Tangshang Naga - English


a
ä
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ö
p
q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
z

v


vii /vɤ̄/ n bamboo ဝါး
viicyawng /vɤ̄tɕɔ̄ŋ/ n bamboo, plant ဝါးပင် viirawz /vɤ̄ɹɔ̀/ n group of bamboo plants ဝါးတော
vuz // n chicken ကြက်
vuzkaü /vùkāɯ/ n hen ကြက်မ vuznamzphiiq /vùnàmphɤ̄ʔ/ n mouse-brown sunbird နှံပြီစုတ် Anthreptes gabonicus vuzngam /vùŋām/ n chicken, meat ကြက်သား vuzngu /vùŋū/ n cuckoo ဥဩငှက် vuzpawngz /vùpɔ̀ŋ/ n rooster ကြက်ဖ vuzpawngzsez /vùpɔ̀ŋsè/ n rooster, little ကြက်ဖလေး vuzrex /vùɹé/ n chicken, adult အရွယ်ရှိကြက် vuzrii /vùɹɤ̄/ n hornbill အောင်လောင်ငှက် vuzsez /vùsè/ 1n chicken, little ကြက်ကလေး 2chicken vuzshi /vùʃī/ n bird ငှက် vuzshii /vùʃɤ̄/ n chicken; female ကြက်မ vuzshiisez /vùʃīsè/ n female chicken, little ကြက်မလေး vuzyawng /vùjɔ̄ŋ/ 1n hornbill အောက်ချင်းငှက် 2hornbill
vuz // n chicken ကြက်
vuzkaü /vùkāɯ/ n hen ကြက်မ vuznamzphiiq /vùnàmphɤ̄ʔ/ n mouse-brown sunbird နှံပြီစုတ် Anthreptes gabonicus vuzngam /vùŋām/ n chicken, meat ကြက်သား vuzngu /vùŋū/ n cuckoo ဥဩငှက် vuzpawngz /vùpɔ̀ŋ/ n rooster ကြက်ဖ vuzpawngzsez /vùpɔ̀ŋsè/ n rooster, little ကြက်ဖလေး vuzrex /vùɹé/ n chicken, adult အရွယ်ရှိကြက် vuzrii /vùɹɤ̄/ n hornbill အောင်လောင်ငှက် vuzsez /vùsè/ 1n chicken, little ကြက်ကလေး 2chicken vuzshi /vùʃī/ n bird ငှက် vuzshii /vùʃɤ̄/ n chicken; female ကြက်မ vuzshiisez /vùʃīsè/ n female chicken, little ကြက်မလေး vuzyawng /vùjɔ̄ŋ/ 1n hornbill အောက်ချင်းငှက် 2hornbill
vuz // n chicken ကြက်
vuzkaü /vùkāɯ/ n hen ကြက်မ vuznamzphiiq /vùnàmphɤ̄ʔ/ n mouse-brown sunbird နှံပြီစုတ် Anthreptes gabonicus vuzngam /vùŋām/ n chicken, meat ကြက်သား vuzngu /vùŋū/ n cuckoo ဥဩငှက် vuzpawngz /vùpɔ̀ŋ/ n rooster ကြက်ဖ vuzpawngzsez /vùpɔ̀ŋsè/ n rooster, little ကြက်ဖလေး vuzrex /vùɹé/ n chicken, adult အရွယ်ရှိကြက် vuzrii /vùɹɤ̄/ n hornbill အောင်လောင်ငှက် vuzsez /vùsè/ 1n chicken, little ကြက်ကလေး 2chicken vuzshi /vùʃī/ n bird ငှက် vuzshii /vùʃɤ̄/ n chicken; female ကြက်မ vuzshiisez /vùʃīsè/ n female chicken, little ကြက်မလေး vuzyawng /vùjɔ̄ŋ/ 1n hornbill အောက်ချင်းငှက် 2hornbill
vuz // n chicken ကြက်
