Tangshang Naga - English


a
ä
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ö
p
q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
z

s


säng /sə̄ŋ/ n grass; weed မျက်
sängcyamx /sə̄ŋtɕám/ n grass or weed မျက်ပင်၊ ပေါင်းပင် sängphii n grassland မျက်ခင်း sängrawz n grassland မျက်တော sängrü /sə̄ŋɹɯ̄/ n grass, in group မျက်အုံ
säng /sə̄ŋ/ n grass; weed မျက်
sängcyamx /sə̄ŋtɕám/ n grass or weed မျက်ပင်၊ ပေါင်းပင် sängphii n grassland မျက်ခင်း sängrawz n grassland မျက်တော sängrü /sə̄ŋɹɯ̄/ n grass, in group မျက်အုံ
säng /sə̄ŋ/ n grass; weed မျက်
sängcyamx /sə̄ŋtɕám/ n grass or weed မျက်ပင်၊ ပေါင်းပင် sängphii n grassland မျက်ခင်း sängrawz n grassland မျက်တော sängrü /sə̄ŋɹɯ̄/ n grass, in group မျက်အုံ
saiqvüxpawz /sāiʔvɯ́pɔ̀/ n (fig) star ကြယ် (cf: raiqsaiq )
samawktära /sāmɔ̄ktəɹā/ n ocean သမုဒ္ဒရာ [Jing: sammukdara ]
säng /sə̄ŋ/ n grass; weed မျက်
sängcyamx /sə̄ŋtɕám/ n grass or weed မျက်ပင်၊ ပေါင်းပင် sängphii n grassland မျက်ခင်း sängrawz n grassland မျက်တော sängrü /sə̄ŋɹɯ̄/ n grass, in group မျက်အုံ
säng /sə̄ŋ/ n grass; weed မျက်
sängcyamx /sə̄ŋtɕám/ n grass or weed မျက်ပင်၊ ပေါင်းပင် sängphii n grassland မျက်ခင်း sängrawz n grassland မျက်တော sängrü /sə̄ŋɹɯ̄/ n grass, in group မျက်အုံ
saüx /sáɯ/ v to arrive ရောက်ရှိသည်
sez // 1n son; daughter သား၊ သမီး 2n the young ကလေး Mixmix sez. Little cat. ကြောင်းကလေး။ 3part diminutive particle ပမာဏသေးငယ်မှုကိုပြသောပုဒ် Ärän sez ti kärä lamz vanx läq. Bring the small one. အသေးလေးတစ်ခုကိုယူခဲ့။
shäx /ʃə́/ part question particle အမေးစကားလုံး
she /ʃē/ n fox မြေခွေး
shiz /ʃì/ num one တစ်
shiz /ʃì/ v to fade မှေးမိန်သည်
shumz /ʃùm/ n salt ဆား
shumztai /ʃùmtāi/ n salty liquid ဆားငန်ရည်
shumz /ʃùm/ n salt ဆား
shumztai /ʃùmtāi/ n salty liquid ဆားငန်ရည်
si // v to have ရှိသည် Ngiz yaq nä kämphaw äsi. I have money. ကျွန်တော့်ဆီမှာပိုက်ဆံရှိတယ်။ (ant: hüz)
si // v 1to exist တည်ရှိသည် 2to live နေသည်
singax /sīŋá/ v (fig) to live နေထိုင်သည်
si // v 1to exist တည်ရှိသည် 2to live နေသည်
singax /sīŋá/ v (fig) to live နေထိုင်သည်
si // v to ignite မီးဖြင့်ရှို့သည်
siq /sīʔ/ (nom: sia ) v to eat စားသည်