Tangshang Naga - English


a
ä
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ö
p
q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
z

k


kham /khām/ n 1water ရေ 2liquid အရည်
kham-kawk /khāmkɔ̄k/ n cup; glass; mug ရေခွက် khamcyum /khāmtɕūm/ n well ရေကန် khamdziz /khāmðì/ n water drop ​ရေစက် khamhia /khāmhīa/ n good water (litterally good water) ရေကောင်းရေသန့် khamkhängz /khāmkhə̀ŋ/ n crystal water ရေကြည် khampüxchi /khāmpɯ́tɕhí/ 1n sprinkle ရေပန်းထွက်ခြင်း 2v to sprinkle ရေပန်းထွက်သည် khamrai /khāmɹāi/ n spring စမ်းချောင်း khamtumz /khāmtùm/ n water tank ရေလှောင်ကန်
kham /khām/ n 1water ရေ 2liquid အရည်
kham-kawk /khāmkɔ̄k/ n cup; glass; mug ရေခွက် khamcyum /khāmtɕūm/ n well ရေကန် khamdziz /khāmðì/ n water drop ​ရေစက် khamhia /khāmhīa/ n good water (litterally good water) ရေကောင်းရေသန့် khamkhängz /khāmkhə̀ŋ/ n crystal water ရေကြည် khampüxchi /khāmpɯ́tɕhí/ 1n sprinkle ရေပန်းထွက်ခြင်း 2v to sprinkle ရေပန်းထွက်သည် khamrai /khāmɹāi/ n spring စမ်းချောင်း khamtumz /khāmtùm/ n water tank ရေလှောင်ကန်
kham /khām/ n 1water ရေ 2liquid အရည်
kham-kawk /khāmkɔ̄k/ n cup; glass; mug ရေခွက် khamcyum /khāmtɕūm/ n well ရေကန် khamdziz /khāmðì/ n water drop ​ရေစက် khamhia /khāmhīa/ n good water (litterally good water) ရေကောင်းရေသန့် khamkhängz /khāmkhə̀ŋ/ n crystal water ရေကြည် khampüxchi /khāmpɯ́tɕhí/ 1n sprinkle ရေပန်းထွက်ခြင်း 2v to sprinkle ရေပန်းထွက်သည် khamrai /khāmɹāi/ n spring စမ်းချောင်း khamtumz /khāmtùm/ n water tank ရေလှောင်ကန်
kham /khām/ n 1water ရေ 2liquid အရည်
kham-kawk /khāmkɔ̄k/ n cup; glass; mug ရေခွက် khamcyum /khāmtɕūm/ n well ရေကန် khamdziz /khāmðì/ n water drop ​ရေစက် khamhia /khāmhīa/ n good water (litterally good water) ရေကောင်းရေသန့် khamkhängz /khāmkhə̀ŋ/ n crystal water ရေကြည် khampüxchi /khāmpɯ́tɕhí/ 1n sprinkle ရေပန်းထွက်ခြင်း 2v to sprinkle ရေပန်းထွက်သည် khamrai /khāmɹāi/ n spring စမ်းချောင်း khamtumz /khāmtùm/ n water tank ရေလှောင်ကန်
kham /khām/ n 1water ရေ 2liquid အရည်
kham-kawk /khāmkɔ̄k/ n cup; glass; mug ရေခွက် khamcyum /khāmtɕūm/ n well ရေကန် khamdziz /khāmðì/ n water drop ​ရေစက် khamhia /khāmhīa/ n good water (litterally good water) ရေကောင်းရေသန့် khamkhängz /khāmkhə̀ŋ/ n crystal water ရေကြည် khampüxchi /khāmpɯ́tɕhí/ 1n sprinkle ရေပန်းထွက်ခြင်း 2v to sprinkle ရေပန်းထွက်သည် khamrai /khāmɹāi/ n spring စမ်းချောင်း khamtumz /khāmtùm/ n water tank ရေလှောင်ကန်
kham /khām/ n 1water ရေ 2liquid အရည်
kham-kawk /khāmkɔ̄k/ n cup; glass; mug ရေခွက် khamcyum /khāmtɕūm/ n well ရေကန် khamdziz /khāmðì/ n water drop ​ရေစက် khamhia /khāmhīa/ n good water (litterally good water) ရေကောင်းရေသန့် khamkhängz /khāmkhə̀ŋ/ n crystal water ရေကြည် khampüxchi /khāmpɯ́tɕhí/ 1n sprinkle ရေပန်းထွက်ခြင်း 2v to sprinkle ရေပန်းထွက်သည် khamrai /khāmɹāi/ n spring စမ်းချောင်း khamtumz /khāmtùm/ n water tank ရေလှောင်ကန်
kham /khām/ n 1water ရေ 2liquid အရည်
kham-kawk /khāmkɔ̄k/ n cup; glass; mug ရေခွက် khamcyum /khāmtɕūm/ n well ရေကန် khamdziz /khāmðì/ n water drop ​ရေစက် khamhia /khāmhīa/ n good water (litterally good water) ရေကောင်းရေသန့် khamkhängz /khāmkhə̀ŋ/ n crystal water ရေကြည် khampüxchi /khāmpɯ́tɕhí/ 1n sprinkle ရေပန်းထွက်ခြင်း 2v to sprinkle ရေပန်းထွက်သည် khamrai /khāmɹāi/ n spring စမ်းချောင်း khamtumz /khāmtùm/ n water tank ရေလှောင်ကန်
kin /kīn/ n mountain တောင် (cf: pum )
kinkhu /kīnkhū/ n hilltop တောင်ထိပ် kinmaiz /kīnmài/ n foothill တောင်အောက် kinyiz /kīnjì/ n side of foothill တောင်ခြေရင်း
kin /kīn/ n mountain တောင် (cf: pum )
kinkhu /kīnkhū/ n hilltop တောင်ထိပ် kinmaiz /kīnmài/ n foothill တောင်အောက် kinyiz /kīnjì/ n side of foothill တောင်ခြေရင်း
/kə̄/ part particle for subject marker ကတ္တားပြပုဒ် Äpaiq kä cyawng shäraz rätawx. He is a teacher. သူကကျောင်းဆရာဖြစ်တယ်။
Kälii /kəlɤ̄/ n Indian အိန္ဒိယလူမျိုး (cf: Ingtiqyaq )
käm /kə̄m/ n bank (of stream or river) ကမ်းပါး
kämphaw /kə̄mphɔ̄/ (contr: käm ) n money ငွေ၊ ပိုက်ဆံ
kängx /kə́ŋ/ part agreement marker for present tense, 1p အတိတ်ကာလညွန်းပစ္စည်း-ဧကဝုစ်ပထမကတ္တားသုံး Ngiz käyäq kiz kängx. I went there. ကျွန်တော် အဲ့ဒီကို သွားခဲ့တယ်။
kärä /kərə̄/ det that ထိုဟာ၊ ၎င်းဟာ Kärä laqngiiq dziz kä änam nawx. That banana is rotten (now). အဲ့ဒီငှက်ပျောသီးက ပုတ်နေပြီ။
keyatthung /kējātthūŋ/ n bazaar ဈေး
khachi /khātɕhī/ n wild cat တောကြောင်
kham /khām/ n 1water ရေ 2liquid အရည်
kham-kawk /khāmkɔ̄k/ n cup; glass; mug ရေခွက် khamcyum /khāmtɕūm/ n well ရေကန် khamdziz /khāmðì/ n water drop ​ရေစက် khamhia /khāmhīa/ n good water (litterally good water) ရေကောင်းရေသန့် khamkhängz /khāmkhə̀ŋ/ n crystal water ရေကြည် khampüxchi /khāmpɯ́tɕhí/ 1n sprinkle ရေပန်းထွက်ခြင်း 2v to sprinkle ရေပန်းထွက်သည် khamrai /khāmɹāi/ n spring စမ်းချောင်း khamtumz /khāmtùm/ n water tank ရေလှောင်ကန်
kham /khām/ n 1water ရေ 2liquid အရည်
kham-kawk /khāmkɔ̄k/ n cup; glass; mug ရေခွက် khamcyum /khāmtɕūm/ n well ရေကန် khamdziz /khāmðì/ n water drop ​ရေစက် khamhia /khāmhīa/ n good water (litterally good water) ရေကောင်းရေသန့် khamkhängz /khāmkhə̀ŋ/ n crystal water ရေကြည် khampüxchi /khāmpɯ́tɕhí/ 1n sprinkle ရေပန်းထွက်ခြင်း 2v to sprinkle ရေပန်းထွက်သည် khamrai /khāmɹāi/ n spring စမ်းချောင်း khamtumz /khāmtùm/ n water tank ရေလှောင်ကန်
khängz /khə̀ŋ/ adj to be clear, water ကြည်လင်သော
khaqpawngx /khāʔpɔ́ŋ/ n well ဘုံဘိုင် [Jing: khaqbawngz ]
khäx /khə́/ det like ကဲ့သို့ Yaimäq käkhäx naq räkiq. Don't do like that next time. နောက်ဆိုအဲ့လို မလုပ်နဲ့။
Khe /khē/ n Chinese တရုတ်လူမျိုး (cf: Cyezna ; cf: Muva )
Khiixhix /khɤ́hí/ n Kachin ကချင်လူမျိုး
khiq /khīʔ/ adj to be angry စိတ်ဆိုးသော

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >