Tangshang Naga - English


a
ä
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ö
p
q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
z

m


mung /mūŋ/ n 1country; state နိုင်ငံ၊ တိုင်းပြည် 2land နယ်မြေ
mungdam /mūŋdām/ n country နိုင်ငံ mungkang /mūŋkāŋ/ n world လောက mungkanghiq /mū?nkāŋhīʔ/ n earth ကမ္ဘာမြေကြီး mungyawng /mūŋjɔ̄ŋ/ (dial: mängyawng) n world လောက mungyawng-maiqsez /mūŋjɔ̄ŋmāiʔsè/ (dial: mängyawng-maiqsez) n people of the world ​လောကလူသား mungyawnghiq n world လောကကြီး
mung /mūŋ/ n 1country; state နိုင်ငံ၊ တိုင်းပြည် 2land နယ်မြေ
mungdam /mūŋdām/ n country နိုင်ငံ mungkang /mūŋkāŋ/ n world လောက mungkanghiq /mū?nkāŋhīʔ/ n earth ကမ္ဘာမြေကြီး mungyawng /mūŋjɔ̄ŋ/ (dial: mängyawng) n world လောက mungyawng-maiqsez /mūŋjɔ̄ŋmāiʔsè/ (dial: mängyawng-maiqsez) n people of the world ​လောကလူသား mungyawnghiq n world လောကကြီး
mung /mūŋ/ n 1country; state နိုင်ငံ၊ တိုင်းပြည် 2land နယ်မြေ
mungdam /mūŋdām/ n country နိုင်ငံ mungkang /mūŋkāŋ/ n world လောက mungkanghiq /mū?nkāŋhīʔ/ n earth ကမ္ဘာမြေကြီး mungyawng /mūŋjɔ̄ŋ/ (dial: mängyawng) n world လောက mungyawng-maiqsez /mūŋjɔ̄ŋmāiʔsè/ (dial: mängyawng-maiqsez) n people of the world ​လောကလူသား mungyawnghiq n world လောကကြီး
mung /mūŋ/ n 1country; state နိုင်ငံ၊ တိုင်းပြည် 2land နယ်မြေ
mungdam /mūŋdām/ n country နိုင်ငံ mungkang /mūŋkāŋ/ n world လောက mungkanghiq /mū?nkāŋhīʔ/ n earth ကမ္ဘာမြေကြီး mungyawng /mūŋjɔ̄ŋ/ (dial: mängyawng) n world လောက mungyawng-maiqsez /mūŋjɔ̄ŋmāiʔsè/ (dial: mängyawng-maiqsez) n people of the world ​လောကလူသား mungyawnghiq n world လောကကြီး
mung /mūŋ/ n 1country; state နိုင်ငံ၊ တိုင်းပြည် 2land နယ်မြေ
mungdam /mūŋdām/ n country နိုင်ငံ mungkang /mūŋkāŋ/ n world လောက mungkanghiq /mū?nkāŋhīʔ/ n earth ကမ္ဘာမြေကြီး mungyawng /mūŋjɔ̄ŋ/ (dial: mängyawng) n world လောက mungyawng-maiqsez /mūŋjɔ̄ŋmāiʔsè/ (dial: mängyawng-maiqsez) n people of the world ​လောကလူသား mungyawnghiq n world လောကကြီး
ma // n corpse အလောင်း
maiq /māiʔ/ n 1man လူ 2person ပုဂ္ဂိုလ်
maiqsez /māiʔsè/ n 1other's kids သူများကလေး (ant: nazsez) 2human လူသား
maix /mái/ adj to be able ရသော၊ နိုင်သော
mäk /mə̄k/ 1n eye မျက်စိ 2part not, agreement marker for 3 မ-ဘူး-တတိယကတ္တားသုံး
mäksümx yüyawng /mə̄ksɯ́mjɯ̄jɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {arch}
mäk /mə̄k/ 1n eye မျက်စိ 2part not, agreement marker for 3 မ-ဘူး-တတိယကတ္တားသုံး
mäksümx yüyawng /mə̄ksɯ́mjɯ̄jɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {arch}
mängx /nə́ŋ/ 1n name အမည်နာမ 2part not, agreement maker for 1sg မ-ဘူး - ဧကဝုစ်ပထမကတ္တားသုံး
mänx /mə́n/ adj to be ripe မှည့်သော
mänz /mə̀n/ adv also လည်း Ärä mänz ähia. This one is also good. ဒီဟာလည်း ကောင်းတယ်။
manzphanx /mànphán/ n story ပုံပြင်
maq /māʔ/ n 1fare အခ 2fee အခကြေးငွေ
mäq /mə̄ʔ/ post 1from မှ Ngiz kä Namzyawng mäq äkiz ha. I come from Nanyun. ကျွန်တော်က နန်းယွန်းကလာတာ။ Ngiz kä Hixvez Mung mäq äkiz ha. I come from Nagaland. ကျွန်တော်က နာဂပြည်က လာတာပါ။ 2by နှင့် Äpaiq kä nawztawz mäq kiz tawx. He came by bus. သူကဘားစ်ကားနှင့်လာတယ်။
mawng /mɔ̄ŋ/ 1n heart နှလုံး 2post inside, inner အတွင်း၊ အထဲ Ivez yäm mawng nä äsi. My father is inside the room. ကျွန်တော့်အဖေ အခန်းထဲမှာရှိတယ်။
mawz /mɔ̀/ v 1to lost ပျောက်ဆုံးသည် 2(fig) to pass away ကွန်လွန်သည်
max // (dial: mas ) adj to be full ပြည့်သော
mäx /mə́/ part 1for အတွက် Ärä kä ngiz mäx, kärä kä ümznäq mäx. This is for me, and that is for you. ဒီဟာက ကျွန်တော့်အတွက် ဟိုဟာကခင်ဗျားအတွက်။ 2to ကို Kärä ngiz mäx kuq läq. Give it to me. အဲဒါကျွန်တော့်ကို ပေးပါ။
maz // n dream အိပ်မက်
me // v to blow, by mouth ပါးစပ်ဖြင့်မုတ်သည် Vaz me läq. Blow the fire. မီးမွေးပါ။
mi // will လိမ့် Ngiz mi kiz ha. I will go. ကျွန်တော် သွားမယ်။
Minz /mìn/ n Myanmar (Burmese) မြန်မာ (ဗမာ) လူမျိုး (cf: Buzrämaz )

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >