Browse English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

a


activitylasign
actualtunayadj
AdamAdamn
Adam’s applebunga jakkumn
add (something to something else)lamud1v
add tobangkat2v
add upjumlav
addicted tobiyaksaadjkansangadjmakansang
addicted, to be or becomebiyaksavkansangvtagiv
additiondugangnsugpatn
addledkiliꞌadj
addresshilalaungann
address older person by plain namelanlan2v
address, respectful term ofbabuꞌ2nbabuꞌ hadjiꞌn
adheredukut12v*pikit1.1vi
adhesivenesspītn
adjacentlangkitadj
adjoinlangkitv
adjoininglangkitadjsunudadjmagsunud
administrationparintanpamarinta
admonishibut-ibutv
adolescent girldāgan
adopt (something, not a child)*pakay2v