Tangshang Naga - English


a
ä
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ö
p
q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
z

h


haw /hɔ̄/ v to carry ထမ်းသည်
hawq /hɔ̄ʔ/ (nom: haw ) v to cry ငိုသည်
hia /hīa/ (nom: hiax ) adj to be good ကောင်းသော (ant: bix)
hiaz /hìa/ (nom: hiax ) v to call ခေါ်သည်၊ ဖိတ်သည်
hiq /hīʔ/ n soil မြေကြီး
hiqshärit /hīʔʃəɹīt/ n border နယ်မြေ
hiq /hīʔ/ n soil မြေကြီး
hiqshärit /hīʔʃəɹīt/ n border နယ်မြေ
hiq /hīʔ/ (nom: hia ) v 1to feed, pig ဝက်ကြွေးသည် 2to grow, pig ဝက်မွေးမြူသည်
hiqliip /hīʔlɤ̄p/ n underground layer မြေအောက်လွှာ
hiqmawng /hīʔmɔ̄ŋ/ underground မြေအောက်
hiqrinx /hīʔɹín/ n desert သဲကန္တရ
hiqviix /hīʔvɤ́/ n valley ချိုင့်ဝှမ်း
hiqyawngzmu /hīʔjɔ̀ŋmū/ n earthquake ငလျင်
Hixvez /hívè/ prn Naga people နာဂလူမျိုး
hiz // n {old use} dog ခွေး
humpäng /hūmpə̄ŋ/ n table စားပွဲ
hünawng /hɯ̄nɔŋ/ n logdrum သစ်တုံးဗုံ
hupsam /hūpsām/ n substance ပစ္စည်း
hüz /hɯ̀/ v does not have မရှိ Ngiz yaq nä kämphaw ähüz. I don't have money. ကျွန်တော့်မှာပိုက်ဆံမရှိဘူး။ (ant: si)