oividemthis, this thingoiticome hereoi kasee hereoi uhere ispioi munupithis small boyepioipithis girloialathis thingvalete oiwho is this?nu tenei miale? na ulo oi mialawhich will you take? I'll take thisoithis thingoi melopaunknown thing