Tangshang Naga - English


a
ä
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ö
p
q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
z

i


i /ī/ 1det that ထို၊အဲ့ Yaimäq ikhäx kä naq räkiq. Don't do like that again. နောက်ဆိုလျှင် အဲ့လိုမလုပ်နဲ့။ 2part particle that denote request to do sth အောင် Dungx siq i. Come and have a meal. ထမင်းစားရအောင်
Ingtiqyaq /īŋtīʔjāʔ/ 1n India အိန္ဒိယနိုင်ငံ 2adj Indian အိန္ဒိယနှင့်ဆိုင်သော (cf: Kälii )
iz /ì/ prn my ကျွန်ုပ်၏ Iznyungz-izvez. My parents. ကျွန်တော့်မိဘတွေ။