Tangshang Naga - English


a
ä
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ö
p
q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
z

y


/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်
/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်
/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်
/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်
/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်
/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်
/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်
/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်
/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်
/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်
/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်
/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်
/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်
yäm /jə̄m/ n house အိမ်
yäm /jə̄m/ v to dilute ပျော်ဝင်သည်
yamlai /jāmlāi/ (contr: yam ) part what ဘာ
yaq /jāʔ/ n 1leaf ရွက် 2hand; arm လက်
yäq /jə̄ʔ/ post at မှာ Äpaiq kä käyäq asi. He is (at) there. သူအဲ့မှာရှိတယ်။
yawkvi /jɔ̄kvī/ (contr: vi ) n monkey မျောက်
Yesuq /jēsūʔ/ prn Jesus ယေရှု
yiq /jīʔ/ 1adj to be wrong မှားယွင်းသော 2interj interjection အာမေဋိတ်ပြုစကားလုံး Yamlai yiq! What! ဘာ!
yix // n season ရာသီ Dixvin yix. Cold season. ဆောင်းရာသီ
yu // prn who ဘယ်သူ
/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်
/jɯ̄/ n 1stream; river ချောင်း၊ မြစ် 2water ရေ
yüchängx /jɯ̄tɕhə́ŋ/ n flood ရေကြီးခြင်း yüchawk /jɯ̄tɕhɔ̄k/ 1n wave ရေလှိုင်း 2tide yücyum /jɯ̄tɕūm/ 1n lake ရေအိုင် 2well yüdzawz /jɯ̄ðɔ̀/ 1n current ရေစီး 2wave yüdzawzchawk /jɯ̄ðɔ̀tɕhɔ̄k/ n tide ဒီလှိုင်း yükawmx /jɯ̄kɔ́m/ n valley; with stream ချိုင့်ဝှမ်း-ချောင်းရှိရာ yükhüx /jɯ̄khɯ́/ n stream path ချောင်းကျော yümiacyawng /jɯ̄mīatɕɔ̄ŋ/ n ocean သမုဒ္ဒရာ {obsol} yünyäp /jɯ̄ɲə̄p/ v to dive ရေငုပ်သည် yüphii /jɯ̄phɤ̄/ n shore ကမ်းခြေ yürai /jɯ̄ɹāi/ n stream စမ်းချောင်း yütsiimx /jɯ̄tsɤ́m/ n spring စမ်းရေပြင် yüyawng /jɯ̄jɔ̄ŋ/ (dial: terawyaw; dial: shiiz) n river မြစ် yüyawt /jɯ̄jɔ̄t/ v to swim ရေကူးသည်

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >