SnólónpnA barrio in the municipality of Tboli.Kul gunu seblà nù kem Tboli bè seneged Cotabato bè Snólón, Sbù, efet kól ebè Kiambà.The place where the Tboli dwell is South of Cotabato in Sinolon, and Lake Sebu, reaching to Kiambà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *