Browse Tem

a
b
c
d
ɖ
e
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
ŋm
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʊ
v
w
y
z

c


ceré adv demain Ceré gɛ ɖɛ́nɖɛɛ́ lɩ́m nyáádɩ karaá. Demain nous irons nager à Kara.
bɩɩlá ceré ça fait demain
ceré tɔ́m dernier testament
ceré wɔ́rɔ́ après demain
ceré adv demain Ceré gɛ ɖɛ́nɖɛɛ́ lɩ́m nyáádɩ karaá. Demain nous irons nager à Kara.
bɩɩlá ceré ça fait demain
ceré tɔ́m dernier testament
ceré wɔ́rɔ́ après demain
céwu n étude coranique
cɛcɛkʊ́ Pl: cɛcɛkɩ́nɩ n épave n.f. Baabá waazɩ́ɩ ɩdɛ́ɛ cɛɛcɛ́ cɛcɛkʊ́ ɖaḿ. Le vieux a garé son épave vélo dans la chambre.
cɛɛcɛ́ Pl: cɛɛcɛ́wá n vélo n.m.
cɛɛdɩ́ v 1tailler (les herbes, plantes) Baabá wɛɛjɛ́ɛ́dɩ ɖaḿ wɔ́rɔ́. Papa a taillé les herbes derrière la chambre. 2accumuler Beɖewííya wɛɛjɛ́ɛ́dɩ tásawá lɔkɔ kutoluú. Bedeweya a accumulé les cuvettes autour du puits.
cɛɛdɩrɛ n nom d'un fétiche
cɛɛdɔɔ́ n taille des herbes
cɛɛgbɛ́ n cossette n.f.
cɛɛnɩ́ v rôder Ŋmɩɩlʊ́ wɛ́njɛɛnɩ́ kɩyakʊ-daá. Le voleur rôde dans le marché.
cɛɛrɩ́ v écumer (transitif) Naaná wɛ́njɛɛrɩ́ nizám. Maman écume l'huile rouge.
cɛɛrɔɔ́ Pl: cɛɛrásɩ n ligne n.f.
cɛ́ɛ́vɛlɛ́m Pl: cɛ́ɛ́vɛlɛ́ńdɩ n variété de flèche
cɛɛwʊ́ Pl: cɛ́ɛ́nɩ n 1hache n.f. 2produit spirituel
cɛɛwʊ-cɛɛwʊ idéo bruit de l'homme qui marche
cɛkɩ́ v 1cicatriser, scarifier Sʊ́ʊ́ná wɩ́rɛ gɛ bɛɛjɛ́kɩ ménewú abaalʊ́. C'est le jour de baptême que l'on a cicatrisé mon petit frère. 2vacciner Bánzʊlʊ́ʊ fúúzɩ-dɩnáa ɩsɩ bóbo lákʊ́ta bɛcɛ́kɩ wɛ. On supplie toutes les femmes enceintes d'aller se faire vacciner à l'hôpital.
cɛkɩrɛ Pl: cɛká n rapace, épervier
cɛkɩrɔɔ́ Pl: cɛkɩrásɩ n 1cicatrice n.f. 2tatouage n.m.
cɛkɩ́tɩ n scarification rituelle
cɛ́lɛ n nom d'un arbre
cɛ́lɛ bɩná encens n.m.
cɛ́lɛ n nom d'un arbre
cɛ́lɛ bɩná encens n.m.
cɛlɩ́ɖʊ Pl: cɛlɩ́ɖa n éleveur n.m.
cɛlɩ́ɩ v 1nourrir Mɛ́njɛlɩ́ɩ móbu kazɔ́ɔ iyuú alaafɩ́ya. Je nourris bien mon enfant pour qu'il soit en bonne santé. 2élever Majaa wɛɛjɛlɩ́ ɖáa hálɩ ɖɩbɩ́ɩ ɖɩsáa. Mon papa nous a élevé jusqu'à notre mariage. Suuru wɛnjɛlɩ́ɩ kembé na fééni. Sourou élève les poules et les moutons.
cɛlɔɔ́ n gazon n.m.
cɛ́m₁ v. 1couper. Baabá wɛ́njɛ́m báánɩ. Papa coupe les palmiers. 2séparer, mettre fin à. Imáámɩ wɛɛjɛ́ Alííwu na ɩɖɛɛlʊ́ bɛdɛ́ɛ hiije. Le chef musulman a séparé le mariage qui lie Aliou et sa femme. 3interrompre. Wɛɛjɛ́ mɔ́nɔ́ɔ́-rɔ sɩ mákáŋmátɩ. Il m'a interrompu. 4pardonner, gracier. Abaalʊ́ wɛɛjɛ́ iɖɛɛlʊ́ waayɩsɩná yɩ nɛ́. L'homme a pardonné sa femme qui l'a offensé. 5libérer. Bɛɛjɛ́ afobú weení waaŋmɩ́ɩ́lɩ mootóo bɔtɔ yɩ sáráka nɛ́. On a libéré de la prison le garçon qui a volé la moto.