ganggàfromanggàvTo be delayed; to delay others.Yó se gunu le alì ganggà.That's why they are really delayed.he-, ke-, -m-, -n-.Bê ye tlek gnanggà lu.Don't delay them.s-.synhlalé 1hlolu1 1lolucfgékét 1ékétgolun 1olunléét 1legen 1lima 1lindò 1linggà 1linggot 1lumu 11teyen 1tolun 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *