Tauade - English


a
b
d
e
i
k
l
m
n
o
p
t
u
v
w

k


kunav-2coat (with paint)imute kunato daub somebody in reddish colour
kunamepeace, mild, tame
kunamelapeace
kuniahole
KunimaKuni people
kuniv1trench, small ditch2hole, gravekuniain the grave
kunuputn-Roundbrains; mind
kunut1something in a pile2kind of tree (good for building)
kupalisomethingkupaliaitwokupalialaunall things Class ALkupalialunmany, a great many Class ALkupalimaall, everyone Class 1kupali umaa big number
kupeamn-AMsweet potatoeta kupetrue potatoekupe kotipipeel of potatoesnanei kupe i mi lapalet us put the potatoes in the bags and gokupe anato plant potatoeskupe itato dig out potatoeskupe kituamesterile potatoeskupe lulutuamewatery potatoeskupe amatuiameearthy potatoeskupe mutito cook potatoes in ashes
kupeliasweet potato garden
kupelumgarden
kupuplan
kupuapn-ManyinOneregular hardwood tree
kupuletn-Roundfelling (of timbers), rotten tree
kutn-Roundkind of chestnut
kutav-1dig out taro
kutiv-1cut, cut off, cut back and forthna kelapat kuti lapaI'll go to cut reedsmi kutitake and cutpa kutito beat and cutkuti pito compose a songkuti pinato cut obliquelykope kutito draw, to make designsmalele kutito writeketit kuti pinato kneel downip kutiflooded waterkuti acut open the body
kutinav-2break
kutiviflat, plain
kutotn-Roundwomb, stomachna kutot alualuv aiI have sore stomach
kutotuapregnantiva kutotuepepregnant woman
kuvailater onepe kuveilater on, in a little while, wait a bit
kuvalavn-Longtarokuve kutato dig out taroes
kuvemumun-Mascdove, turtle-dove