Tangshang Naga - English


a
ä
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ö
p
q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
z

l


laiq /lāiʔ/ adj to be heavy လေးလံသော Ärä läkdapsez kä laiq dängzdängz diax. This booklet is (sort of) heavy. ဒီစာအုပ်လေးက လေးလေးလေ။
laiq dängzdängz adj to be sort of heavy လေးလေးလံလံ
laiq /lāiʔ/ adj to be heavy လေးလံသော Ärä läkdapsez kä laiq dängzdängz diax. This booklet is (sort of) heavy. ဒီစာအုပ်လေးက လေးလေးလေ။
laiq dängzdängz adj to be sort of heavy လေးလေးလံလံ
läkdap /lə̄kdāp/ n book စာအုပ်
läkshii /lə̄kʃɤ̄/ n jewel ရတနာ
läkyaq /lə̄kjāʔ/ n paper စာရွက် (cf: cyezlap )
lam /lām/ 1n road လမ်း 2clf classifier for roads မျိုးပြပုဒ်-လမ်း 3n cause or being sth ရှိခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း
lämz /lə̀m/ v to flood ရေလွှမ်းသည်
läng /lə̄ŋ/ n deep forest တောနက်
längz /lə̀ŋ/ n life အသက်
lap /lāp/ v to get ရသည်
läq /lə̄ʔ/ part imperative particle လော့၊ ပါ Yäm nä kiz läq. Go home. အိမ်ကိုသွားပါ။
lawk /lɔ̄k/ n bulb သစ်ဘု
lawngzraq /lɔ̀ŋɹāʔ/ n rock ကျောက်ကမ်းပါး
lawngzraqkhi /lɔ̀ŋɹāʔkhī/ n deep rock ကျောက်ကမ်းပါးနက်
lawt /lɔ̄t/ v to finish ပြီးဆုံးသည်
lawtliz /lɔ̄tlì/ dem all အားလုံး Lawtliz kiz rawngx phä. Let's go all (of us). အားလုံးသွားကြစို့။
läx /lə́/ 1adv if လျှင် 2part to hail a person's name ရေ Nazphuz läx keyatthung nä kiz i. အစ်ကိုရေ ဈေးသွားရအောင်။
li // adv only သာလျှင်၊ ပဲ Ngiz äpaiq mäx li lungvii täkängx. I love him only. ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲချစ်တယ်။
li // v to give way လမ်းဖယ်သည်
lii /lɤ̄/ n kite, a bird of prey စွန်ငှက်
liitawngxtu /lɤ́tɔ́ŋtū/ n hawk သိန်းငှက် (cf: khuturu )
liix /lɤ́/ v to look ကြည့်သည်
liq /līʔ/ n crossbow ဒူးလေး
lungvii /lūŋvɤ̄/ (nom: lungxviix ) v to love ချစ်မြတ်နိုးသည်