Browse Tem

a
b
c
d
ɖ
e
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
ŋm
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʊ
v
w
y
z

c


cɩɩlɩ́ v convoiter Lɔ́ɔ́rɛ ɖɩna gɛ mánjɩɩlɩ́. C'est cette voiture-là que je convoite.
cɩ́ɩ́lʊʊ́ Pl: cɩ́ɩ́lɩ́nɩ n singe n.m.
cɩkásɩ Pl: cɩkásɩ n démangeaison n.f.
cɩ́kɔ adv peu
cɩ́kɔlɔɔ́ Pl: cɩkɔlásɩ n griffe n.f.
cɩkpɛ́rɛ Pl: cɩkpárá n perdrix n.m. Variante : Bafilo/Fazao
cɩ́m v 1pincer Wɩlɩɖʊ́ waajɩ́ bú cʊ́kɔlɔká. L'enseignant a pincé l'enfant. 2taquiner (entre homme et femme) Baabá na naaná bánjɩ́m. Papa et Maman se taquinent.
cɩnáa taquiner avec Baabá wánjɩnáa naaná ɖaḿ-daá. Papa taquine avec Maman dans la chambre.
cɩ́m v 1pincer Wɩlɩɖʊ́ waajɩ́ bú cʊ́kɔlɔká. L'enseignant a pincé l'enfant. 2taquiner (entre homme et femme) Baabá na naaná bánjɩ́m. Papa et Maman se taquinent.
cɩnáa taquiner avec Baabá wánjɩnáa naaná ɖaḿ-daá. Papa taquine avec Maman dans la chambre.
cɩ́m-cɩ́m idéo bien clair Mángʊ kɩna kɩɩzɛ́ɛ cɩ́m-cɩ́m. Cette mangue est bien mûre.
cɩmʊʊ́ Pl: cɩmɩ́nɩ n instrument de musique à cordes
cɩncɩnká n brochette n.f.
cɩ́ngbaɖʊʊ́ Pl: cɩ́ngbátɩ n fruit de karité
cɩ́ńgbárʊ́ʊ n feuille comestible
cɩngbaváázɩ n fruit du karitier
cɩnjɩŋá n arbuste médicinale, volaille à plume hérissées
cɩ́rɩ́ adv tous Baabá waazɩ́ nɛ́ ibíya rɩŋá cɩ́rɩ́ wɔɔgɔ́nɩ. Quand le vieux est décédé, tous ses enfants sont venus.
cɩrɩ-bʊ́ʊ́rɛ Pl: cɩrɩ-bɔ́ n pierre traditionnellement servant d'allumer ou de démarrer le fusil
cɩ́rɩ́-cɩ́rɩ́ adv proprement Abííba wɔɔjɔ́tɩ tóko kɩlɩ́ɩ cɩ́rɩ́-cɩ́rɩ́. Abiba a lavé proprement la chemise.
cɩrɩ́ɩ v puiser Cɩrɩ́ ma lɩ́m mɔnyɔ́ɔ. Puise-moi de l'eau pour boire.
cɩrɩ́m n sève n.f.
cɩtɩ́ v irriter Kílimisi nasɩ́rɩ wánjɩtɩ́ mɔ́dɔ́nʊʊ́. Certains comprimés m'irritent.
cɩváázɩ n 1feuille du haricot 2partie interne de l'estomac
cokoto n culotte n.f.
cókúre Pl: cóká n petites cases rondes qu'on trouve dans les villages
coláázɩ v rater de justesse Lɔ́ɔ́rɛ woojoláázɩ ma. La voiture m'a raté de justesse