vuzkaü /vùkāɯ/ n hen ကြက်မ vuznamzphiiq /vùnàmphɤ̄ʔ/ n mouse-brown sunbird နှံပြီစုတ် Anthreptes gabonicus vuzngam /vùŋām/ n chicken, meat ကြက်သား vuzngu /vùŋū/ n cuckoo ဥဩငှက် vuzpawngz /vùpɔ̀ŋ/ n rooster ကြက်ဖ vuzpawngzsez /vùpɔ̀ŋsè/ n rooster, little ကြက်ဖလေး vuzrex /vùɹé/ n chicken, adult အရွယ်ရှိကြက် vuzrii /vùɹɤ̄/ n hornbill အောင်လောင်ငှက် vuzsez /vùsè/ 1n chicken, little ကြက်ကလေး 2chicken vuzshi /vùʃī/ n bird ငှက် vuzshii /vùʃɤ̄/ n chicken; female ကြက်မ vuzshiisez /vùʃīsè/ n female chicken, little ကြက်မလေး vuzyawng /vùjɔ̄ŋ/ 1n hornbill အောက်ချင်းငှက် 2hornbill
vuz // n chicken ကြက်
vuzkaü /vùkāɯ/ n hen ကြက်မ vuznamzphiiq /vùnàmphɤ̄ʔ/ n mouse-brown sunbird နှံပြီစုတ် Anthreptes gabonicus vuzngam /vùŋām/ n chicken, meat ကြက်သား vuzngu /vùŋū/ n cuckoo ဥဩငှက် vuzpawngz /vùpɔ̀ŋ/ n rooster ကြက်ဖ vuzpawngzsez /vùpɔ̀ŋsè/ n rooster, little ကြက်ဖလေး vuzrex /vùɹé/ n chicken, adult အရွယ်ရှိကြက် vuzrii /vùɹɤ̄/ n hornbill အောင်လောင်ငှက် vuzsez /vùsè/ 1n chicken, little ကြက်ကလေး 2chicken vuzshi /vùʃī/ n bird ငှက် vuzshii /vùʃɤ̄/ n chicken; female ကြက်မ vuzshiisez /vùʃīsè/ n female chicken, little ကြက်မလေး vuzyawng /vùjɔ̄ŋ/ 1n hornbill အောက်ချင်းငှက် 2hornbill
vuz // n chicken ကြက်
vuzkaü /vùkāɯ/ n hen ကြက်မ vuznamzphiiq /vùnàmphɤ̄ʔ/ n mouse-brown sunbird နှံပြီစုတ် Anthreptes gabonicus vuzngam /vùŋām/ n chicken, meat ကြက်သား vuzngu /vùŋū/ n cuckoo ဥဩငှက် vuzpawngz /vùpɔ̀ŋ/ n rooster ကြက်ဖ vuzpawngzsez /vùpɔ̀ŋsè/ n rooster, little ကြက်ဖလေး vuzrex /vùɹé/ n chicken, adult အရွယ်ရှိကြက် vuzrii /vùɹɤ̄/ n hornbill အောင်လောင်ငှက် vuzsez /vùsè/ 1n chicken, little ကြက်ကလေး 2chicken vuzshi /vùʃī/ n bird ငှက် vuzshii /vùʃɤ̄/ n chicken; female ကြက်မ vuzshiisez /vùʃīsè/ n female chicken, little ကြက်မလေး vuzyawng /vùjɔ̄ŋ/ 1n hornbill အောက်ချင်းငှက် 2hornbill
vuz // n chicken ကြက်
vuzkaü /vùkāɯ/ n hen ကြက်မ vuznamzphiiq /vùnàmphɤ̄ʔ/ n mouse-brown sunbird နှံပြီစုတ် Anthreptes gabonicus vuzngam /vùŋām/ n chicken, meat ကြက်သား vuzngu /vùŋū/ n cuckoo ဥဩငှက် vuzpawngz /vùpɔ̀ŋ/ n rooster ကြက်ဖ vuzpawngzsez /vùpɔ̀ŋsè/ n rooster, little ကြက်ဖလေး vuzrex /vùɹé/ n chicken, adult အရွယ်ရှိကြက် vuzrii /vùɹɤ̄/ n hornbill အောင်လောင်ငှက် vuzsez /vùsè/ 1n chicken, little ကြက်ကလေး 2chicken vuzshi /vùʃī/ n bird ငှက် vuzshii /vùʃɤ̄/ n chicken; female ကြက်မ vuzshiisez /vùʃīsè/ n female chicken, little ကြက်မလေး vuzyawng /vùjɔ̄ŋ/ 1n hornbill အောက်ချင်းငှက် 2hornbill
vuz // n chicken ကြက်
vuzkaü /vùkāɯ/ n hen ကြက်မ vuznamzphiiq /vùnàmphɤ̄ʔ/ n mouse-brown sunbird နှံပြီစုတ် Anthreptes gabonicus vuzngam /vùŋām/ n chicken, meat ကြက်သား vuzngu /vùŋū/ n cuckoo ဥဩငှက် vuzpawngz /vùpɔ̀ŋ/ n rooster ကြက်ဖ vuzpawngzsez /vùpɔ̀ŋsè/ n rooster, little ကြက်ဖလေး vuzrex /vùɹé/ n chicken, adult အရွယ်ရှိကြက် vuzrii /vùɹɤ̄/ n hornbill အောင်လောင်ငှက် vuzsez /vùsè/ 1n chicken, little ကြက်ကလေး 2chicken vuzshi /vùʃī/ n bird ငှက် vuzshii /vùʃɤ̄/ n chicken; female ကြက်မ vuzshiisez /vùʃīsè/ n female chicken, little ကြက်မလေး vuzyawng /vùjɔ̄ŋ/ 1n hornbill အောက်ချင်းငှက် 2hornbill
vuz // n chicken ကြက်
vuzkaü /vùkāɯ/ n hen ကြက်မ vuznamzphiiq /vùnàmphɤ̄ʔ/ n mouse-brown sunbird နှံပြီစုတ် Anthreptes gabonicus vuzngam /vùŋām/ n chicken, meat ကြက်သား vuzngu /vùŋū/ n cuckoo ဥဩငှက် vuzpawngz /vùpɔ̀ŋ/ n rooster ကြက်ဖ vuzpawngzsez /vùpɔ̀ŋsè/ n rooster, little ကြက်ဖလေး vuzrex /vùɹé/ n chicken, adult အရွယ်ရှိကြက် vuzrii /vùɹɤ̄/ n hornbill အောင်လောင်ငှက် vuzsez /vùsè/ 1n chicken, little ကြက်ကလေး 2chicken vuzshi /vùʃī/ n bird ငှက် vuzshii /vùʃɤ̄/ n chicken; female ကြက်မ vuzshiisez /vùʃīsè/ n female chicken, little ကြက်မလေး vuzyawng /vùjɔ̄ŋ/ 1n hornbill အောက်ချင်းငှက် 2hornbill
vuz // n chicken ကြက်
vuzkaü /vùkāɯ/ n hen ကြက်မ vuznamzphiiq /vùnàmphɤ̄ʔ/ n mouse-brown sunbird နှံပြီစုတ် Anthreptes gabonicus vuzngam /vùŋām/ n chicken, meat ကြက်သား vuzngu /vùŋū/ n cuckoo ဥဩငှက် vuzpawngz /vùpɔ̀ŋ/ n rooster ကြက်ဖ vuzpawngzsez /vùpɔ̀ŋsè/ n rooster, little ကြက်ဖလေး vuzrex /vùɹé/ n chicken, adult အရွယ်ရှိကြက် vuzrii /vùɹɤ̄/ n hornbill အောင်လောင်ငှက် vuzsez /vùsè/ 1n chicken, little ကြက်ကလေး 2chicken vuzshi /vùʃī/ n bird ငှက် vuzshii /vùʃɤ̄/ n chicken; female ကြက်မ vuzshiisez /vùʃīsè/ n female chicken, little ကြက်မလေး vuzyawng /vùjɔ̄ŋ/ 1n hornbill အောက်ချင်းငှက် 2hornbill
vuz // n chicken ကြက်
