Tangshang Naga - English


a
ä
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ö
p
q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
z

n


/nə̄/ post 1at Ümzcyaüx, äpaiq kä cyawng nä äsi. Now, he is at school. သူကအခုကျောင်းမှာရှိတယ်။ 2to သို့၊မှာ Iznyungz yü nä kiz haw tawx. My mom went to the stream. ကျွန်တော့်အမေချောင်းသို့သွားသည်။
naix /nái/ 1num two နှစ် 2conj and နှင့်
naizshiq /nàiʃīʔ/ (contr: naiz ) prn we (exclusive) ကျွန်တော်တို့၊ ကျွန်တော်တို့၏
namzman /nàmmān/ n oil ဆီ
namznamz /nàmnàm/ (contr: namz ) adv almost လုနီးပါး
namzphiiq /nàmphɤ̄ʔ/ (contr: namz ) n sesame နှမ်း
nämzshiq /nə̀mʃīʔ/ (contr: nämz ) prn you (plural) သင်တို့၊ သင်တို့၏
naw /nɔ̄/ n child ကလေး
nawngx n lake အင်း
nawx /nɔ́/ part realis particle ပြီ Äpaiq yängz vanx tawx nawx. He has gone back. သူပြန်သွားပြီ။ (dial: she)
nazsez /nàsè/ n our kids ကိုယ့်ကလေး (ant: maiqsez 1)
nazshiq /nàʃīʔ/ (contr: naz []) prn we (inclusive) ကျွန်တော်တို့(အားလုံးပါဝင်လျှက်)
ngam /ŋām/ n 1animal တိရိစ္ဆာန် 2meat အသား
ngiq /ŋīʔ/ n fish ငါး
ngiz /ŋì/ prn I; me ငါ၊ ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ
nguz /ŋù/ (nom: ngawx ) v to say ဆိုသည်
nguztä /ŋùtə/ conj said that ဆိုပြီးတော့ Ngiz mi kiz ha nguztä äpaiq räq cyawng tawx. He said that he would come. ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ သူပြောခဲ့တယ်။
nguz /ŋù/ (nom: ngawx ) v to say ဆိုသည်
nguztä /ŋùtə/ conj said that ဆိုပြီးတော့ Ngiz mi kiz ha nguztä äpaiq räq cyawng tawx. He said that he would come. ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ သူပြောခဲ့တယ်။
Ningxraxtsix /níŋɹátsí/ n 1English အင်္ဂလိပ်လူမျိုး 2English, language အင်္ဂလိပ်စကား