Tangshang Naga - English


a
ä
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ö
p
q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
z

t


tai /tāi/ n liquid အရည်
täkaix /təkái/ part progressive particle for 1pl နေ-ပစ္စုပန်ညွန်းပစ္စည်း-ဗဟုဝုစ်ပထမကတ္တားသုံး Naizshiq kiz täkaix. We are coming. ကျွန်တော်တို့လာနေတယ်။
täkängx /təkə́ŋ/ part progressive particle; 1p sg နေ-ပစ္စုပန်ညွန်းပစ္စည်း-ဧကဝုစ်ပထမကတ္တားသုံး Ngiz kiz täkängx. I am coming. ကျွန်တော် လာနေတယ်။
täläq /tələ̄ʔ/ conj that or which သော Äpaiq räq cyawng täläq kärä tätsängx rawngx läq. Listen that he said. သူ​ပြောတာကို နားထောင်ကြ။
tälawtliz /təlɔ̄tlì/ det all of အကုန်လုံး Nämzshiq tälawtliz kiz rawngx läq. Go all of you. နင်တို့အကုန်လုံးသွားကြပါ။ Tälawtliz mäx täkhämx kuq rawngx läq. Share for all of (them). အကုန်လုံး(အားလုံး) ကိုဝေပေးပါ။
tälawx /təlɔ́/ part progressive particle, 3 နေ-ပစ္စုပန်ညွန်းပစ္စည်း-တတိယက္တားသုံး Äpaiq kiz tälawx. He is coming. သူလာနေတယ်။
täpawkbumx /təpɔ̄kbúm/ n fog မြူ
taq /tāʔ/ v to wave ယှက်ကန်းယှက်သည် Khiataq. To wave clothes. အဝတ်အထည် ယှက်လုပ်သည်
täq /tə̄ʔ/ part particle, declarative လေ Äpaiq räq käkhäx mäniax cyawng täq. He said like that. သူကအဲ့လို​ပြောတယ်လေ။
taqtaq /tāʔtāʔ/ part intensifier particle that denote an adjective နာမဝိသေသနကိုထောက်ပံ့သောစကားလုံး
tatsi /tātsī/ n kerosene ဓါတ်ဆီ [Bur: datsi ]
tawx /tɔ́/ part agreement marker for past, 3 အတိတ်ညွန်းပစ္စည်း-တတိယကတ္တားသုံး Äpaiq kiz tawx. He went. သူသွားခဲ့တယ်။
taz // n land ကုန်း
thäp /thə̄p/ v to drown ရေနှစ်သည်
thaq /thāʔ/ v 1to drop ချထားသည်၊ ပစ်ထားသည် 2to stop ရပ်သည်၊နားသည်
thaq /thāʔ/ post on အပေါ် Kawk kä humpäng thaq nä äsi. The cup is on the table. ခွက်ကစားပွဲပေါ်မှာရှိတယ်။
thaxdzängx /tháðə́ŋ/ n animism နတ်ကိုးကွယ်မှု
thaxdzängxti /thāðə́ŋtī/ n animist နတ်ကိုးကွယ်သူ
thaxdzängx /tháðə́ŋ/ n animism နတ်ကိုးကွယ်မှု
thaxdzängxti /thāðə́ŋtī/ n animist နတ်ကိုးကွယ်သူ
thunx /thún/ part plural particle အများကိန်းကိုညွန်ပြသောပုဒ် Ärä läkdap thunx kä ähia viq diax. These books are very good. ဒီစာအုပ်တွေက တော်တော်ကောင်းတယ်။
thüx /thɯ́/ v to keep ထားသည်၊ သိမ်းသည်
ti // n grand-father အဖိုး
tiim /tɤ̄m/ part plural particle အများကိန်းကိုညွန်ပြသောပုဒ်
Tishawvez /tīʃɔ̄vè/ prn God ဘုရား
Tiyawngvez /tījɔ̄ŋvè/ n Lord; God သခင်၊ ဘုရား
tsaixyix /tsáijí/ n image ရုပ်ပုံ

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >