dzämx /ðə́m/ v to sink ရေထဲစိမ်သည်
dzat /ðāt/ (nom: dzia ) v to kill သတ်သည်
dzidzüx /ðīðɯ́/ n breath အသက်
dzidzüx hiaz /ðīðɯ́hìa/ v to breathe အသက်ရှူသည်
dzidzüx /ðīðɯ́/ n breath အသက်
dzidzüx hiaz /ðīðɯ́hìa/ v to breathe အသက်ရှူသည်