Browse Tem

a
b
c
d
ɖ
e
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
ŋm
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʊ
v
w
y
z

a


agbankúrúkúrú Pl: agbankúrúkúrúwá n bélier avec cornes
agbannjɔ́ n variété de petite igname rampante
agbarangbára Pl: agbáráńgbárásɩ n 1chaîne n.f. 2intestin n.m. (ayant la forme d'une chaîne)
agbarawa n alentours n.m.pl., ce qui est d'ailleurs Bo nbɛ́ɛ́m agbarawa sɩ baagbára. Va regarder les alentours pour voir si on a balayé.
agbarawa ńnɩ́ étranger, -ère n.m./f., quelqu'un qui vient d'ailleurs Bú ceení kɛ́ɛ agbarawa ńnɩ́ gɛ. Cet enfant est un étranger.
agbarawa n alentours n.m.pl., ce qui est d'ailleurs Bo nbɛ́ɛ́m agbarawa sɩ baagbára. Va regarder les alentours pour voir si on a balayé.
agbarawa ńnɩ́ étranger, -ère n.m./f., quelqu'un qui vient d'ailleurs Bú ceení kɛ́ɛ agbarawa ńnɩ́ gɛ. Cet enfant est un étranger.
agbéébú n mardi n.m. Variante : Bafilo/Fazao
agbeésekó n herbe médicinale
agbɛzɛyɩ́ Pl: agbɛzɛyɩ́wá n bouc n.m.
agbɛzɛyɩ́yɔ́ɔ Pl: agbɛzɛyɩ́yáawá n petit bouc
agbógbó Pl: agbógbówá n gong n.m.
agbokpówu Pl: agbokpówa n hanneton n.m.
agɛgɛyɩ́ Pl: agɛgɛyɩ́wá n bave n.f.
agidí n boule d'apasse dûre de couleur brun
agíndi n nom d'un arbuste
agodomúu n père du roi
agóróyɔ́ɔ n scorpion n.m.
agɔ n fruit de rônier
agɔm Pl: agɔma n étranger, -ère n.m., visiteur n.m. Variante : Fazao
agúbúyɔ́ɔ Pl: agúbúyáawá n espèce de petit cheval
agúlongú Pl: agúlongúni n vautour n.m. Variante : Bafilo/Fazao
agʊɖa n 1Libannais, -e n.m./f. 2sous chef
ahó interj tant pis A wenbí bɩɩmɔɔná nya nɛ́ ahó. Tant pis de ce qui va t'arriver.
ahóo n grande araignée de la forêt
ajaá n araignée n.f.
ajaá giri-giri araignée domestique
ajaá yɔ́ɔ́tɩ toile d'araignée
ajaá n araignée n.f.
ajaá giri-giri araignée domestique
ajaá yɔ́ɔ́tɩ toile d'araignée