Browse Tem

a
b
c
d
ɖ
e
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
ŋm
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʊ
v
w
y
z

f


fʊnʊʊ́ Pl: fʊnʊ́nɩ n espèce de couteau pour couper les cheveux
fʊ́tɩ n coiffure n.f.
fʊ́tʊ́lʊ́má n cerveau n.m.
fʊʊ́ v 1ramollir, être mou, molle Fudúu waavʊ́ʊ nimíni-rɔ́. L'igname s'est ramollie sur le feu. 2affaiblir Majaa tɔnʊʊ́ waavʊ́ʊ. Mon père a vieilli. 3plaider Bú wánvʊʊnáa ɩgɔɔ. L'enfant plaide avec sa mère. 4trancher une affaire Baavʊ́ʊ Seéɖu-dɛɛ́ tɔ́m sinje. On a tranché le problème de Sédou aujourd'hui.
fʊʊnáa v juger par Baavʊʊná Abu tɔ́m keɖee zúúzu wɔnɔɔ́-daá. On a jugé Abou hier au tribunal.
lɩ́m fʊʊ́ v mouiller Módóko waavʊ́ʊ lɩ́m. Mon habit est mouillé.
fʊʊ́ v 1ramollir, être mou, molle Fudúu waavʊ́ʊ nimíni-rɔ́. L'igname s'est ramollie sur le feu. 2affaiblir Majaa tɔnʊʊ́ waavʊ́ʊ. Mon père a vieilli. 3plaider Bú wánvʊʊnáa ɩgɔɔ. L'enfant plaide avec sa mère. 4trancher une affaire Baavʊ́ʊ Seéɖu-dɛɛ́ tɔ́m sinje. On a tranché le problème de Sédou aujourd'hui.
fʊʊnáa v juger par Baavʊʊná Abu tɔ́m keɖee zúúzu wɔnɔɔ́-daá. On a jugé Abou hier au tribunal.
lɩ́m fʊʊ́ v mouiller Módóko waavʊ́ʊ lɩ́m. Mon habit est mouillé.
fʊ́ʊ́ idéo plus léger Ɖɛ́nɩ ɩna waagɩ́lɩ fʊ́ʊ́. Ce bâton est très léger.
fʊʊdɩ́ v brûler lentement avec fumée Naaná-dɛɛ́ nimíni wánvʊʊdɩ́. Le feu de Maman brûle lentement avec fumée
fʊ́ʊ́dɩ n 1jugement n.m. Alaásanɩ na ɩɖɛɛlʊ́ bɛɛɖɛ́ɛ fʊ́ʊ́dɩ wúro-dɛ́ɛ. Alassani et sa femme sont partis pour le jugement chez le chef. 2faiblesse n.f. Baabá-dɛ́ɛ tɔnʊʊ́ kɩna kɩdɛ́ɛ fʊ́ʊ́dɩ waazɩ́ɩ yɩ adɛ. La faiblesse du corps du vieux l'a laissé par terre.
fʊʊrɩ́ v agoniser Kelinbíré fʊʊrɛ́ɛ sɩ ɖɩsɩ́. La poule agonisée est prête à mourir.
fʊʊrʊ́ Pl: fʊʊráa n juge n.m. Weení wɔɔgbɔ́ɔ ná nya fʊʊrʊ́? Qui t'a pris comme juge?
fʊʊrʊ́ʊ Pl: fʊʊrɩ́nɩ n poumon n.m.
fʊʊrʊ́ʊ kʊdɔḿ hépatite de foie
fʊʊrʊ́ʊ Pl: fʊʊrɩ́nɩ n poumon n.m.
fʊʊrʊ́ʊ kʊdɔḿ hépatite de foie
fʊʊzɩ́ v 1ralentir Naanɩ́ na madála nimíni kɩ́sɛɛmʊ́ʊ-jɔ́ nɛ́ mánvʊʊzɩ́ mɛ́dɛ́ɛ sewɔ́ɔ. Avant d'arriver au feu rouge, je ralentis ma vitesse. 2baisser la voix Zamɔ́ɔ-daá bɔ́nbɔɔzɩ́ báa weení ɩsɩ ɩ́fʊʊzɩ ilowú. En public on demande à chacun de baisser la voix. 3être découragé, -e Tɔ́m tɩna tɩɩvʊ́ʊ́zɩ mɔ́dɔnʊʊ́. Ce problème m'a découragé.