vuzkaü /vùkāɯ/ n hen ကြက်မ vuznamzphiiq /vùnàmphɤ̄ʔ/ n mouse-brown sunbird နှံပြီစုတ် Anthreptes gabonicus vuzngam /vùŋām/ n chicken, meat ကြက်သား vuzngu /vùŋū/ n cuckoo ဥဩငှက် vuzpawngz /vùpɔ̀ŋ/ n rooster ကြက်ဖ vuzpawngzsez /vùpɔ̀ŋsè/ n rooster, little ကြက်ဖလေး vuzrex /vùɹé/ n chicken, adult အရွယ်ရှိကြက် vuzrii /vùɹɤ̄/ n hornbill အောင်လောင်ငှက် vuzsez /vùsè/ 1n chicken, little ကြက်ကလေး 2chicken vuzshi /vùʃī/ n bird ငှက် vuzshii /vùʃɤ̄/ n chicken; female ကြက်မ vuzshiisez /vùʃīsè/ n female chicken, little ကြက်မလေး vuzyawng /vùjɔ̄ŋ/ 1n hornbill အောက်ချင်းငှက် 2hornbill
vuz // n chicken ကြက်
vuzkaü /vùkāɯ/ n hen ကြက်မ vuznamzphiiq /vùnàmphɤ̄ʔ/ n mouse-brown sunbird နှံပြီစုတ် Anthreptes gabonicus vuzngam /vùŋām/ n chicken, meat ကြက်သား vuzngu /vùŋū/ n cuckoo ဥဩငှက် vuzpawngz /vùpɔ̀ŋ/ n rooster ကြက်ဖ vuzpawngzsez /vùpɔ̀ŋsè/ n rooster, little ကြက်ဖလေး vuzrex /vùɹé/ n chicken, adult အရွယ်ရှိကြက် vuzrii /vùɹɤ̄/ n hornbill အောင်လောင်ငှက် vuzsez /vùsè/ 1n chicken, little ကြက်ကလေး 2chicken vuzshi /vùʃī/ n bird ငှက် vuzshii /vùʃɤ̄/ n chicken; female ကြက်မ vuzshiisez /vùʃīsè/ n female chicken, little ကြက်မလေး vuzyawng /vùjɔ̄ŋ/ 1n hornbill အောက်ချင်းငှက် 2hornbill
vai /vāi/ n whirlpool ရေဝဲ
vanx /ván/ part realis particle အတိတ်ကိုညွန်ပြသောပုဒ်
vätarü /vətāɹɯ̄/ (contr: väta ) det all အားလုံး
väx /və́/ part question particle လဲ Kärä yamlai väx? What is that? အဲဒါဘာလဲ။
väyamx /vəjám/ det half တဝက်
väyam-vänix /vəjámvəní/ det (fig) half တချို့တဝက်
väyamx /vəjám/ det half တဝက်
väyam-vänix /vəjámvəní/ det (fig) half တချို့တဝက်
vaz // n fire မီး
vez // 1n father အဖေ၊အဖ Käyäq maiq ümzcyu vez väx?. How many people are there? အဲ့ဒီမှာလူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ။ 2clf for people ယောက်
vez // adj to dry ခြောက်သွေ့သော
vii /vɤ̄/ n bamboo ဝါး
viicyawng /vɤ̄tɕɔ̄ŋ/ n bamboo, plant ဝါးပင် viirawz /vɤ̄ɹɔ̀/ n group of bamboo plants ဝါးတော
vii /vɤ̄/ n bamboo ဝါး
viicyawng /vɤ̄tɕɔ̄ŋ/ n bamboo, plant ဝါးပင် viirawz /vɤ̄ɹɔ̀/ n group of bamboo plants ဝါးတော
vinxyix /vínjí/ n spirit; soul ဝိညာဉ်

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >