Tangshang Naga - English


a
ä
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ö
p
q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
z

p


pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pe // n wood သစ်
pecyawng /pētɕɔ̄ŋ/ n tree သစ်ပင် pecye /pētɕē/ n fine wood သစ်ကောင်းသစ်မြတ် pedzai /pēðài/ n juice of wood သစ်ဆီ pehü /pēhɯ̄/ cf: pekawz. n log သစ်တုံး pekawz /pēkɔ̀/ cf: pehü. n log သစ်တုံး peküx /pēkɯ́/ cf: pephiiq. n branch သစ်ကိုင်း pelaq /pēlāʔ/ n knot of wood သစ်ဘု pemäk /pēmə̄k/ n knot of trunk သစ်ဘု pephiiq /pēphɤ̄ʔ/ cf: peküx. n branch သစ်ကိုင်း pepüx /pēpɯ́/ n flower ပန်း peräng /pēɹə̄ŋ/ n root of tree သစ်မြစ် perängkawngx /pēɹə̄ŋkɔ̄ŋ/ n curving root of wood ကွေးကောက်သောသစ်မြစ် perawz /pēɹɔ̀/ n group of trees သစ်တောအုပ် peshäp vuzshi /pēʃə̄p vùʃī/ n (fig) bird ငှက် peyaq /pējāʔ/ n leaf သစ်ရွက်
pha /phā/ post to ဆီ Vänzvez phä nä haix kiz i. Let's go and pay a visit to the guest. ဧည့်သည်ဆီမှာ သွားလည်ရအောင်။
pha-nüx /pha-nɯ́/ post toward somebody ဆီသို့၊ဆီကို Vezyawng lai, ngiz phä-nüx nä vaz räx. Vezyawng, come toward me. ဝေယောင်းရယ် ကျွန်တော့်ဘက်ဆီကိုလာခဲ့ပါ။
pha /phā/ post to ဆီ Vänzvez phä nä haix kiz i. Let's go and pay a visit to the guest. ဧည့်သည်ဆီမှာ သွားလည်ရအောင်။
pha-nüx /pha-nɯ́/ post toward somebody ဆီသို့၊ဆီကို Vezyawng lai, ngiz phä-nüx nä vaz räx. Vezyawng, come toward me. ဝေယောင်းရယ် ကျွန်တော့်ဘက်ဆီကိုလာခဲ့ပါ။
phan /phān/ n type; kind; sort အမျိုးအစား
phaq /phāʔ/ v to eat (hard things) စားသည် (မာသောအရာများ) Rämpum dziz phaq mäx sumx hiax. Apple is very good to eat. ပန်းသီးကစားလို့အရမ်းကောင်းတယ်။
phum /phūm/ n cloud တိမ်
phüz /phɯ̀/ n to float up ပေါလောပေါသည်
piim /pɤ̄m/ adj to be wet စိုစွတ်သော
pinzthum /pìnthūm/ det most ဆုံး Ärä kä pinzthum rengz rätawx. This is the most valuable thing. ဒါက တန်ဖိုးအရှိဆုံး အရာဖြစ်တယ်။
pum /pūm/ n mountain တောင် (cf: kin )

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >